מתי שר הפנים רשאי להעניק פטור לרשות מקומית מהאיסור להתקשר בחוזה עם חבר מועצת הרשות לשעבר?

בג"ץ 415/19 משה לוי נ' שר הפנים ואח' בפני כבוד השופטים מ' מזוז, י' וילנר וא' שטיין

פקודת העיריות כמו גם פקודת המועצות אוסרות על התקשרות בחוזה עם חבר מליאה ברשות מקומית, במהלך תקופת כהונתו ובמשך שנה וחצי מסיום הכהונה. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להעניק פטור מתקופת צינון של השנה וחצי. אחד מן התנאים למתן הפטור הוא קבלת אישור שר הפנים להתקשרות. עניינה של עתירה זו היא אילו שיקולים נדרש שר הפנים לשקול כאשר הוא מעניק פטור מתקופת צינון זו.

 

רקע

חבר מליאת עיריית עפולה לשעבר אשר סיים את כהונתו לאחר קדנציה אחת, נתבקש מראש הרשות לשמש כמנכ"ל העירייה. בשל העובדה כי עד בחירתו של ראש הרשות שימש המועמד כחבר מליאה, בכדי להעסיקו ללא תקופת הצינון הקבועה בחוק, נדרשה העירייה לעמוד במספר תנאים ובכלל זה לקבל את אישורו של שר הפנים לקיצור תקופת הצינון. בהתאם, נערכה פניה לשר הפנים בבקשה לאשר את העסקתו חבר המליאה לשעבר בטרם חלפה תקופת הצינון, וזה אישר את העסקה.

 

כנגד החלטת משרד הפנים, עתר אחד מחברי סיעות האופוזיציה תוך שהוא טוען, כי היה על השר לשקול שיקולים נוספים במתן היתר זה, וביניהם אמון הציבור בשירות הציבורי, הקפדה על כללי מנהל תקין, ופגיעה בשוויון. בנוסף טען, כי אי קביעת שיקולים על פיהם מחליט השר הפנים להעניק פטור מתקופת צינון פוגעת בוודאות הדין.

 

שר הפנים השיב, כי משרת המנכ"ל הינה משרת אמון, וכי במקרה של משרת אמון, לכתחילה היא לא קיימת חובה להליך שוויוני. לא זו בלבד אלא שחוזה העסקה למשרות אמון בנוי כך שנושאי המשרה לא יכלו להמשיך לשמש בתפקידם בסיום העסקתו של הממנה אותם, כך שפוחת החשש "לפוליטיזציה" ודאגה למקורבים. משכך, לא נפל פגם במתן האישור.

 

למעלה מכך קבע שר הפנים, שני קריטריונים אשר יחולו מעתה ואילך בהליך של אישור קיצור תקופת הצינון. הראשון – עמידה בתנאי הסף של המשרה. השני – הגשת תצהיר מטעם המועמד ומטעם ראש הרשות, בהם יוצהר כי המינוי וסיום הכהונה של חבר המליאה אינו מהלך פוליטי.

 

דיון והכרעה

 

בפתח דבריו, קובע בית המשפט כי במקרה דנן אין לפסול את המינוי, כיוון שהמועמד מכהן בתפקיד מזה כשנה וחצי, ולא נמצא כל פגם במינויו. עם זאת מוסיף בית המשפט, וקובע כללים על מנת להסדיר את הסוגיה למקרים הבאים.

 

בית המשפט קובע, כי יש להתייחס להליך המתיר להתקשר לאחר תקופה קצרה יותר מתקופת הצינון, כחריג אשר יש להפעילו רק בהתקיימן של נסיבות מיוחדות. הנסיבות המיוחדות הינן, לדוגמא כאשר קיים לרשות צורך מובהק בקיומה של ההתקשרות, או במקרים בהם מדובר בכורח השעה. עוד הוסיף בית המשפט בקביעותיו, כי גם במקרים בהם מתקיימות נסיבות מיוחדות, יש לבחון כי לא מתקיימת פגיעה בטוהר המידות.

 

כמו כן בית המשפט קובע מספר שיקולים אותם נדרש לשקול שר הפנים כאשר הוא מאשר לקצר את תקופת הצינון לחבר מליאה לשעבר. ראשית יש לבחון, האם חבר המליאה חדל לכהן מאחר שלא נבחר מחדש בבחירות, או שמא מדובר בחבר מליאה שסיים את תפקידו באופן יזום. באם מדובר בסיום התפקיד באופן יזום, קיים חשש כי הסיום נועד להכשיר את העסקתו במועצה.

 

שנית, יש לבחון את פרק הזמן שעבר ממועד סיום תפקידו של החבר המליאה ועד למועד הבקשה לקיצור תקופת הצינון. ככל שירחק הזמן ממועד סיום התפקיד ועד הגשת הבקשה, יהיה סביר יותר להניח כי לא מדובר בבקשה הנגועה בניגוד עניינים.

 

שלישית, יש לבחון האם הרשות מרבה לבקש בקשות מסוג זה, ככל שהרשות מרבה לעשות כן, יש לראות בכך דפוס פעולה שיטתי, ולא מקרה חריג הנעשה בנסיבות מיוחדות.

 

רביעית, יש לבחון האם החבר איתו מתקשרים אינו חבר סיעת האופוזיציה, שכן במקרים כאלו יש חשש כי מטרת העסקת המועמד היא למנוע התנגדות הפוליטית.

 

בית המשפט מצרף גם את שני הקריטריונים אותם הציע משרד הפנים, האחד הוא, הקפדה יתרה על דרישות הסף של המשרה. השני הוא, הגשת תצהירים מטעם המועמד חבר המליאה לשעבר ומטעם ראש הרשות בהווה, המעידים כי העסקת המועמד נעשית שלא כחלק ממהלך פוליטי פסול.

 

בית המשפט מציין, כי גם במקרים של משרת אמון, יש להחיל את הכללים האלו, שכן משרת אמון יכולה לשמש ביתר קלות, ככלי לקניית תמיכתם של המתנגדים ברשות, ובכך להציב מתנגדים מסוימים בניגוד עניינים מובנה אשר לא יותיר להם מקום, לבקר את עשיית ראש הרשות.

 

סיכום

הערעור נדחה בנסיבות העניין, ולא ניתן צו להוצאות.  

 

ניתן ביום: כ"ז בניסן תש"פ, 21 לאפריל 2020.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: