נדחתה בקשה לביטול מינוי המפרק

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות תיק מס' 2-000018-57 עורך דין רמזי חוראני פרדס אגודה קואופרטיבית של פרדסנים )נוסדה בשנת תר"ס( בע"מ )בפירוק( נ' יגאל מוגרבי עו"ד

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות תיק מס' 2-000018-57

עורך דין רמזי חוראני

בעניין: פרדס אגודה קואופרטיבית של פרדסנים )נוסדה בשנת תר"ס( בע"מ )בפירוק(

ובעניין: בקשה לביטול מינוי המפרק המפרק/המשיב

ובעניין: יגאל מוגרבי עו"ד חברת הדרי אפריים בע"מ

המבקשים החלטה

א. סקירת עבר:

1 .בפניי בקשות למתן הוראות מטעם המבקשים ואחרים להורות למפרק לספק נתונים, דו"חות, מאזנים, יתרות כספים, הוצאות הליך הפירוק ועוד. בזמנו חלק מחברי האגודה יוצגו על ידי עו"ד שטילמן וחלק נוסף ייוצג על ידי עו"ד שיפר. לא אחת בקשו המבקשים או חלקם גם את ביטול מינויו של המפרק בשל עמדתם כי אין המפרק מוסר את הנתונים הדרושים, אין הוא מקיים את החלטות הרשם או עוזרו, אין הוא שקוף והוא מעכב את סיום הפירוק שנים רבות, כשה מלכתחילה הליך הפירוק התבסס על בקשה לפירוק מרצון.

2 .לבקשת חלק מהחברים נתתי החלטות במספר הזדמנויות בהן הוריתי למפרק להעביר נתונים לפונים או לבאי כוחם, ומשעלתה פעם הסוגיה של זכאות מי שאינו חבר לקבל את הנתונים הוריתי למפרק בהחלטה מיום 2017.11.22 להעביר את מבוקשם של המבקשים לחברים או לבאי כוחם.

3 .גם אחרי מתן ההחלטה האמורה נמשך הוויכוח בין החברים/המבקשים לבין המפרק האם נמסרו המסמכים והנתונים אם לאו. על כל פנים המפרק מסר כי הוא פנה לרואה החשבון של האגודה, רו"ח מקלר וביקש כי יימסרו נתונים לבא כוח המבקשים. די להפנות לתשובת המפרק למכתבו של מר דודי אמיתי מיום 2017.8.8 .)18856/17 דואר )3.09.2017 ביום במערכת שנסרק

ב. דיווחי ביניים:

4 .המפרק נדרש להגיש דו"חות ביניים כחובתו על פי תקנה 35 לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק(, תשמ"ד-1984 .אומנם הוא הגיש אם כי לא לפי סדר המועדים שאמור להגיש על פי ההנחיות, והוא החסיר חלק מהדו"חות. מדינת ישראל רשם האגודות השיתופיות 2

5 .לא אלך רחוק )לא הגיש הרבה דו"חות( אבל אפנה לדו"ח ביניים שנסרק במערכת ביום 2018.04.16 .בדו"ח המילולי מציין המפרק מהן פעילויותיו וכן צירף דו"ח כספי. בדו"ח ביניים חצי שנתי )חצי שני לשנת 2018 )צווינו כמעט אותן פעולות שצויינו בדו"ח לשנת 2017 בהבדל אחד: בדו"ח החציוני לשנת 2017 ציין המפרק את הפריט ט'. כלהלן: "היערכות לסיום הליכי הפירוק וחלוקת הכספים לחברים )בכפוף לאירועי מס(". גם דו"חות הביניים שהוגשו לאחר מכן לא היו עשירים במיוחד בנתונים. לעומת זאת ניתן לדלות נתונים אודות המצב מהבקשה לשחרור המפרק מתפקידו ומתגובת המפרק לבקשה זו.

ג. פניית באת כוח המבקשים ממרץ 2021:

6 .ביום 2021.3.2 נקלטה בקשה נוספת מטעם עורכת דין מאיה מלאכי בשם מר יואל מוגרבי וחברת הדרי אפריים. בבקשה מציינת עו"ד מלאכי, כי הפירוק התחיל לפני כ- 12 שנה וכי הבקשה מוגשת אחרי מיצוי כל הניסיונות מול המפרק כדי לקבל מענה ממנו ו/או לסיים את הליך הפירוק. כמו כן היא ציינה כי מרבית חברי האגודה עברו כבר את גיל הפרישה וחלקם אף הלכו לבית עולמם.

7 .בבקשה זו צויין, כי נעשתה פנייה ביום 2014.9.18 על ידי חלק מחברי האגודה בבקשה לקבל נתונים מהמפרק ולהחיש את סיום הפירוק. ביום 2015.10.29 פנו שוב לרשם משלא קבלו מענה מהמפרק. התבקשה תגובת המפרק וזה ענה במכתב מיום 2015.11.17 .המבקשים מציינים את חלקה של תגובת המפרק כלהלן: "הליך הפירוק מצוי בשלבים מתקדמים, אך טרם נשלם. דיבידנד נוסף ואחרון צפוי לפני גמר הליך הפירוק. אולי במהלך השנה הקרובה, לא סופי, ובכפוף לאישורו של רשם האגודות השיתופיות".

ד. החלטות קודמות של עוזר הרשם:

8 .בעקבות פניות חדשות של המבקשים או חלקם באמצעות עו"ד שטילמן, שיפר וכן מר דובי אמיתי הוריתי למפרק להעביר נתונים למבקשים. אלה מציינים בבקשה זו, כי המפרק העביר להם רק חלק מהמסמכים: הוא העביר דו"חות כספיים לשנים 2011-2010 וכן לשנים 2016-2013 .ללא הדו"חות לשנים 2012 ו- 2017 .המבקשים פנו שוב בימי 2020.6.22 ו- 2020.9.17 לרשם כדי לחייב את המפרק להעביר את המסמכים החסרים ולקידום הליכי הפירוק ללא דיחוי.

9 .ביום 2020.9.21 נתתי החלטה כלהלן: מדינת ישראל רשם האגודות השיתופיות 3 1.9" .1 )עוד בהחלטתי מיום 2017.11.22 הוריתי למפרק להעביר נתונים לפונים שהם חברים או לבאי כוחם. כן כתבתי כי "ככל שלא הובערו הנתונים ע"י רו"ח מקלר ידאג המפרק לכך". 2.9 .המפרק יישם את ההחלטה האמורה. 3.9.בינתיים לא ראיתי כי המפרק הגיש דו"חות מחצית שנייה לשנת 2018 ועליו להגיש דו"חות חסרים, אחרת אשקול את המשך המינוי".

ה. עוד פניות של המבקשים:

10 .המבקשים עוד מציינים, כי הם פנו למשרד הרשם נעזרו בו וקבלו את מה שהיה מצוי במשרד הרשם, אלא שבמשרד הרשם לא היה מצוי כל מה שחייב היה המפרק להעביר לרשם.

11 .עו"ד מלאכי מציינת עוד, כי היא פנתה למפרק בדצמבר 2020 וסוף סוף הצליחה לשוחח עמו. הוא ענה לה כי אין לו יותר חומר מעבר למה שיש לרשם, ביקש שתתאזר בסבלנות ומסר גם כי אין לו מידע חדש באשר לצפי סיום הפירוק. כל זה היה הרקע לפנייה להחלפת המפרק.

12 .המבקשים מציינים, כי מדובר בהליך פירוק מזה כ- 12 שנה, וכי גם אם אין מדובר בעיכוב בזדון הגיעה עת לסיים את הפירוק. המפרק חייב לפעול ביעילות ובנאמנות לצורך השלמת הפירוק. כן מפנים המבקשים להחלטה שלי בתיק 13/133/524, אשכול עינב ואח' נ' יעל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ שבסופה שוחרר המפרק מתפקידו.

ו. תגובת המפרק:

13 .התבקשה תגובת המפרק וזו הוגשה ביום 2021.4.26 .בתגובה מציין, כי מר מוגרבי הציע בזמנו תשלום 000,180 ,₪ לרכישת מניות של פרדס סינדיקט שאגודה זו )פרדס- אגודה קואופרטיבית של פרדסנים בע"מ ( היא בעלת מניות בה. כן ציין כי כמפרק ראה כי ההצעה נמוכה ודחה אותה. התמורה שבסופו של דבר השיג ביום 2021.1.19 הייתה 141,309.₪ הניסיון למקסם את הסכום המירבי הוא שעיכב את סיום הפירוק.

14 .המפרק עשה כל מאמץ להשאת הסכומים לקופת הפירוק וכי המבקש פועל מטעמים תועלתיים ואף מפריע למפרק בהמשך עבודתו. הוא נפגש בעבר עם המבקש, המידע שהתבקש נמסר למבקשים או מי מטעמם, גם רו"ח מקלר נפגש עמם ומסר להם המידע שברשותו וכי ככל שיש צורך בעוד נתונים הם מוזמנים לפנות לרו"ח מקלר. מדינת ישראל רשם האגודות השיתופיות 4

15 .עוד מציין המפרק כי גם באת כוח המבקשים הנוכחית עודכנה בנתונים, הופנתה לרשם כדי לקבל נתונים ממשרד הרשם, ושום דבר אינו משביע את רצונה.

16 .מול עיני המפרק צריך לעמוד רק האינטרס של האגודה וחבריה ואין לשנות דפוס פעולה זה אף אם אצה הדרך למבקשים לסיים את הפירוק. ההוכחה לצדקת עמדתו של המפרק היא השאת התמורה. המבקש חוזר על אותה בקשה שהוגשה עוד משנת 2015 שאין בה אמת והמבקש פועל ממניעים אישיים. למבקש אין כל מושג מה זה פירוק ומציע את עצמו לתפקיד המפרק. אי לכך אין להכריע בבקשה רק על סמך בחינת מדד הזמן שחלף. הפירוק מצוי בישורת האחרונה והפניה נועדה להטיל מורא על המפרק.

ז. עמדת רואה חשבון מקלר:

17 .במכתב מיום 2021.5.2 ששלח רו"ח מקלר למפרק, המפרק מציין הוא כי הנתונים שהתבקשו ממשרדו הועברו למבקשים וכי אין בפניהם כל פנייה נוספת למתן נתונים נוספים. ככל שיש כזו בקשה יוכלו לפנות הם למשרד רו"ח מקלר ומשרדו יספק את הדרוש.

18 .כמו כן צויין בתשובת רו"ח מקלר כי סיום הליך הפירוק מתעכב "בשל החובה לקבל את מלוא התמורות מחברה נכדה )חברת בית יעקב )ע"ש יעקב כספי ז"ל( בע"מ אשר היא עצמה רק בשנת 2020 החלה לממש את נכסיה". כן צויין "כי התמורה ממימוש אותם נכסים החלה להתקבל בידי האגודה רק לאחרונה במהלך שנת 2021 . מאחר ולחברה הנכדה עצמה בעלי מניות שאינם מזוהים צפוי כי קבלת התמורה תארך מספר שנים".

19 .כן מציין רואה חשבון מקלר כי "בשל המספר הרב של חברי האגודה )כ- 800 חברים( להליך החלוקה עלות יחסית ניכרת ביחס לסכום החלוקה כשלעצמה ורצוי להביא הנושא בפני רשם האגודות השיתופיות בעניין כדי שיחליט אודות דרך הפעולה הראויה בהקשר לכך".

20 .כן מציין רואה חשבון מקלר כי הפונה הציע בזמנו תשלום 000,180 ,₪ בעוד שבסופו של יום יכול והתמורה תעמוד על כ 6.0 מיליון ₪ ולכן טוב שההצעה הקודמת לא הבשילה. מדינת ישראל רשם האגודות השיתופיות 5

ח. תשובת המבקשים לתגובת המפרק:

21 .לדעת המבקשים אין כל הצדקה להימשכות ההליך לכ- 13 שנה ובתגובת המפרק אין כל הסבר להתארכות המועד לסיום הפירוק. אין המניע של המבקש הוא אישי אלא ניסיון לעזור למפרק לסיים את הליך הפירוק. הוא העמיד את הדברים על דיוקם. זו הייתה הצעה משנת 2011 ע"ס 000,160 ,₪ גם אחרים הציעו וזאת בהסתמך על דו"ח שמאות שהמפרק עצמו הזמין. האם למפרק יש טענות ופקפוק גם במניעי המבקשת 2 גם?. למיטב ידיעת מר מוגרבי המו"מ עם עו"ד פלס בנושא הפיצוי בגין נזקי הטבע טרם הושלם, אף שדווח עליו בדו"ח הביניים בשנת 2017 !!

22 .מר מוגרבי מוכן שהפירוק יימסר לאדם אחר ולאו דווקא לו.

ט. דיון והכרעה:

23 .אין לי ספק, כי כל החלטה שתינתן בעניין זה הנה החלטה קשה, ואין לי ספק כי היחסים בין הצדדים הנם קשים ומתוחים. על אף זאת חובה על הרשמת ועוזריה לקבל החלטות כמו כל ערכאת דיון שלעתים ההכרעה היא קשה במיוחד. אני מודע היטב לטענות בדבר האינטרסים המושכים כל צד לכיוון הפתרון שהוא מצדד בו, אך יחד עם זאת אין מנוס ממתן החלטה בבקשת המבקשים, וללא פניות.

24 .האגודה מושא הבקשה נכנסה לפירוק בשנת 2012 וזאת בעקבות הגשת בקשה לפירוק מרצון, ומונה מפרק. הצדדים חלוקים במוטיב של מר מוגרבי בבקשתו להחלפת המפרק, שכן המפרק טוען כי הסיבה נעוצה ברצונו של הראשון לקחת לעצמו יתרונות מהליך הפירוק במחיר נמוך ממה שהושג, ומה שעומד מאחורי עמדת המבקשים היא דחיית בקשת מר מוגרבי לרכוש את זכויות האגודה בחברה נכדה בסכום של 000,180( ₪ או 000,130 ₪ כטענת מר מוגרבי(. לעומת זאת המבקשים בדעה, כי למפרק יש סיבות משלו לשיהוי הליך הפירוק, אין הצדקה להתארכות ההליך כל כך הרבה זמן, אין כל יסוד לטענה כי מה שמניע את המבקשים או חלקם הוא הרצון למינוי מר מוגרבי למפרק, שכן היום הוא מודיע בתשובה לתשובת המפרק כי ניתן למנות כל אדם אחר מפרק. לא רק זאת, אלא שההצעה שלו לרכישת הזכויות אז עמדה על סך 000,130 ₪ תחילה והוא הגדיל אותה ל- 000,160 ₪ והצעה זו תאמה את השמאות שהייתה בידי המפרק.

25 .אין ספק כי בסופו של יום הצליח המפרק להשיג תמורה הרבה יותר גבוהה ממה שהוצע על ידי מר מוגרבי או החברה מטעמו, אך אין להתכחש לעובדה כי התקופה שבה מתנהל הפירוק הנה תקופה ארוכה ואין לומר בוודאות כי לא היה ניתן לסיים את הפירוק בזמן קצר יותר.

26 .גם יחסיו של המפרק כלפי משרד הרשם לא עמדו בכל התנאים הדרושים ממנו כמפרק, לעיתים "פספס" דו"חות ביניים שחובה להגיש על פי תקנה 35 לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק(, תשמ"ד-1984. מדינת ישראל רשם האגודות השיתופיות 6

27 .המפרק מציין בתגובותיו השונות, כי הוא מסר את המסמכים שנדרשו ממנו למבקשים או מי מהם בתקופות ייצוג משפטי שונות, אין מסמך שנדרש ולא נמסר, המבקשים הופנו לרו"ח מקלר וזה אישר בכתב כי אין בפניו כל פניה של המבקשים או מי מהם שלא נענתה. על כל פנים שניהם מציינים כי ככל שיש עוד דרישות למסמכים אין כל סיבה שלא יימסרו למבקשים. כמו כן באת כוח המבקשים הופנתה למשרד הרשם והיא או מי מטעמה קיבלו את המסמכים שמוחזקים במשרד הרשם.

28 .קשה לקבוע מי מבעלי הדין הוא הצודק, אך אין ספק כי אימון רב בין הצדיים לא נותר )וזאת בלשון המעטה(. אמת, כהונת מפרק אינה תלויה רק ברצונו של חבר זה או אחר, או נושה או מי שמעוניין בהליך הפירוק, אם כי ניתן להבין לליבם של הפונים .

29 .הפריעו לי הנקודות להלן : א. חוסר האמון הבולט בין הצדדים היום. ב. אי הדיווח הרציף של המפרק בדו"חות ביניים, וגם דלות הנתונים בדו"חות שכן הוגשו על ידו. עדיין יש דו"חות ביניים שלא הוגשו ואלה שכן הוגשו היו דלי מידע, ולרוב חזרו על עצמם. לנקודה זו הפניתי בהחלטתי מיום 2020.9.21. ג. לעומת זאת כשנדרש המפרק להגיש תגובה לבקשות המבקשים לבטל את המינוי שלו ראיתי כי נמסרו יותר פרטים מאשר בדו"חות הביניים שכן הוגשו. ד. בעמדת רו"ח מקלר מיום 2012.5.2 שהופנתה למפרק צויין כי "יחד עם זאת, להערכתנו אין מניעה שתקודם עתה חלוקה נוספת של דיבידינד לחברי האגודה". ה. בשיחתי הטלפונית עם המפרק מיום 2021.5.27 הנחיתי אותו כי כן יחולק דיבידינד נוסף לחברים, אך ככל הנראה עד כה לא חולק.

30 .אין לומר, כי התנהלות המפרק הנה כלילת השלמות, )ראה למשל המענה של המפרק לפונים מיום 2015/11/17 -סעיף 7 לעיל(. יחד עם זאת, ובמבחן התוצאה והערך המוסף שהוא הביא לקופת הפירוק מחד גיסא, ולאור העובדה כי אנו מצויים בסוף ההליך וכי כספים יחולקו בהקדם, מאידך גיסא, אינני רואה טעם לבצע שינויי גברא.

ניתנה היום, י"ח אב, תשפ"א

רמזי חוראני, עו"ד

27 יולי, 2021 בירושלים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: