על חודו של יום. אם 30 יום שהוקצו לביטול עסקת רכישת מגרש בהרחבה הסתיימו ביום ששי בחצות, האם ההודעה שניתנה ביום ראשון תקפה או לאו?

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים בפני כב' השופטת אנה שניידר. ת"ק 1803-09 גלסר ואח' נ' חב' נופי בראשית בע"מ

דורית ופייבל גלסר (להלן : "משפ' גלסנר") חתמה ביום 22/10/08 על טופס בקשה המופנה לאדרת מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ להתקבל כמשתכנים בהרחבת המושב, שבמסגרתה הוקצו על ידי מינהל מקרקעי ישראל מגרשים לבנייה עצמית כאשר הקבלן הבונה הוא חב' נופי בראשית בע"מ. (להלן : "נופי בראשית") במסגרת הבקשה ביקשה משפ' גלסר לקבל המלצה והפניה מאת המושב למינהל לרכישת זכויות בהסכם פיתוח / חכירה בשטח ההרחבה הקהילתית של המושב.

          ביום 22/10/08 חתמה משפ' גלסר על טופס הבקשה שבו הודיעה על כוונה להתקשר בהסכמים עם נופי בראשית ביחס להוצאות הפיתוח של המגרש. בהודעה זו נאמר: "במועד החתימה על הודעה זו אנו נשלם לכם סך של 20,000 ₪ בהמחאה משוכה לפקודתכם, וזאת כדמי הרשמה בגין הוצאותיכם בקשר עם שיווק המגרש. במידה ונבטל הודעתנו זו בהודעה בכתב אליכם תוך 30 ימים ממועד חתימתנו על הודעה זו ו/או במקרה וועדת הקבלה תחליט שלא לאשר קבלתנו להרחבה, יוחזרו לנו דמי ההרשמה בערכם הנומינלי. לאחר המועד הנ"ל ובכפוף לכך שוועדת הקבלה אישרה את קבלתנו להרחבה, לא יוחזרו לנו בשום מקרה דמי ההרשמה ... ואנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה". אין מחלוקת כי תום 30 הימים לביטול רכישת המגרש היה ביום שישי 21/11/08. יצויין כי מדובר בטפסים סטנדרטיים, שתוכנם מודפס מראש, ורק הפרטים הספציפיים כגון: שם, כתובת, מספר המגרש, והסכומים לתשלום הוצאות פיתוח ודמי ההרשמה מולאו בכתב יד.

לטענת משפ' גלסר, ביום 16/11/08, דהיינו במהלך 30 הימים הנזכרים בהודעה לעניין ביטול הרכישה והחזר דמי ההרשמה, קיבלה משפ' גלסר אישור בדוא"ל מאת נופי בראשית, לפיו הוארך המועד לחתימת החוזה מעבר ל-30 הימים, עד ליום 27/11/08, משפ' גלסר סברה כי ההארכה חלה גם על ביטול ההודעה וקבלת החזר של דמי ההרשמה.

הואיל ומשפ' גלסר החליטה שלא לרכוש את המגרש, שלחה מכתב ביום א', 23/11/08, לחברה ובו הודיעה על החלטתה וביקשה את החזר דמי ההרשמה. נופי בראשית סירבה להחזיר את דמי ההרשמה.

לטענת נופי בראשית, ההארכה שאושרה התייחסה אך ורק להשלמת ההערות וחתימת החוזה מול משרד עורכי הדין של נופי בראשית, ולא לעניין ההודעה על ביטול רכישת המגרש. לטענתה, ישנה הפרדה מוחלטת בין המועד הנקוב לחתימת החוזה לבין המועד הנקוב לגבי ההודעה  על ביטול הרכישה.

נופי בראשית טוענת כי אי החזר דמי ההרשמה אינו נובע מחוסר תום לב ומעשיית רווח שלא כדין, אלא מכך שביטול ההרשמה בתום הזמן הנקוב (30 הימים) מהווה הפסד לחברה, בעיקר בתקופת קמפיין ופרסום נרחב של המגרשים, וכאשר המגרש תפוס הם מאבדים רוכשים פוטנציאליים. לטענתה, עם ביטול ההרשמה נירשם הפסד כספי גדול לחברה. אך בעת דיון נציג נופי בראשית  לא ידע לומר בוודאות מה הנזק הכספי שנגרם לחברה, אם בכלל, והאם המגרש נמכר או לא. לאחר מכן הודיעה נופי בראשית כי המגרש טרם נמכר ועל כן הנזק הכלכלי הנטען "עקב אובדן מכירה אפשרית בחודש נובמבר 2008 ועד היום" עומד על סכום של 52,969₪.

משפ' גלסר טענה, כי אין אפשרות ואין הצדקה  לתלות בה את הנזק שנגרם מאי מכירת המגרש ב-30 הימים שהמגרש עמד לרשותה, עד ליום שישי 21/11/08 בחצות הלילה, כאשר ביום שבת משרדי נופי בראשית סגורים, והודעת הביטול נשלחה לחברה ביום ראשון, 23/11/08. עוד נטען, כי בניגוד לדברי נופי בראשית, קמפיין המכירות נמשך גם לאחר ביטול העסקה על ידם ומכירת המגרש יכולה הייתה להיעשות גם בחלק זה של הקמפיין.

 

דיון: על פי סעיף 2 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 "יום" מוגדר כ"תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו", ועל פי סעיף 10(א) לחוק הפרשנות, מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר ימים מיום פלוני – אותו יום לא יבוא במניין. הואיל וההודעה נחתמה על ידי התובעים ביום 22/10/08, הרי לפי כל הכללים האמורים בחוק הפרשנות, הסתיימו 30 הימים שניתנו לביטול הרכישה ביום ששי 21/11/08, בחצות הלילה.

            במלים אחרות, נופי בראשית הייתה ממילא מנועה מלהציע את המגרש למכירה עד ליום שישי 21/11/08 בחצות הלילה. הואיל ובמהלך יום השבת, 22/11/08, לא יכלה נופי בראשית לשווק את המגרש בהיות משרדיה סגורים, והואיל וכבר ביום ראשון, 23/11/08,  "שוחרר" המגרש – הרי שלא נגרם לחברה כל נזק בעטייה של משפ' גלסר עקב משלוח ההודעה על ביטול הרכישה ביום א' 23/11/08.  אם אכן נגרם נזק כלשהו לחברה מאי מכירתו של המגרש – אין להטיל את האחריות  לכך על משפ' גלסר. זאת ועוד, בשלב תשלום דמי ההרשמה ומשלוח הודעת הביטול ביום 23/11/08 לא הייתה משפ' גלסר מיוצגים על ידי עורך דין, וסביר להניח כי נופי בראשית הייתה מודעת לכך. לפיכך, אם רצתה נופי בראשית להבטיח את נושא דמי ההרשמה על אף הסכמתה להארכה, היה עליה לציין במפורש באישור שניתן על ידה להארכת מועד החתימה על החוזה כי אין בהארכה זו כדי להשפיע על מועד מתן הודעת ביטול הרכישה.  משלא עשתה כן – יכלה משפ' גלסר להניח, במידה רבה של סבירות, כי ניתנה להם הארכת מועד עד ליום 27/11/08 לגבי העסקה כולה, דהיינו גם לגבי נושא ביטול רכישתו של המגרש ולא רק לגבי המועד לחתימת החוזה.

לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת. נופי בראשית  תשלם למשפ' גלסר, תוך 30 ימים, סכום של 20,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (5/3/09) ועד לתשלום המלא בפועל. (בתוספת   הוצאות משפט בסכום של 750 ₪).

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

ניתן היום,  א' אייר תשע"א, 05 מאי 2011, בהעדר הצדדים.

לאתר הבית של מושב אדרת.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: