עד כמה רחבה היקפה של זכות העיון והגילוי של חברי מועצה

עת'מ 1192/06 יצחק קאול נ' יצחק רוכברגר

"הנחת המוצא היא שחומר המצוי בידי הרשות חובה על הרשות לגלותו לציבור, כשהכלל הוא הגילוי והחיסיון הוא היוצא מהכלל, במטרה ליצור שקיפות, לקדם את תרבות השלטון ולשפר את אמון הציבור ברשויות הציבוריות המשמשות כנאמן של הציבור". הציטוט הנ"ל נלקח מדבריו של כבוד השופט ד"ר קובי ורדי בבית המשפט המחוזי בתל אביב, עת"מ 1192/06 יצחק קאול נ' יצחק רוכברגר בתאריך 16 במאי 2006.

 

העותרים, חברי מועצת העיר רמת השרון המשתייכים לאופוזיציה, מבקשים מבית המשפט ליתן צו עשה כנגד ראש עיריית רמת השרון המורה לו, להתיר להם לעיין במסמכים מסוימים של העירייה ולהכין

לעצמם העתק מהם, בהתאם לחובתו החקוקה על פי סעיף 140א(א) לפקודת העיריות.

שני סעיפי חוק מפקודת העיריות רלוונטיים לענייננו והרי הם כלשונם:

140א(א) – "פנקסי העירייה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העירייה או מי שהוא הסמיכו לכך, והוא רשאי להכין לעצמו העתק לרבות העתק צילומי, או תקציר מהם".

140א(ב) – "זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן (א) אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי העירייה, זולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או בוועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה".

נקודת המוצא בגילוי מסמכים הינה של גילוי מרבי, תוך שקיפות ומתן מידע לחברי המועצה כדי שיוכלו למלא את תפקידם כאופוזיציה. בית המשפט מפרש באופן רחב את הגילוי לפי סעיף 140א(א) לפקודת העיריות, כשיש לקיים את החובה הנ"ל באופן מלא בתום לב ומתוך רצון לסייע. בית המשפט קובע מסגרת נורמטיבית דו שלבית לפיה:

ראשית יש לבחון האם נכנסים לגדר סעיף 140א(ב), כלומר האם מדובר במסמכים המשמשים נושאים לדיון במועצה או בוועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה, ושנית יש לבחון את האיזון בין האינטרס הציבורי בפעולתו התקינה של חבר המועצה שיש לתת לו את הכלים הראויים להגשמת תפקידו וזכות העיון לעיין בפנקסי העירייה, אל מול האינטרס הציבורי והפרטי בשמירת פרטיותו וצנעתו של אדם.

המסקנה היא שאם המסמכים משמשים נושאים לדיון במועצה או בוועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה, חל כלל הגילוי שבסעיף 140א(א), בעוד שאם לא מדובר במסמכים כאלו, יש לבחון את האיזון והפגיעה בזכויות הפרט בהתאם לסעיף 140א(ב). זכות העיון במסמכי העירייה לצורך דיון במועצה, גם כאשר יש בכך לפגוע בפרטיות של אדם מסוים, היא הכלל הרחב.

במקרה הנ"ל בית המשפט הורה למשיב לגלות לעותרים את כל המסמכים שדרשו, פרט למסמכים הנוגעים לשמות החייבים בגין אגרות שילוט מחמת צנעתם ופרטיותם ופרט לדו"חות הכספיים של קבוצת כדורסל ורשימת מקבלי השכר, אשר אינם מהווים "פנקסי עירייה" לפי סעיף 144א(א) לפקודת העיריות.      

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: