נדחה צו הריסה למבנים בלתי חוקיים המשמשים כישיבה במושב תפרח

בבית משפט השלום בבאר שבע בפני כב' השופט יואב עטר. חע"מ 339-05 מ.י. ו.מ.לתכנון ובניה שמעונים נ' טוניק
הרקע

אבנר טוניק, נשוי ואב ל-12 ילדים, מפעיל במושב תפרח ישיבה בשם "נחת רוח" אשר במסגרתה הוקמו המבנים נשוא הבקשה. פעולותיו של אבנר טוניק הינן התנדבותיות בתחום לימודי הרוח והיהדות ואינן נעשות למטרות רווח, ותוך רצון וניסיון לתרום לציבור, לפעול לקרוב לבבות ולשיקום עבריינים.

אבנר טוניק ציין בבקשה, כי הוא פועל יחד עם אחרים ובהם המועצה האזורית מרחבים והוועדה מקומית לתכנון ובניה שמעונים עצמה, על מנת להכין תוכנית מתאר מתאימה, אשר תאפשר להכשיר את המבנים נשוא הבניה, כמו גם מבנים אחרים, אשר הוקמו על ידי אחרים במושב תפרח למטרות דומות. אבנר טוניק טוען כי ביום 2.11.2011 הגישה אגודת מושב תפרח למשרדי הוועדה מקומית לתכנון ובניה שמעונים תוכנית מפורטת המהווה בקשה לשינוי ייעוד לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. עוד ציין אבנר טוניק, כי ביום 27.11.2011, התקיימה פגישה עם יו"ר הוועדה מקומית לתכנון ובניה שמעונים בעניין נשוא הבקשה, והמלצת יו"ר הוועדה מקומית לתכנון ובניה שמעונים, הייתה לתקן מספר ליקויים מינוריים בתוכנית, תוך שהובהר כי לאחריהן תדון הוועדה בתוכנית וככל הנראה תמליץ לאשרה. כעולה מן הבקשה, יש צורך בטווח זמן של 12 חודשים, על מנת לאשר המבנים כדין. אבנר טוניק אף טען כי העיכוב בביצוע פעולות הנחוצות לקבלת ההיתר אינו תלוי בו אלא עומד לפתחן של רשויות התכנון ואם יהרסו המבנים יהיה זה נזק בלתי הפיך.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה שמעונים בתגובה מפורטת "מתנגדת נחרצות להארכת המועד של צו ההריסה, ואפילו לתקופה קצרת מועד". לטענתה, הבקשה הוגשה למעלה משנה לאחר כניסת צו ההריסה לתוקף וגם כי אישור התב"ע אינו בסמכות הוועדה המחוזית בלבד, והליך שכזה יכול לקחת בין 3 ל-5 שנים.

דיון והכרעה

לטענת אבנר טוניק קיים שינוי בעמדת המנהל והמושב שכעת תומכים בשינוי יעוד הקרקע. בית המשפט רשאי, בזמן מתן צו לפי סעיפים 205 או 206 ובכל עת לאחר מכן, לקבוע את המועד לביצועו, ורשאי הוא להאריך מועד שקבע, אם ראה טעם לעשות כן". בית המשפט רשאי גם לדחות את הבקשה על הסף, נוכח האמור בסעיף 6 לתקנות, ובשים לב לעובדה, שהבקשה הוגשה באיחור של למעלה משנה. איחור זה, ככלל, מצדיק לכשעצמו דחייה על הסף של הבקשה. יחד עם זאת, יש ולעיתים ראוי לדון בבקשה גם אם לא עמדה היא בכללים שנקבעו בתקנות, וזאת מנימוקים מיוחדים.

העובדה שאבנר טוניק לא ציית לצו שיפוטי ונמנע משך שנה שלמה מלקיים את צו ההריסה שנפסק היא חמורה ואולם אין בעובדה זו לכשעצמה לסתום את הגולל על הבקשה. כיוון שכבר יש החלטה בעניין צו ההריסה, לא ניתן לשנותה אלא אם השתנה משהו מהותי.

לשם קביעה האם חל שינוי של ממש אין די בעצם העובדה שהוגשו תוכניות, אלא יש לבחון גם את הסיכוי שיתקבלו. לטענת וועדה מקומית לתכנון ובניה שמעונים לא נתקבלה על ידי וועד האגודה כל החלטה בקשר לאפשרות להקצות שטח לצורך הגשת תוכנית ריכוז המוסדות, ומזכיר המושב וראש המועצה האזורית הבהירו כי אין בדעת המושב לשנות את מבנהו ולהתפרק מנכסיו החקלאיים. מנגד, דומה כי לכל הפחות אבנר טוניק נתון תחת הרושם שהרשויות מדברות במספר קולות. מחד,  עולה מסיכום דיון מחוז דרום מיום 3.8.2010, כי לא רק שהמושב מתנגד לכל שינוי בייעודו ובאופיו, אלא אף התחייב לשתף פעולה בכל מה שקשור לטיפול ובהסדרת השימושים החורגים. מצד שני, ממכתבו של וועד המושב מיום 14.2.2012, עולה כי ישנה הסכמה של המושב לשינוי ייעוד בחלקה א' בנחלה 26 (המקרקעין דנן) משטח חקלאי עבור מוסד חינוכי על ידי הקצאת קרקע אחרת במושב אשר ייעודה ישונה לחקלאי. גם ע"פ מכתבו של יו"ר המועצה האזורית "התוכנית בשלב מתקדם מאוד, ולא נשאר עוד הרבה זמן ולא הרבה מכשולים על מנת להשלים את אישורה של התוכנית והסדרת המוסד במקומו במוסדות התכנון והבניה".

יו"ר הוועדה עצמו, בדיון שנערך ביום 27.11.11, נטע בלב אבנר טוניק את התקווה שהסדרת הבנייה היא בהישג יד.

אבנר טוניק אכן קיבל, לכל הפחות, את הרושם כי הישארות המבנים על כנם, הינה בברכת חלק מן הרשויות וכי הסדרתם אפשרית. אין בכך, בכדי להצדיק את העובדה שלכאורה, אבנר טוניק הגיש את הבקשה לאחר שמעל שנה עמדו המבנים על תילם בניגוד מפורש להחלטות שיפוטיות ותוך עבירה חמורה על החוק. ואולם, כאמור לעיל, בגין עבירה זו נותן אבנר טוניק את הדין.

מדובר במבנים המשמשים למטרות ציבוריות, וקיימת אפשרות לדחות את הריסתם (באם לא יוכשרו) עד לאחר שייבנו המבנים העתידים להחליפם, כחוק, בחלקה סמוכה או במקום אחר במושב. עולה השאלה האם האינטרס הציבורי ייפגע יותר מהותרת המפגע בדמות מבנים שדינם להיהרס על כנם, גם אם באופן זמני, או שמא יש להורות על הריסתם לאלתר, תוך סגירת המוסד החינוכי אותו הם משמשים עד לבניית המבנים החוקיים תחתם ובלבד שאכן עסקינן במצב ארעי.

גם אם ההליך התכנוני אינו צפוי להסתיים בתוך חודשים ספורים, הרי שבעתיד הנגלה לעין אכן תינתן תשובה האם יוחל בבניית מקום חליפי למוסד החינוכי בתוך המושב, ואם כן, אזי סבורני כי הרע שבהותרת מבנים לא חוקיים על תילם באופן זמני, ולטווח קצר, הינו הרע במיעוטו ביחס לאפשרות של סגירת המוסד החינוכי, הפצת תלמידיו לכל עבר, עד לסיום בניית המקום החליפי.

הוועדה לתכנון ובניה אינה שוללת את האפשרות כי אכן יוקמו מבנים אחרים במיקום אחר, שאינו חלקה א' במושב, חלף המבנים הקיימים. במצב דברים שכזה, גם אם ברור שלמבנים נשוא הצו, עצמם, אין כל אופק תכנוני ודינם להיהרס, השאלה היא האם לא ראוי להשהות את הריסתם עד לבניית המבנים החילופיים, ככל שאכן אלו יאושרו ובכך תימנע התוצאה של השבתת המוסד החינוכי עד לסיום בנייתם של המבנים החילופיים, כדין, במיקום החלופי.

סיכום

בית המשפט נעתר לבקשה באופן חלקי וניתנת בזאת ארכה לביצוע צו ההריסה עד ליום 1.7.2012 עד השעה 08:00. אבנר טוניק יישא בהוצאות בסך 10,000 ₪.

ניתן ב- י"ב אדר תשע"ב, 06 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

לערך מושב תפרח בויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: