ניגוד עניינים- חבר ועד מקומי המכהן במועצה אזורית שבתחומה מצוי הועד


לאחרונה פורסמה ונשלחה למועצות אזוריות בישראל, חוות דעת משפטית שנערכה על ידי מרכזת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, עו"ד יעל אחילאה.

חוות הדעת עסקה בשאלה- האם מתעורר חשש לניגוד עניינים כאשר חבר ועד מקומי מכהן במקביל במליאת המועצה האזורית שבתחומה מצוי הועד המקומי.

הוועדה סברה, כי לנוכח עקרון היסוד האוסר על הימצאות במצב של חשש לניגוד עניינים, ולנוכח אופיים של היחסים בין המועצה האזורית לבין הוועד המקומי- הועד כפוף לפיקוח המועצה ולהחלטותיה- יש להבטיח כי תהיה הפרדה פרסונלית בין חברי שני הגופים ועובדיהם.

הועדה הדגישה כי ניגוד העניינים מתעורר בשל הסמכויות המוענקות למועצה לגבי פעולותיו של הועד המקומי כגוף פוליטי ושלטוני בפני עצמו (סמכות להורות לוועד לבצע עבודה או למלא חובה, סמכות להורות על בחירת ועד חדש, סמכות לדרוש מהוועד מסמכים ועוד), ולא לנוכח העובדה שלוועד המקומי יש אינטרסים בנושאים מסויימים, השונים מן האינטרסים של הוועדים האחרים במועצה.

הועדה סברה עוד, כי חוות דעתה נכונה גם במצב בו האגודה השיתופית ביישוב ממלאת את תפקידיו של הועד המקומי ("זהות ועדים").

לנוכח משמעות חוות הדעת והשלכותיה ביחס להמשך תפקודן התקין של 54 מועצות אזוריות בישראל, ביקש יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל, מר ריפמן, מהוועדה- אישור להקפאת יישום חוות הדעת עד לבירור סוגיות שלא הוסדרו בחוות הדעת, כגון, דרכי פעולה אפשריות העומדות בפני המועצות האזוריות ומועד תחילת יישום חוות הדעת לגבי חברי מועצה מכהנים.

 

 

 

 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: