עדכון פנקס חברים

פרזון מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 רשם האגודות השיתופיות                                                         תיק מס' 1454/280/06

 


 

 :                                פרזון מושב עובדים להתיישבות

                                                    חקלאית  שיתופית בע"מ 19355

 

                                                    כולם ע"י ב"כ עו"ד מאור גיורא

                                                    משד' ארלוזורוב 25, ת.ד 2749  עפולה

                                                    טל: 6421940 – 04 , פקס: 6421941 – 04

 

(להלן: "האגודה")

 

 

 

רקע

 

ענינה של הבקשה שבפני הינה בממצאי דו"ח חקירה של חוקר שמונה ביום  20.03.06 כחוקר באגודת פרזון (להלן:"האגודה"), לצורך עדכון פנקס חברי האגודה.

 

ההליך הינו בהתאם להוראת סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973.

 

מינויי החוקר בא בעקבות מכתבי חברים באגודה, שביקשו חקירה בשל ספקות שעלו לגבי קבלת חברים בנים ממשיכים והארכת כהונת ועד האגודה עד יום 17.06.06, פנקס רשימת חברים, נדרש על מנת לקיים מחדש את  הבחירות לרשויות האגודה עם רשימת חברים מעודכנת.

 

ביום 21.05.06 הגיש החוקר את ממצאיו ומסקנותיו, בהן קבע כי יש להוציא מרשימת פנקס החברים החדש, את מי שאינם עונים לדרישת הוראות תקנון האגודה ואחר תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג 1973.

 

ביום 04.07.06 הגישה האגודה וחברים נוספים השגה על החלטת החוקר המשיגים הופיעו בפני השמיעו בפני את טענותיהם והגישו מסמכים שונים , ביום 03.09.06 קבעתי את רשימת פנקס החברים , תוך שנתתי אפשרות למי מהמשיגים שימציא מסמכים מהמוסדות המיישבים ואו צו קיום צואה להיכלל בפנקס החברים.

 

ביום 26.09.06 הגישה האגודה מסמכים ואישורים מהמוסדות המיישבים, צווי קיום צוואה תצהירי ויתור והסתלקות מירושה.

 

לאחר שעיינתי במסמכים הריני להחליט כדלקמן:

 

יודגש כי חלק משמות המופעים בבקשות שהוגשו בפני להיכלל ברשימת פנקס החברים לא היו בין שמות המשיגים בהשגה שהוגשה ביום 04.07.06

 

 הבקשות שהוגשו בפני הוגשו כ 10 ימים לפני מועד הבחירות שנקבע באגודה.

 

לעניין בקשת האגודה להוציא חברים מהאגודה, אפרט בהמשך.

 

1.                        מר אליהו שמשון משק 43 , ביום 26.09.06 הוגש בפני מסמך  מהמוסדות המיישבים, המאשר את היותו של מר אליהו שמשון כבן ממשיך במשק 43 בפרזון.

 

לפיכך אני קובע, כי מר אליהו שמשון ייכלל בפנקס החברים באגודה.

 

2.                        מר פראג' ירון  ובת זוגתו הגב' פראג' רות משק מס' 26, ביום 21.09.06 הוגש בפני מסמך מהמוסדות המיישבים, המאשר את היום של מר ירון פראג' והגב' רות פראג' כבנים ממשיכים במשק מס' 26.

 

לפיכך אני קובע, כי מר ירון פראג' ובת זוגתו הגב' רות פראג' ייכללו בפנקס החברים באגודה.

 

3.                        מר כהן מרדכי משק מס' 6 ביום 26.09.06 הוגש בפני צו קיום צוואה אליו מצורף אימות עשיית צוואה המאשר כי מר מרדכי כהן הנו היורש היחידי של משק מס' 6 במושב פרזון. 

 

לפיכך אני קובע, כי מר כהן מרדכי  ייכלל בפנקס החברים באגודה.

 

4.                        מר יעקב דוד ובת זוגתו מרים משק מס' 45, ביום 26.09.06 הוגש בפני מסמך מהמוסדות המיישבים המאשר את מסירת הנחלה 45 במושב פרזון, למר יעקב דוד ובת זוגתו מרים.

 

לפיכך אני קובע, כי מר יעקב דוד ובת זוגתו מרים ייכללו בפנקס החברים באגודה.

 

5.                        מר יהושע ניסן ובת זוגתו רבקה משק מס' 40 ביום 28.09.06 הוגש בפני מסמך מהמוסדות המיישבים המאשר את היותם של מר מר יהושע ניסן ובת זוגתו רבקה בנים ממשיכים במושב פרזון.

 

לפיכך אני קובע, כי מר יהושע ניסן ובת זוגתו רבקה ייכללו בפנקס החברים באגודה.

 

6.                        מר אליהו אודי משק מס' 42 , ביום 26.09.06 הוגש בפני תצהיר הסתלקות שלא אושר על ידי בית המשפט, ואינו ההתחייבות  בלתי חוזרת בפני נוטריון. על כן לא אוכל  לקבל תצהיר זה שיהיה בו לקבוע כי מר אודי אליהו ייכלל בפנקס החברים באגודה.

 

לפיכך אני קובע, כי מר אודי אליהו לא ייכלל בפנקס החברים באגודה ויוכל להיכלל בפנקס החברים, רק לאחר שימציא תצהיר הסתלקות שקבל את אישר בית המשפט לתצהיר ההסתלקות או אישור נוטריוני להתחייבות בלתי חוזרת.

 

7.                        הגב' נרקיס לוי משק 22, ביום 26.09.06 הוגש בפני תצהיר הסתלקות שלא אושר על ידי בית המשפט ואינו ההתחייבות  בלתי חוזרת בפני נוטריון, על כן לא אוכל  לקבל תצהיר זה שיהיה בו לקבוע כי הגב' לוי נרקיס תיכלל בפנקס החברים באגודה.

 

לפיכך אני קובע, כי הגב' לוי נרקיס לא תיכלל בפנקס החברים באגודה ותוכל להיכלל בפנקס החברים, רק לאחר שתמציא אישור בית המשפט לתצהיר ההסתלקות  או אישור נוטריוני להתחייבות בלתי חוזרת.

 

 

8.                        מר יעקב פנחס והגב' תוינה פנחס ביום 26.09.06 הוגשה בפני תעודת זכאות לסיוע כספי , לא מצאתי בתעודת זכאות זו כל אזכור לאישור על היותם של מר יעקב פנחס  ו/או הגב' תוינה פנחס כי המוסדות המיישבים אישרו את היותם בנים ממשיכים אאו בעלי משק במושב פרזון.

 

לפיכך אני קובע, כי מר יעקב פנחס והגב' תוינה פנחס לא  ייכללו בפנקס החברים באגודה.

 

9.                        מר גבריאל אברהם ובת זוגתו הגב' נטע משק 29 , ביום 26.09.06 הוגשה בפני בקשה מטעם האגודה להוציא את מר גבריאל אברהם ובת זוגתו הגב' נטע מפנקס החברים.

 

10.                   בהחלטתי מיום 03.09.06. קבעתי בעניינם של מר גבריאל אברהם ובת זוגתו הגב' נטע, כי מהמסמכים שבתיק החקירה עולה כי למר גבריאל אברהם מסמכים מיום 28.4.03 המאשרים את בעלותו על משק מס' 29.

 

יתרה מכך מר גבריאל אברהם ובת זוגתו הגב' נטע הופיעו גם בפנקס החברים משנת 2004 והצביעו לבחירת ועד האגודה ומר גבריאל אף נבחר לכהן בועד האגודה.

 

11.. בריימוק נתן ובשמת משק 52 ביום 26.09.06 הוגשה בפני בקשה מהאגודה להוציא את  מר  נתן  והגב' בשמת בריימוק  מרשימת פנקס החברים ראה לעניין זה סעיף 68 להחלטתי מיום 03.09.06. מעיון במסמכים שבפני עולה, כי מר נתן בריימוק המציא את כל המסמכים הדרושים, מסמך הצהרת ההורים על העברת הזכויות במשק לבנם נתן בריימוק. אישור מטעם המוסדות, המאשרים את היותו בן ממשיך וכבעל זכויות במשק, מסמך האגודה מיום 5.4.00 וכן מסמך מהסוכנות מיום 28.8.02.

 

ראה לעניין זה  תקנה 2א הקובעת כי :

" נסיבות מיוחדות להכרה בחבר"

"2א. נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין , בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א)ו- (ב) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה"

 

 לפיכך אני דוחה את בקשת האגודה.

 

  1. מר פרג' נחום ובת זוגתו מלכה משק 24 , מהמסמך עצמו שהוגש לי על ידי האגודה ומסמך נוסף שצורף לו כשעליו חתימת מזכיר האגודה וחותמת האגודה עולה  כי הנ"ל בן ממשיך וכי קיים אישור מהמוסדות המיישבים.

 

לפיכך אני דוחה את בקשת האגודה.

 

  1. מר נחשון לוי ובת זוגתו הדס משק 23 , בפני הוגשה בקשה על ידי האגודה, אליה מצורפים מסמכים כי מר נחשון לוי ובת זוגתו אינם יכולים להיות חברים באגודה מאחר והמשק אינו רשום על שמם. בקשה זו הועברה לתגובת מר נחשון לוי והדס, מתגובתם מתברר כי מר נחשון לוי ובת זוגתו רכשו את משק מספר 23 לפני כ 15 שנה על חובותיו, והם משלמים את חובות המשק עד היום.

 

 עוד עולה מתגובתם של מר נחשון לוי ובת זוגתו, כי מזה 15 שנה האגודה  מתנהגת כלפי מר נחשון לוי ובת זוגתו כחברים באגודה וכך גם האגודה התייחסה אליהם, מפנקס החברים הישן משנת 2004 עולה כי מר נחשון לוי ובת זוגתו רשומים בו ואף הצביעו ובחרו בשנת 2004 לוועד האגודה.

 

ראה גם לעניין זה תקנה 2א .

 

" נסיבות מיוחדות להכרה בחבר"

"2א. נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין , בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א)ו- (ב) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה"

 

לפיכך אני דוחה את בקשת האגודה וקובע כי מר נחשון לוי ובת זוגתו הדס ייכללו ברשימת פנקס החברים.

 

לפיכך אני קובע :

 

א.                        אני מקבל את בקשת האגודה ככל שהדברים אמורים לבקשות אליהן צורפו מסמכים מהמוסדות המיישבים המאשרים את היותם של המבקשים בן ממשיך.

ב.                        אני דוחה את בקשת האגודה להכליל בפנקס החברים מבקשים שלא המציאו תצהיר בלתי חוזר להסתלקותם מהירושה או תצהיר המאושר על ידי בית המשפט.

ג.                         אני דוחה את בקשת האגודה להוצאת החברים, אותם בקשה האגודה להוציאם מפנקס החברים.

 

 

 

לאור האמור רשימת פנקס החברים באגודת מושב פרזון תהיה כדלקמן:

 

 

מס

סידורי

שם פרטי ומשפחה      

מספר משק                  

מס' סידורי

 שם פרטי ומשפחה 

מספר משק

1

פנחס - מעוז

 1

66

דוד -  חביבה

 33

2

פנחס - גאולה

 1

67

דוד- ירון

 33

3

פרג' - יוסף

 2

68

דוד - תמר

 33

4

פרג' - חנה

 2

69

יוסף - עמרם

 34

5

פנחס-  חביבה

 3

70

יוסף - שושנה

 34

6

כהן - עזיז

 4

71

יעקב -ניסן

 35

7

כהן - סמיה

 4

72

יעקב - דליה

 35

8

כהן - ציון

 5

73

יוסף - פהימה

 36

9

כהן - שולה

 5

74

יעקב - רחל

 32

10

כהן - רחל

 6

75

דוד – עבו

 33

11

כהן -מרדכי

 6

76

יוסף - שמעון

 36

12

כהן - חביב

 7

77

יוסף - בועז

 37

13

כהן - צביחה

 7

78

יוסף - תקוה

 37

14

לוי - משה

 8

79

יונה -  אמנון

 38

15

לוי - מרים

 8

80

יונה -  ורד

 38  

16

לוי - דוד

 9

81

יוסף - דיין

 39

17

לוי - מרים

 9

82

יוסף - מירב

 39

18

לוי - אלישע

 10

83

יהושוע - אפרים

 40

19

לוי - אסנת

 10

84

יהושוע -  חיריה

 40

20

רענן- לוי

 11

85

יהושוע ניסן

 40

23

אסנת -לוי

 11

86

יהושוע רבקה

 40

24

לוי - רחל

 12

87

אברהם -  נורי

 41

25

לוי - שרה

 13

88

אברהם - אביבה

 41

26

לוי - אהרון

 14

89

אליהו - רחל

 43

27

לוי - דוריס

 14

90

אליהו- שמשון

 43

28

יעקב – גורג'יה

 15

91

אליהו משה- עזרא

 44

29

יעקב- מנחם

 15

92

יעקב - בנואש

 45

30

יעקב- סיגל

 15

93

יעקב - דוד

 45

31

יוסף - זמירה

 16

94

יעקב מרים

 45

32

ג'מילה- אליה

 17

95

דוידוק - מרדכי

 46

33

אליהו  - שאול

 18

96

דוידוק -  כרמלה

 46

34

אליהו  - חנה

 18

97

אליהו - אסתר

 48

35

יוסף יעקב - פנחס

 19

98

יעקב – רחל

 49

36

יוסף - מלכה

 19

99

דוד - שלמה

 50

37

יצחק – דוד אליהו

 20

100

דוד - סביחה

 50

38

יצחק - זכיה

 20

101

בריימוק -  מורדכי

 51

39

חנוכה - לילה

 21

102

בריימוק - חביבה

 51

40

לוי - הדס

 23

103

בריימוק  - יצחק

 52

41

לוי - נחשון

 23

104

בריימוק - ורדה

 52

42

פרג' - זהבה

 24

105

בריימוק - נתן

 52

43

פרג' - נחום

 24

106

בריימוק - בושמת

 52

44

פרג' מלכה

 24

107

יוסף - זלמן

 53

45

דניאל -  שמחה

 25

108

יוסף - עטיה

 53

46

דניאל -  עשאל

 25

109

אברהם - אהרון

 54

47

דניאל -  אירית

 25

110

יוסף - אברהם

 55

48

פרג' - גאולה

 26

111

יוסף - רחל

 55

49

פרג' ירון

 26

112

יעקב - חודרוק

 56

50

פרג' רות

 26

113

יעקב - חוחה

 56

51

כהן - שמעון

 27

114

יעקב - סלח

 57

52

כהן - שולה

 27

115

יעקב - שמחה

 57

53

כהן - עפר

 27

116

יעקב- שמשון

 57

54

פרג'- אמנון

 28

117

יעקב אידית

 57

55

אברהם - גבריאל

 29     

118

יוסף - יהודה

 58

56

אברהם - נטע

 29

119

יוסף -  ממי

 58

57

אברהם - סלים

 30

120

אברהם - נסים

 59

58

אברהם - פהימה

 30

121

אברהם - סועד

 59

59

אברהם -שמואל

 30

122

כהן - זמיר

 60

60

אברהם- זהבה

 30

123

כהן - שרה

 60

61

לוי - זהבה

 31

124

כהן - יוסף

 61

62

אהרון - -שאול

 31

125

כהן - נוגה

 61

63

אהרון - שרה

 31

 

 

 

64

יעקב - אליהו

 32

 

 

 

 

 

 

 

אין צו להוצאות

 

ניתן היום 03.10.06 

אורי זליגמן עו"ד

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: