מי יבנה בית ספר ממוגן בקיבוץ סעד? מחלוקת על זהות הזוכה במכרז עלולה לעכב את תחילת הבנייה

בבית המשפט העליון עע''מ 1811/09- אסום חברה קבלנית לבנין בע''מ נ' מועצה אזורית שדות נגב, תורג'מן חברה לבנין בע''מ ונחום עמוס קבלן לעבודות בניין ופיתוח

 

העובדות הרלוונטיות:

בחודש ספטמבר 2008 פרסמה המועצה האזורית שדות נגב- מכרז לבניית בית ספר ממוגן בקיבוץ סעד. המכרז כלל תנאי סף, לפיו על המציע להיות "קבלן מוכר לביצוע עבודות במשרדי ממשלה בעלי סיווג 100 ג 4 לפחות". עם פתיחת מעטפות המכרז, נמצא כי הצעת תורג'מן חברה לבנין בע"מ היא ההצעה הזולה ביותר. ואולם, להצעת תורג'מן בחברה לבנין בע"מ לא צורף אישור תקף בדבר היותה קבלן מוכר לביצוע עבודות במשרדי ממשלה, ורק שלושה ימים לאחר פתיחת המעטפות, הומצא על- ידה אישור בתוקף. ועדת המכרזים החליטה להכריז על תורג'מן חברה לבנין בע"מ כזוכה במכרז. משכך עתרה אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ, שהצעתה הייתה ההצעה הזולה הבאה אחרי הצעת תורג'מן חברה לבנין בע"מ, לבית המשפט המחוזי, בטענה כי תורג'מן חברה לבנין בע"מ לא עמדה בתנאי הסף ולכן יש לפסול את זכייתה במכרז ולהכריז על אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ כזוכה. בית המשפט המחוזי דחה את העתירה בקובעו כי לא נפל כל פגם בהחלטת ועדת המכרזים.

לפנינו בקשה למתן סעד זמני, לפיו תעוכבנה פעולות ליישום זכייתה של תורג'מן חברה לבנין בע"מ במכרז, עד להכרעה בערעור שהגישה אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

 

טענות אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ:

דרישת תנאי הסף במכרז להצגת אישור בדבר היות המציע קבלן מוכר הינה דרישה קונסטיטוטיבית מהותית ויש להחיל עליה את הכללים המשפטיים החלים לגבי דרישות הקבועות בדין. החלטתה של ועדת המכרזים פוגעת בעיקרון השוויון, והאישור לא ניתן לתורג'מן חברה לבנין בע"מ רטרואקטיבית מיום הגשת ההצעה אלא מיום 16.11.2008 ואילך, כלומר רק שלושה ימים לאחר פתיחת המעטפות.

כמו כן, תורג'מן חברה לבנין בע"מ הטעתה את ועדת המכרזים ופעלה בתכסיסנות כאשר צירפה ביודעין להצעתה אישור שאיננו תקף.

אשר למאזן הנוחות- אם יימשכו הליכי ההתקשרות במכרז לא ניתן יהיה להשיב את הגלגל לאחור, ואם תזכה אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ בערעור, האפשרות למסור לה את העבודות לאחר שאלה יחלו היא בעייתית ביותר.

 

טענות מועצה אזורית שדות נגב:

אין עילה להתערב בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, מה גם שמדובר בעבודות דחופות וחיוניות ושהנזק היחיד הצפוי לאסום חברה קבלנית לבנין בע"מ הוא נזק כספי הניתן להטבה. תורג'מן חברה לבנין בע"מ אף היא מתנגדת לבקשה, בטענה כי קיים הבדל מהותי בין התנאי שעניינו סיווג קבלני, בו היא עומדת, ושבלעדיו ביצוע עבודות הנדסה בנאיות מהווה עבירה פלילית, ובין אישור בדבר היותה קבלן מוכר, שהינו דרישה וולונטרית של עורך המכרז.

תורג'מן חברה לבנין בע"מ טוענת כי העדר האישור הוא פגם טכני שנפל בהצעתה בתום לב, כי לא נפגע עיקרון השוויון וכן כי לאסום חברה קבלנית לבנין בע"מ עומד סעד כספי במידה שהערעור שהגישה על החלטת בית המשפט המחוזי- יתקבל.

 

נחום עמוס קבלן לעבודות בניין ופיתוח, שהצעתה הייתה ההצעה השלישית מבחינה עלותה, אף היא הגישה לבית משפט מחוזי עתירה, בה טענה כי הן אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ והן תורג'מן חברה לבנין בע"מ אינן זכאיות לזכות במכרז. שכן, בנוסף להעדר אישור בדבר קבלן מוכר מידי תורג'מן חברה לבנין בע"מ, אף לא צורף להצעתה עותק מלא וחתום מפרוטוקול סיור הקבלנים כנדרש וכן, אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ עצמה לא הגישה שני עותקים מהצעתה בניגוד לחוק.

 

כב' השופטת א' חיות פסקה:

הלכה היא כי, בעל דין שניתן פסק דין לטובתו זכאי ליהנות מפירות זכייתו, ולכן לא יינתן סעד זמני עד להכרעה בערעור אלא אם יראה המבקש כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה אף הוא בבירור לטובתו.

בענייננו, נראה כי סיכויי הערעור שהגישה אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ על פסק דינו של בית המשפט המחוזי- שקולים.

מדובר במכרז להקמת בית ספר ממוגן בקיבוץ סעד. מעבר לחשיבות הרבה בהתחלת ביצוע העבודות ללא דיחוי, נראה כי, במידה שלא יינתן הסעד הזמני המבוקש, והערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי יתקבל- עלול להיווצר קושי ממשי ב"הפקעת" זכייתה של תורג'מן חברה לבנין בע"מ ומסירת המשך הבנייה לאסום חברה קבלנית לבנין בע"מ.

לסיכומו של עניין, האיזון בין כל השיקולים הצריכים לעניין מוביל אל המסקנה כי יש מקום למתן הסעד הזמני המבוקש, בכפוף להפקדת ערבויות מתאימות מצד אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ.

 

הוצאותיה של בקשה זו תובאנה בחשבון במסגרת הדיון בהליך הערעור.

ניתן ביום 17/3/2009

לדף הבית של קיבוץ סעד.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: