מושב עוצם ביקש צו מניעה זמני בגין פלישה לקרקע של חבר המושב הטוען לזכויות בקרקע ועיבודה לאורך שנים!

בבית משפט השלום בקרית גת בש''א 1268/09- עוצם מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ נ' חביב גבאי, יהודה גבאי וישראל גבאי

 

העובדות הרלוונטיות:

חביב גבאי, חבר מושב עוצם, מתגורר עם בניו, יהודה וישראל גבאי, במושב.

מושב עוצם הגיש תביעה כנגד חביב, יהודה וישראל גבאי בגין החזקה "תוך כדי פלישה" בקרקעות הסמוכות למשקו של חביב גבאי, וזאת מבלי שנתן מושב עוצם לחביב, יהודה וישראל גבאי רשות להחזיק בהן. בכתב התביעה נטען כי חביב, יהודה וישראל גבאי הקימו על הקרקעות מבנים וסככות, הציבו מבנים יבילים, והחלו לבצע בקרקעות אליהן פלשו, פעולות לקראת זריעה.

מושב עוצם הגיש בקשה לצו מניעה אשר יאסור על חביב, יהודה וישראל גבאי לעבד את הקרקעות, להשקיע בהן ולהוציא הוצאות בגינן וכן להפסיק כל שימוש במבנים שהקימו בקרקעות.

 

עוצם מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ:

בשנת 2005 נחתם הסכם בין מושב עוצם לבין חביב גבאי, לפיו חביב גבאי יעבד חלק מהקרקעות בתמורה כספית, אותה עליו לשלם למושב עוצם. חביב גבאי לא שילם את התמורה הכספית למושב כפי שהתחייב, ואף שיקים שמסר למושב חזרו. לכן, מושב עוצם שלח לחביב גבאי הודעה על ביטול ההסכם בשל הפרתו היסודית. ואולם, חביב גבאי לא הגיב למכתב ביטול ההסכם.

 

טענות חביב, יהודה וישראל גבאי:

בקשת מושב עוצם הוגשה בהיעדר ניקיון כפיים. כל מטרת הבקשה היא לנשל את חביב גבאי מזכויותיו החוזיות לעבד את הקרקעות. חביב גבאי פנה אל יו"ר האגודה עם תשלום, אך זה סירב לקבלו. אכן, קיים הסכם עם המושב, אולם חביב, יהודה וישראל גבאי מחזיקים ומעבדים את האדמות מזה שנים ואילו מושב עוצם לא הוכיח הפרת חוזה, ולא קיומה של עילת תביעה לכאורה.

חביב, יהודה וישראל הוציאו כספים רבים לרכישת ציוד חקלאי לעיבוד הקרקעות, התקשרו עם אחרים לקניית התוצרת החקלאית, ומתן צו מניעה נגדם יגרום להם נזק בלתי הפיך. מאידך, למושב עוצם לא יגרם כל נזק מאי מתן הצו, מלבד אובדן דמי שכירות, אותם מוכנים הם לשלם למושב.

לא ברור מאין הדחיפות במתן הסעד המבוקש, שכן המצב אותו מבקש מושב עוצם למנוע קיים במשך שנים, בהן מעבדים חביב, יהודה וישראל גבאי את הקרקעות.

כבוד השופט ישראל אקסלרד פסק:

הקרקעות במחלוקת לפנינו נחלקות ל-2: האדמות הסמוכות למשק של חביב גבאי (להלן: "הקרקעות הסמוכות"), ושטח של 300 דונם (להלן: "השטח הגדול").

השיקים שמסר חביב גבאי למושב עוצם חזרו, אולם לא היה לו כל הסבר לכך. כמו כן, חביב גבאי לא עיבד את השטח הגדול 3 שנים אחרונות, ולא שנים רבות כפי שטען.

ראיות מהימנות המקימות עילת תביעה- מושב עוצם הצביע על קיומן של ראיות מהימנות, המקימות לכאורה עילת תביעה לסילוקם של חביב, יהודה וישראל גבאי מן הקרקעות. מושב עוצם שיכנע, במידה הנדרשת, כי קיימת לו זכות בקרקעות, וכי לחביב, יהודה וישראל גבאי אין כל זכות בהן, וכי זכות שהייתה להם על פי חוזה שנחתם בין מושב עוצם לחביב גבאי, לא קיימת עוד, באשר החוזה בוטל לכאורה כדין. חביב גבאי אף לא הגיב להודעת ביטול החוזה. חביב גבאי לא שילם למושב עוצם עבור השימוש בקרקעות, אלא לאחר שההסכם בוטל ובעקבות הליכי הוצאה לפועל שננקטו נגדו.

מאזן הנוחות- ככל שהדברים אמורים בשטח הגדול, נוטה הכף לטובת מושב עוצם, שכן יש להעדיף את מניעת הנזק שעלול להיגרם למושב על פני מניעת הנזק שייגרם לחביב, יהודה וישראל גבאי אם לא יינתן צו המניעה.

כיום מחזיק בשטח הגדול גורם שלישי, אשר נערך לעיבוד השטח. אי מתן צו המניעה עלול להביא להפרת התחייבויות מושב עוצם כלפי אותו הגורם, והנזק העלול להיגרם מכך אינו ידוע וקשה להערכה. מאידך, היה והסתבר כי  מושב עוצם לא היה זכאי לסעד ,ניתן יהיה לפצות את  חביב, יהודה וישראל בגין נזקיהם, פיצוי כספי.

לפיכך, יש ליתן צו מניעה כמבוקש, בהתייחס לעיבודו של השטח הגדול. אשר לקרקעות הסמוכות, מושב עוצם לא התקשר עם גורם כלשהו לעיבודן. בקרקעות אלה מחזיקים חביב, יהודה וישראל גבאי מזה שנים רבות, מבלי שמושב עוצם נקט בהליך כלשהו נגדם. לפיכך, אין הצדקה לסלק את ידם מקרקעות אלה בשלב זה. אולם, מאחר ואין להם כל זכות באותן קרקעות, יש ליתן צו האוסר עליהם להקים עליהן מבנים נוספים.

תום לב, סעד צודק ושיהוי- בקשתו של מושב עוצם לא הוגשה בחוסר תום לב. הבקשה הוגשה באשר חביב, יהודה וישראל גבאי עמדו לעבד את השטח הגדול אשר אין להם כל זכויות בו, ואשר לא הוחזק על ידיהם בשלוש השנים האחרונות, בעקבות ביטול החוזה. ככל שהבקשה מתייחסת לשטח הגדול, הוגשה ללא שיהוי. אולם, ככל שהבקשה מתייחסת לקרקעות הסמוכות- לא ינתן למושב עוצם סעד, פרט לסעד של הקפאת המצב הקיים, שכן חל שיהוי גדול ובלתי סביר בהגשת הבקשה, שהוגשה שנים לאחר פלישתו של חביב גבאי לקרקעות שבמהלכן החזיק ועיבד אותן ברציפות.

הצורך במתן צו בשלב מוקדם- הואיל ומושב עוצם התקשר עם גורם שלישי לעיבוד השטח הגדול, והואיל עומדים חביב, יהודה וישראל גבאי לפלוש לשטח זה ולעבדו- יש צורך כבר עתה בהתערבות בית המשפט ולקבוע, כי אין לחביב, יהודה וישראל גבאי כל זכויות בשטח הגדול. 

לסיכומו של עניין, ניתן צו מניעה זמני האוסר על חביב, יהודה וישראל גבאי או מי מטעמם לעשות שימוש כלשהו ב"שטח הגדול". כן, נאסר עליהם להקים כל מבנה נוסף בקרקעות, לרבות בקרקעות הסמוכות. תוקפו של צו זה עד למתן פסק דין בתיק העיקרי.

לא ניתן צו להוצאות.

ניתן ביום 2 בדצמבר 2009.

למידע על מושב עוצם מתוך אתר ויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: