מושב אחיסמך נוחל הצלחה בבית המשפט המחוזי: בוטלה החלטת רשם האגודות השיתופיות שתיקן טעות בשעבוד במקרקעין בתחומי המושב

בבית המשפט המחוזי בירושלים עמנ (י-ם) 504/08 אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ נ' חברת סוכני דלק ושמנים בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

בשלהי 1992 נכרת הסכם בין מושב אחיסמך לבין חברת סוכני דלק ושמנים בע"מ, לפיו התחייבה סוכני דלק ושמנים לערוך ולהגיש בשם מושב אחיסמך תכנית לשינוי ייעוד מקרקעין בשטח שבחזקת מושב אחיסמך מייעוד חקלאי לייעוד של תחנת דלק ומסחר, להקים בה תחנת דלק ומבנים מסחריים, כשלסוכני דלק ושמנים ניתנה הזכות לחכור ממושב אחיסמך בחכירת משנה את המקרקעין ולהפעיל את תחנת הדלק שתוקם בהם.

בעקבות הליכים משפטיים שהתקיימו בין הצדדים, נחתמה בשנת 2003 תוספת להסכם שעיקרה תמורה כספית למושב אחיסמך.

שעבוד הקרקעות נשואות התביעה נרשם לבקשת סוכני דלק ושמנים בפנקס השעבודים של רשם האגודות השיתופיות. מספר הגוש שנרשם היה שגוי ועל כן, במועד מאוחר יותר תיקן הרשם את מספר הגוש בפנקסו, לבקשת סוכני דלק ושמנים.

בשנת 2006, נכרת הסכם בין מושב אחיסמך לבין מינהל מקרקעי ישראל ובו נקבע כי מושב אחיסמך ישיב את החזקה בקרקעות נשואות התביעה למנהל תמורת פיצוי כספי מצד מנהל מקרקעי ישראל והסכם פיתוח של מגרש אחר שבבעלות מושב אחיסמך.

 

מושב אחיסמך מבקש לבטל את החלטת הרשם לתיקון מספר הגוש המשועבד לטובת חברת סוכני דלק ושמנים בע"מ:

ראשית, כי השעבוד שנרשם לטובת סוכני דלק ושמנים היה חסר תוקף, מלכתחילה, משום שבהסכם שמכוחו נרשם השעבוד, אין כל התחייבות של מושב אחיסמך לשעבד את מקרקעי העסקה לטובת סוכני דלק ושמנים, ועל כן אין מדובר במשכון, שלפי החוק צריך שייווצר בכוונה לשעבד נכס כערובה לחיוב. לפיכך סוכני דלק ושמנים לא הייתה זכאית לרשום את השעבוד.

שנית, השעבוד, גם לו נרשם מלכתחילה כדין, לא נרשם על המקרקעין עליהם הוחל ההסכם בסופו של דבר, ומשכך, יש לבטלו. מה גם, שהקרקעות המשועבדות לסוכני דלק ושמנים אינן נכללות עוד במקרקעי מושב אחיסמך, ואין טעם בהמשך קיום השעבוד, שאינו מבטיח דבר.

שלישית, רשם האגודות השיתופיות לא היה מוסמך לתקן את השעבוד. זאת, משום שגם אם מדובר ב"טעות סופר", הרי שטעות זו נפלה במסמכים שמכוחם נוצר השעבוד ולא ברישום השעבוד עצמו, ותיקונם של אלה אינם בגדר סמכותו של הרשם.

בנוסף, יש לבטל את ההחלטה מחמת פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי, משום שרשם האגודות השיתופיות לא אפשר למושב אחיסמך לטעון ולהביא ראיות בפניו להפרכת טענות סוכני דלק ושמנים.

 

טענות סוכני דלק ושמנים:

מדובר בטעות סופר מובהקת, אשר הצריכה תיקון. ראיה לכך, היא שהגוש מעולם לא היה בתחום מקרקעי מושב אחיסמך, אלא במשבצת של מושב אחר.

מושב אחיסמך אינו רשאי לכפור בתוקפו של השעבוד שכן טענות אלה עומדות בסתירה לפסיקה חלוטה של ביהמ"ש.

תיקון טעות הסופר שנפלה במספר הגוש הייתה מחויבת המציאות מבחינה עובדתית ומשפטית, ולרשם האגודות השיתופיות הייתה סמכות מלאה להורות כן. זאת, משום שמשניתנה לרשם סמכות לנהל פנקס רישום של שעבודים, ניתנה לו גם הסמכות לתקן טעויות שנפלו ברישום.

 

ביהמ"ש קבע:

החלטת רשם האגודות השיתופיות, לפיה מדובר בטעות במספר הגוש, שנפלה בהסכם שנחתם בין הצדדים, מבוססת על תגובת סוכני דלק ושמנים, ממנה עולה, כך סבר הרשם, "כי יש לתקן רק את מספר הגוש שנרשם בתעודת השעבוד בלבד, תיקון שהוא מבחינת טעות סופר".

ספק אם בנסיבות המקרה ניתן לקבוע באופן חד-משמעי כי מדובר בטעות סופר, וגם אם מדובר בטעות סופר- לרשם האגודות השיתופיות לא הייתה סמכות לתקן מסיבה זו את השעבוד.

במקרה דנן, טעות הסופר נפלה בהסכם, אשר מכוחו נרשם השעבוד, והיא לא נפלה בפעולת הרישום עצמה. לפיכך, לרשם לא הייתה סמכות לתקן טעות נטענת זו.

לסיכום, החלטת הרשם הנוגעת לשינוי מספר הגוש מבוטלת.

כן נפסק כי, סוכני דלק ושמנים תשלם למושב אחיסמך הוצאות המשפט ובנוסף, שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.

ניתן ביום 25.11.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: