עוזרת הרשם אישרה רישום חברים בפנקס חברי האגודה של מושב רווחה

בפני עוזרת רשם האגודות השיתופיות לאה רוזנטל, עו"ד. תיק מס' 1310/279/11 רחמים ואח' נ' הוועד הממונה של ההנהלה, רווחה מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית בע"מ.
בפני עו"ד לאה רוזנטל
עוזר רשם האגודות השיתופיות                                   תיק מס' 1310/279/11
****************************                                 ********************
 
 
 
ב ע נ י ן :                1. מועלם רחמים
                        2. מועלם אורנה
                        3. לוי אריה
                        4. לוי אסתר                        
                        5. רמי שמעון
                             6. ברוך רחמים
                             7. מנשה אהרון
                             8. ליאורה אהרון                                                                                                                          - המבקשים-
                                                                                               
 
 
ו ב ע נ י ן :           הוועד הממונה של ההנהלה

                             רווחה מושב עובדים של הפועל המזרחי

                             להתיישבות שיתופית בע"מ

                             ע"י מר שלום יפרח, יו"ר הוועד הממונה.              - המשיבה –

 
 
                   
ובעניין: חקירה על פי סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות     (להלן – "הפקודה");
 
 

ובעניין: חקירה על פי תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג – 1973

 
           (להלן – "תקנות החברות");    
                            
 
                  
 
                            
 
                            
 
 
 
ה ח ל ט ה

          ר ק ע

 

1.              בתאריך 02/05/11 מונה חוקר, עו"ד שלמה טופז (להלן: "החוקר"), לעדכון      פנקס החברים של האגודה. מינוי החוקר היה על פי החלטת עוזר רשם          האגודות השיתופיות, מר יהב זרח.

2.      המינוי האמור הוא על פי הסמכות שהוענקה לעוזר הרשם בסעיף 43 לפקודת  האגודות השיתופיות וכן על פי תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות)       תשל"ג-1973 (להלן: "תקנות החברות").

 

3.              תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג – 1973 קובעת:

 

"(א)  רשאי הרשם לצוות על אגודה לתקן את פנקס החברים שלה לגבי אדם פלוני אם הוא חבר כדין באגודה או שאינו חבר בה או שחדל כדין להיות חבר בה ופנקס החברים אינו משקף פרטים אלה כהלכה, ומשניתן צו כאמור יראו את הפנקס לכל דבר כאילו תוקן; הרשם יפעל על פי תקנה זו בין מיזמתו ובין על פי בקשת אדם כאמור, ועד האגודה, או אגודה אחרת החברה באגודה או שהאגודה חברה בה.

(ב)  לא יצווה הרשם על תיקון פנקס החברים לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנערכה חקירה באגודה לפי סעיף 43 לפקודה בעניינים הדרושים לדעתו למתן הצו כאמור, ונתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם.

(ג)   ..."

 

4.              סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות קובע:

 

"(1)         רשאי הרשם על דעת עצמו, וחייב הוא עפ"י בקשת רוב חברי הועד, או עפ"י בקשת כל מוסד אחר שהורכב עפ"י תקנות האגודה או עפ"י בקשתם של לא פחות משליש החברים או עפ"י בקשה מברית הפיקוח שהאגודה מסונפת לה, לערוך חקירה או למלא את ידו של איזה אדם שהורשה לכך על ידו בכתב לערוך חקירה בענין הרכבה, דרכי עבודתה ומצבה הכספי של אגודה רשומה:

בתנאי כי בהיערך חקירה ע"י הרשם שלא על דעת עצמו, רשאי הרשם לדרוש מאת המבקש או המבקשים שישלישו סכום שיספיק לכיסוי ההוצאות המשוערות של חקירה כזאת.

(2) על כל פקידי האגודה וחבריה למסור ידיעות בנוגע לעסקיה של האגודה, כאשר ידרוש הרשם או האיש המורשה על ידו."

 
החקירה
 

5.              בתאריך 27/05/13 פורסם דוח ביניים.

6.              יו"ר הועד הממונה באגודה, מר שלום יפרח, ביקש הארכת מועד להגשת          ערעורים על דוח הביניים. החוקר נעתר לבקשה ואישר הארכה של 30 יום       להגשת ערעורים על דוח הביניים, לאגודה ולחברים.

7.              במסגרת החקירה דן החוקר בסטטוס המשפטי של מספר רב של בעלי נחלות.

8.              במשיבה יש מספר נחלות, אשר לגביהן מתקיים ויכוח בין מספר משפחות        בינן לבין עצמן, מי יירשם כבעל הנחלה וכן כחבר באגודה. לצורך קביעות       עובדתיות ומשפטיות, סקר החוקר מסמכים רבים וראיות אשר הוגשו על ידי      מי שמבקשים להירשם כחברים בפנקס החברים של האגודה.

9.              בהחלטתו התבסס החוקר על מספר נתונים רלוונטיים:

    אינדקס המשקים של הסוכנות.
      ספרי האגודה במשרד הרשם.
      פנקס החברים הקיים באגודה
      חקירת ב"כ האגודה עו"ד בעז אמיר

      חקירת יו"ר הועד הממונה, מר שלום יפרח.

10.          החוקר דן במצבם של משקים רבים, וקבע את הסטטוס של חברים בהם, על    פי המסמכים אשר הוצגו בפניו.

11.          בתאריך 01/08/13 התקבל במשרד הרשם "דוח חקירה". לדוח זה צורפה       רשימת פנקס חברים, כפי שגובשה על ידי החוקר.

12.          בסופו של יום, נותרה לדיון שאלת חברותם באגודה של מספר מצומצם של     מבקשים, כפי שמופיע בפתיח לבקשה זו.

 
דיון והכרעה:

13.          בתאריך 26/03/14 התקיים הדיון בפני.

 

14.         המבקשים מספר 3 + 4 : לוי אריה ואסתר, משק 16. לטענתם הם התקבלו באסיפה הכללית. כמו כן שילמו את כל החובות על המשק. הנ"ל הציגו את המסמכים הבאים: החלטת ועד הנהלה מספר 79, ואשר יו"ר הועד הממונה חתום עליה, והקובעת:

 

15.         " הוחלט לאשר העברת זכויות משק 16 מלוי מרדכי ללוי אריה ואסתר ולשלם את יתרת החוב לפי הכרטיס".

 

16.         כמו כן הוגש מסמך מטעם ההסתדרות הציונית העולמית, הנושא תאריך 22/1/87 הכולל את הצהרת והתחייבות המתיישבים לוי מרדכי ורחמה אשר מעבירים את המשק לידי לוי אריה ואסתר , זאת על פי הצהרה והתחייבות הבן הממשיך, ועל פי המלצת האגודה הרשומה למטה בחותמת האגודה וחתימה.

17.         בנוסף, יש מסמך מהתנועה המיישבת, איגוד המושבים של הפועל המזרחי, מיום 20/02/13, עליו חתום המנכ"ל איציק אליה והקובע:

18.         " בהתאם להחלטת ועד ההנהלה של מושב רווחה, הריני להודיעכם כי אנו מאשרים את העברת הזכויות במשק מספר 16 במושב רווחה, מלוי מרדכי ללוי אריה ת.ז. 055306674 ולוי אסתר ת.ז. 058304940.

    אנו מאחלים ללוי אריה ואסתר קליטה מוצלחת במושב."

19.         בנוסף, קבעתי בעת הדיון כי האגודה תודיע למשרד הרשם תוך 10 ימים מה עמדתה בשאלת החברות של לוי אריה ואסתר. הודעה בכתב לא התקבלה, ואולם בסמוך למועד כתיבת החלטה זו, הודיעה האגודה כי אין לה התנגדות לרישום הנ"ל בפנקס החברים של האגודה, וכן הודיעה כי היא עומדת מאחורי ההחלטה בדבר "העברת זכויות" אשר ניתנה בהחלטה מספר 79 של ועד ההנהלה. יחד עם זאת, סבורה האגודה, כי יש עדין צורך באשור הסוכנותהגוף המיישב, לצורך רישום המבקשים כבנים ממשיכים באגודה, ולאחר מכן ניתן יהיה לרשום אותם כחברים בפנקס החברים של האגודה.

20.         אכן, קבלת אשור מהגוף המיישב הוא תנאי בל יעבור, בכל מקרה בו מבקש אדם להירשם באגודה כבן ממשיך ובעקבות כך להירשם כחבר בפנקס החברים של האגודה. אמנם יש בפני רישום של "הסכמה להעברת זכויות" מאת "ההסתדרות הציונית העולמית" משנת 1987, ואולם מושב רווחה איננו מעבר לקו הירוק, אלא יישוב רגיל של תנועת הפועל המזרחי, ואישור כאמור אינו יכול לבוא במקום אישור על רישום כבן ממשיך מטעם הסוכנות היהודית.

21.         יחד עם זאת, על פי כל המסמכים שהוצגו בפני, ניתן לבחון את הקבלה לחברות מכוח התנהגות על פי תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות). להלן: "תקנות החברות". אדגיש כאן, כי המבקשים מתגוררים במקום עשרות שנים. אין חולק כי השתתפו במהלך כל השנים בהצבעות באספות הכלליות וכי האגודה התייחסה אליהם כחברים, וגם הם התנהגו כחברים. בנוסף, האגודה מסכימה ומאשרת את היותם חברים, החל במסמך מ-1979, המשך באשור הפועהמ"ז, והמשך באישור וועד האגודה.

 
 
 

22.         פסק דין מנחה בשאלת הקבלה לחברות באגודה שיתופית מכוח התנהגות, היינו קבלה לחברות בהתקיים נסיבות מסוימות אשר נקבעו בפסיקה, הוא: ערעור מנהלי (י-ם) 734-09 גרינפלד משה נ. "צופית" מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

23.         שם נקבע כי תושבים המתגוררים שנים רבות בבית מקצועי, הרי שהשופט ד"ר מרזל, התייחס לנסיבות המיוחדות, וקבע כי המבקשים הם חברים.

24.         על החלטה זו, להכיר במבקשים כחברים מכוח תקנה 2 א לתקנות החברות, הדן בהכרה בחברות מכוח התנהגות, הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

25.         בברמ 3296/10 דחה כב' השופט חנן מלצר את בקשת הערעור, וקבע:

"לגוף הדברים, בית המשפט הנכבד קמא קבע כי יש לראות במשיבים חברים באגודה, וזאת על בסיס תקנה 2א לתקנות, המאפשרת הכרה בחברות של אדם באגודה, בהתקיים נסיבות מיוחדות. בפסק הדין נסקרו פסקי דין שעסקו בסוגיות דומות ובהם נקבעו אינדיקציות שונות בהן ניתן להתחשב, כגון: מגורים במשך שנים ארוכות במושב, השתלבות פעילה בחיי המושב, תשלומי מיסים מוניציפאליים ו/או תשלום מיסי אגודה, והשתתפות והצבעה באספות הכלליות של האגודה והשתתפות בבחירות לוועד האגודה. בשים לב לאינדיקציות אלה, שב ובחן בית המשפט הנכבד קמא את נסיבות המקרה וקבע כי מתקיימים במשיבים מרבית האלמנטים המהותיים שהוכרו בפסיקה ככאלה המלמדים על חברותו של אדם באגודה שיתופית מכוח נוהג, גם אם לא התקבל לשורותיה בדרך הפורמאלית הקבועה בדין ובתקנון."

26.         לאור כך אני קובעת כי המבקשים חברים מכוח תקנה 2א לתקנות החברות, קבלה לחברות מכוח התנהגות.

27.         נזכור לעניין מבקשים אלה, כי אם ירצו לבסס את זכותם הקניינית ולהירשם כבנים ממשיכים באגודה, יהא עליהם להביא אשור מהסוכנות בנדון.

 

28.         המבקש מספר 5 רמי שמעון ממשק 33: הוגשו המסמכים הבאים:

29.         מסמך הסוכנות היהודית מיום 06/03/2014. וכך נאמר במכתב:

30.         "במענה למכתבך שבסמך, הריני להודיעך כי מונית כבן ממשיך בתאריך 18/02/1982.מצורף בזה מסמכים מתיק המשק."

31.          למסמך הסוכנות מצורפים מסמכים נוספים מתיק הסוכנות המאשרים את היות המבקש רמי שמעון בן ממשיך.

32.         הואיל ומדובר במקרה זה בקבלה של המבקש כבן ממשיך לפני למעלה משלושים שנה, ובעיקר הואיל והוצג בפני מסמך מאשר מטעם הסוכנות היהודית, הנני מקבלת כי הנ"ל אושר כבן ממשיך באסיפה הכללית בסמוך לאותו מועד.

33.         לאור כך הנני קובעת כי רמי שמעון הוא חבר ויירשם בפנקס החברים של האגודה.

 
 

34.         לעניין בקשת המבקשים מספר 1 + 2, מועלם רחמים ואורנה, משק 10.

בפני טען רחמים מועלם, בשמו ובשם אשתו, כי העביר מסמכים בדבר העברת זכויות ללא תמורה כבר בשנת 2012. לדבריו, העביר מסמכים למשרד הרשם וגם לחוקר. המבקש גר במסגרת המשק בדירה נפרדת כבר משנת 2003.

35.         המבקש פנה לסוכנות בבקשה לקבל אישור כי הוא רשום בספרים, ואולם הסוכנות מסרבת להנפיק אשור מאחר וקיים חוב של המבקש לסוכנות. המבקש מודה כי הוא חייב לסוכנות כ=38000 ₪ ומאשר כי פנה בבקשה להפחית מחובו על מנת שיוכל לשלמו לאור מצבו הכלכלי.

36.         למעשה, מהמסמכים בתיק עולה כי יש חברים רבים, באגודה הנדונה, אשר חייבים לסוכנות כסף, חוב סוכנות ישן, אשר טופל בדרך כלל במסגרת "חוק גל". בשלב זה האגודה נמצאת במשא ומתן עם הסוכנות במטרה להגיע להסדר.

37.          הנני ממליצה כי בכל מקרה תנסה האגודה לסיים את עניין החוב לסוכנות של החברים החייבים באגודה, בחוב כלפי הסוכנות, וזאת על מנת שלא תהיה מניעה בעתיד וחברים באגודה יוכלו לפנות לסוכנות לצורך קבלת אישור לרישומם כבנים ממשיכים.

38.         גם במקרה דנן הוכח בפני כי יכולה להתקיים תקנה 2א לתקנות החברות. המבקשים מתגוררים במקום עשרות שנים, משתתפים ומצביעים באספות הכלליות, האגודה התנהגה אליהם כחברים במהלך כל השנים, שולמו מיסים כמו בכל משק אחר, המבקשים עצמם התנהגו כחברים באגודה, ולבסוף לאגודה אין התנגדות לקבלם כחברים מכוח התנהגות. לאור כך אני מאשרת לרשום אותם כחברים בפנקס החברים של האגודה.

 
 

39.         לעניין המבקשים מספר  7 + 8, מנשה אהרון ולאורה, ממשק 55. לטענתם, הם עברו אישור אסיפה כללית לפני כ-15 שנה. אמו של המבקש התאלמנה לפני כ-50 שנה. הבן ואשתו קיבלו את הבית במתנה וגרים שם מאז לצידה של האם, לפני כ- 17 שנה. הבית עבר על שמם ושילמו מיסים למנהל.

40.         יש חשיבות רבה לעובדה כי המבקש 7, מנשה אהרון, כיהן כחבר ועד במושב במהלך 13 שנים לפחות. לאור כך, יש לאשר לו חברות מכוח התנהגות כאמורבתקנה 2 א לתקנות החברות האמורות לעיל.

 
 
 
 
 
 

41.         תקנה 2א לתקנות החברות קובעת כדלקמן:

        "נסיבות מיוחדות להכרה בחבר"

        "נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין, בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנת משנה (א) ו – (ב) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה."

רואים אנו שלושה מרכיבים ותנאים להחלת התקנה:

החבר נהג באגודה כחבר, האגודה נהגה בו אף היא כחבר, והדברים נעשו בנסיבות מסוימות ולאורך פרקי זמן מספיקים. במקרה שלפני, מתקיימים כל המרכיבים האמורים.

          הכרה בחברות מכוח התנהגות, על פי תקנה 2א לתקנות החברות, קיבלה         "גושפנקא" בהחלטות בית המשפט העליון, בין השאר בע"א 84/64 בית חנניה          נ' פרידמן. לאור החלטת העליון תוקנה תקנה 2א האמורה.

42.         וכך גם נקבע בעמ"נ (י-ם) 734/09גרינפלד משה נ' צופית מושב עובדים:

    " לוועד ההנהלה של אגודה שיתופית רשאי להיבחר רק מי שהינו חבר אגודה..., מכאן, שהצגת מועמדות בבחירות לוועד ההנהלה, אשר התקבלה בהסכמת האגודה, עשויה לשמש כעדות משמעותית לכך שהאגודה נהגה באותו מועמד כחבר אגודה."

43.         סעיף 23(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות) תשל"ד – 1975 קובע:

"האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה או מבין נציגי חברים שהם תאגידים את הועד בהתאם לתקנות האגודה"

משמע, חבר בוועד יהיה רק מי שהוא חבר באגודה.

44.         כך גם קובע תקנון האגודה.

45.         מאחר ואהרון מנשה כיהן כחבר ועד האגודה במשך 13 שנים, הרי שלאור האמור בתקנות ובפסיקה, כפי שצוטט לעיל, לא נותר לי אלא להורות לאגודה לרשום את מנשה אהרון וליאורה, כחברים בפנקס החברים של האגודה.

46.         לקראת תום הדיון בפני טען החבר באגודה, מר ברוך רחמים ממשק 39, המבקש מס' 6, מבקש להגיש את מסמך ה/1. זה מסמך המחבר התכתבויות שונות המתייחסות לחברים באגודה. יו"ר הועד הממונה התנגד להגשת המסמך וטען כי אנו דנים בישיבה האמורה אך ורק בנושא החברות באגודה. אני מקבלת את עמדת האגודה. יש לי סמכות לדון אך ורק בשאלת חברותם של המבקשים, לאור כך לא נתתי משקל כלשהוא למסמך האמור, ה/1.

 
 
 

47.         לסיכום: צו סופי לעדכון פנקס החברים, יוצא בהקדם. הצו החדש יכלול גם את האמור בהחלטתי זו בסעיפים : 26, 33, 38, ו-45, הקובע כי יש לרשום את הנ"ל כחברים בפנקס החברים של האגודה.

48.         המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים, לחוקר, למפקח אזור הדרום מר משה יהודה, ולעוזר הרשם מר יהב זרח.

 

היום כ"ט כסלו תשע"ה

25    לדצמבר    2014                             לאה רוזנטל, עו"ד

                                                        עוזרת רשם האגודות השיתופיות.

                                               
 
 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: