נזקי ריסוס קיבוץ ניר עוז

א 1613/01, קיבוץ ניר עוז נ' פזכים בע''מ ואגן יצרני כימיקלים בע''מ, בית משפט המחוזי ת''א

 

קיבוץ ניר עוז טוען כי ריסוס שטח הגידולים שלו בקוטל עשבים אשר יוצר ושווק על ידי פזכים בע"מ ואגן יצרני כימיקלים בע"מ (להלן: "פזכים ואגן כימיקלים"), גרם נזקים קשים ליבוליו. לטענת קיבוץ ניר עוז, הריסוס נעשה בהתאם לתווית הוראות השימוש שצורפה למיכל קוטל העשבים, אולם, בדיעבד מסתבר שפזכים ואגן כימיקלים לא סיפקו הוראות שימוש מתאימות ומלאות ו/או לא הזהירו כלל בעניין אופן השימוש ההולם בתכשיר. לפיכך, טוען קיבוץ ניר עוז, פזכים ואגן כימיקלים חייבות הן לפצות את הקיבוץ, בהיותן יצרניות ומשווקות התכשיר.

 

להגנתן, טענו פזכים ואגן כימיקלים, כי הנזק נגרם עקב אי הקפדתו של קיבוץ ניר עוז לבצע את הוראות השימוש המפורטות בתווית התכשיר באופן מדויק ומלא, בקשר עם נפח התרסיס, שילוב חומרי הדברה לפני הצצה של הגידול ולאחריו ובעיקר כי קיבוץ ניר עוז    עשה שימוש בסוג מרסס המכונה מפוח, אשר אינו מותר על פי התווית, שלטענת פזכים ואגן כימיקלים, היא התווית הרלבנטית בעניינו.   עוד טענו פזכים ואגן כימיקלים, כי מקור הנזק הינו בתנאי השטח ו/או בגידול הקודם ו/או בטיפולים ו/או ריסוסים קודמים שבוצעו על ידי קיבוץ ניר עוז ולחילופין, כי הנזק ליבולים נגרם כתוצאה מהגידול עצמו ו/או מהתנאים הסביבתיים, ולכן אינו באחריות הנתבעות, פזכים ואגן כימיקלים.

 

עיקר המחלוקת נסב סביב טענת קיבוץ ניר עוז כי בהוראות התווית שהודבקה על קנקני קוטל העשבים, ואשר על פי הוראותיו ריסס קיבוץ ניר עוז את התכשיר על הגידולים, לא הייתה התייחסות לסוג המרסס ולאיסור השימוש במפוח, ולכן, ריסוס התכשיר באמצעות מפוח, אינו פוטר את פזכים ואגן כימיקלים מאחריותן לנזק. קיבוץ ניר עוז טוען עוד, כי פזכים ואגן כימיקלים לא סיפקו הוראות שימוש מתאימות ומלאות גם לעניין כמות ההמטרה הנדרשת לאחר הריסוס והרגישות של יבולים שונים.

מנגד טוענות פזכים ואגן כימיקלים, כי בהוראות התווית שהודבקה על קנקני קוטל העשבים מצוין במפורש, כי אין לעשות שימוש במרסס מסוג מפוח, וכי קיבוץ ניר עוז עשה שימוש בתכשיר בניגוד חמור לתווית וכי שימוש זה הוא שגרם לנזק.

 

כב' השופטת ברון ציפורה מבית המשפט המחוזי דחתה את תביעתו של קיבוץ ניר עוז, וזאת מהטעמים אשר יפורטו להלן;

 

 

התווית שהוצמדה לקנקנן התכשיר:

בפני בית המשפט הוצגו שתי תווית רלוונטיות, האחת, אינה כוללת אזהרה מפני השימוש במרסס מסוג מפוח.  השנייה, אשר הוגשה במסגרת תעודת עובד ציבור ממשרד החקלאות, כוללת אזהרה מפורשת לפיה: בריסוס יש להשתמש במרסס ללא מפוח.

 

לאחר שנסתיימה הבאת הראיות, שוכנע בית המשפט כי התווית שהוצמדה לקנקנן תכשיר הריסוס, היא התווית אשר אוסרת להשתמש במרסס מסוג מפוח, וכי התווית אשר הוצגה על ידי קיבוץ ניר עוז, היא ככל הנראה מסמך מתוך הקטלוג של פזכים.

 

לאור האמור לעיל, קבע בית המשפט, כי השימוש במרסס מסוג מפוח, אשר בו השתמש  קיבוץ ניר עוז, הינו גורם הנזק המרכזי לגידולים.  

 

 

גורם הנזק:

לאחר שעיין בית המשפט את בחוות דעתו של ד"ר קליפלד על קוטלי עשבים והשימוש בהם, מומחה במחלקת לחקר עשבים במנהל המחקר החקלאי במשרד החקלאות, לרבות בועדת הרישוי לקוטלי עשבים חדשים, ואף שמע את עדותו, קבע בית המשפט, כי הגורם העיקרי לנזק הינו השימוש במפוח ו/או שימוש קיבוץ ניר עוז בנפח תרסיס קטן, בניגוד להוראות הקבועות בתווית שהודבקה על גבי התרסיס.

 

אחריותן של פזכים ואגן כימיקלים:

 

לעוולת הרשלנות, עפ"י פקודת הנזיקין, שלושה יסודות מצטברים הדורשים הוכחה ואלו הם: חובת זהירות כלפי הניזוק, הפרת החובה וקשר סיבתי בין ההפרה לנזק (ראה ע"ע 145/80, ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש).

 

בית במשפט קבע כי קיבוץ ניר עוז פעל ברשלנות רבתי כאשר לא הקפיד על הוראות השימוש המפורטות בתווית התכשיר באופן מדויק ומלא. על קיבוץ ניר עוז היה לצפות, כי כאשר מצוין מינון מומלץ על ידי היצרן, אזי כל חריגה משמעותית ממינון זה יכולה לגרום לנזק אף אם לא קיימת אזהרה מעין זו על גבי התווית. על אחת כמה וכמה, משעשתה שימוש במרסס מסוג מפוח, אשר אסור במפורש בתווית.

 

פזכים ואגן כימיקלים, אינן חייבות לצפות מצב בו אדם ישתמש בחומר הדברה במינונים מרוכזים מדי ובמרסס אשר אסור בשימוש ולפיכך, די היה במתן ההמלצה להמטרה, כפי שניתנה.

 

בנוסף, קבע בית המשפט כי התווית כמוה כהסכם בין הצדדים וכאשר חרג קיבוץ ניר עוז מהסכם זה באופן כה בוטה וחריג, כאשר היה ער לאמור בו והחליט במודע להתעלם מההוראות הכתובות והברורות, אין הוא יכול לבוא בטענות כלשהן כנגד פזכים ואגן כימיקלים.

 

לגבי יסוד הקשר הסיבתי בעוולת הרשלנות, בית המשפט קבע כי השימוש שעשה קיבוץ ניר עוז במרסס מסוג מפוח והריסוס במינונים מרוכזים מדי מנתקים כל קשר סיבתי אפשרי בין השימוש שעשה קיבוץ ניר עוז בתכשיר לבין הנזק שנגרם לו.

 

כשאלה הם פני הדברים, הכריע בית המשפט כי אין מנוס מדחיית תביעתו של קיבוץ ניר עוז כנגד פזכים ואגן כימיקלים.

קיבוץ ניר עוז ישלם לפזכים ואגן כימיקלים ביחד את הוצאות המשפט, בתוספת שכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ₪ לכל אחת,  בצירוף מע"מ כדין.

ניתן ביום 27.7.08.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: