ערעורים על מעמדם של שישה מחברי האגודה

יובל דנינו נ' אגודת הנוקדים בישראל

יובל דנינו נ' אגודת הנוקדים בישראל

בפני רשם  מספר 1064/57/08

*************************** ********************

ב ע נ י ן : 1. יובל דנינו

 בא כוחו עו"ד 

רח' האקליפטוס 1

ת.ד. 859 רמת ישי 30095

2. רוזיו עופר

3. מאיר אזראד

4. ביטון ראובן

5. פרץ יעקב

6. דרורי שלמה

המערערים –

ו ב ע נ י ן : אגודת הנוקדים בישראל

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

שד' שאול המלך 8

תל אביב 61400

המשיבה –

ה ח ל ט ה

*************

ביום 11.3.07 מינה עוזר הרשם וממונה על מחלקת הפיקוח מר אילן רונן את המשפטן מר רפי בן זיקרי לשמש כחוקר באגודה בהתאם להוראות סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות.

עילת המינוי הייתה בדיקת מעמדם באגודה של חברים באגודה ובעיקר אלה שאינם בעלי משקים חקלאיים וזאת בהתאם להוראות סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973 (להלן: "תקנות החברות").

ביום 1.1.08 הגיש החוקר את ממצאי חקירתו שכללה רשימה של 57 נוקדים מגדלי צאן לחלב ו-17 מגדי צאן לבשר.

על ממצאי חקירתו הוגשו 6 ערעורים של המערערים, שהועברו לתגובת ועד האגודה, אשר הודיע ביום 26.2.08 כדלקמן:

"בדיון שקיימנו במסגרת הועד הממונה העלנו הנושא בפני חברי הועד ובסיכומו

אנו ים לפטור אותנו ממתן תשובה במעמד "המשיבה".

אנו חושבים שלענין הערעור כדאי (בנסיבות הנוכחיות) שהתשובה תנתן ע"י המוסד

שאתה עומד בראשו שהרי כל הטיפול נעשה ע"י חוקר מטעמך, ללא התערבות שלנו.

ברור שבעתיד קבלת חברים ו/או הוצאתם היא ענין של מוסדות האגודה, אך לא בסיטואציה

זו".

נעניתי לבקשה למרות שבה אי דיוק אחד, את החוקר מינה ממונה על מחלקת הפיקוח בהתאם לסמכות שהוענקה לו על פי הוראות סעיף 3 לפקודה.

את הדיון בערעורים קיימתי באותה עת, אולם מאחר ומדובר בערעורים שונים אדון בערעורים אחד אחד ואתן החלטתי בכל מערער ומערער בנפרד.

המערער יובל דנינו

ההשגה הוגשה על ידי בא כוחו עו"ד עירן שושני, לדברי המערער הוא אשר הקים את דיר הכבשים בשנת 1996 במשק הוריו במושב מלאה, הדיר והמכסה לא נרשמו על שמו היות והוכרז בעבר לאור הסתבכותו בנושאי הבורסה כפושט רגל, אביו מעולם לא בחר ונבחר באגודה, רק הוא מגדל את הכבשים ומטפל במיכסת החלב בת 70 אלף ליטר.

לבקשתו צירף מכתב מהוריו, דנינו שמעון ודנינו חנה אשר פנו למשיבה בזו הלשון:

"1. אנחנו החתומ' דנינו שמעון ודנינו חנה מודיעים בזאת לכם כי בנינו

יובל דנינו מיצג אותנו באגודת הנוקדים לכל דבר וענין.

2. למען הסר ספק הננו להודיעכם כי לבנינו יובל חלק במשק בדיר ובראשי

הצאן המצויים בדיר מזה זמן רב ובעתיד בנינו מיועד להיות הבן הממשיך

לאחר שיחתם הסכם שיתוף".

לדברי ב"כ המערער מספר 1, יובל דנינו הוא השתתף בבחירות בחר ונבחר, שימש כיו"ר ועד האגודה עד למינוי הועד הממונה, להשגה צורפו עותק מסמכים מהם עולה היותו של המערער חבר ואף יו"ר האגודה כולל פנית החוקר אליו ככזה, כולל אישור ברית פיקוח בדבר היותו חבר מורשה חתימה.

המערער היה רשום בפנקס החברים עד להוצאתו מהפנקס על ידי החוקר.

לדברי ב"כ המערער, המערער עונה על תנאי הכשרות הקבועים בתקנון האגודה, הינו מגדל צאן ואף אם בעבר לא התקבל באופן פורמלי. הרי נהגו בו כחבר, ועובדה כי נבחר לשמש יו"ר הועד של המשיבה ולפיכך חלה בנושא זה הוראת תקנה 2א לתקנות החברות.

לאחר שעברתי על החומר שבפני בנושא יובל דנינו הנני קובע כדלקמן:

אין מחלוקת כי מאז שנת 1996 המערער מספר 1 יובל דנינו הינו מגדל כבשים, גידול הכבשים נעשה במושב מלאה במשק הוריו של המערער דבר המאושר במכתב הוריו מיום 29.1.08. עולה במפורש מהמסמכים שבפני, כי הוריו של המערער מספר 1 לא בחרו ולא נבחרו מעולם באגודה וכי מי שיצג את משקם באגודה בחר ונבחר ואף שימש כיו"ר ועד האגודה הנו המערער.

המערער הינו מגדל כבשים ומטפל במיכסת החלב הרשומה על משק הוריו.

בהתאם להוראת תקנון האגודה הוראות סעיף 1 בחלק ב' לתקנון האגודה שבו מפורטת הכשרות לחברות היא כמפורט להלן:

א. חברי האגודה יהיו: משקים, קבוצות שיתופיות, אגודות שיתופיות, מוסדות

ובודדים מגדי צאן – העובדים עבודה עצמית.

ב. אנשים אחרים המתקבלים כחברים מדי פעם בפעם בהתאם לתקנות הללו.

ג. בעל אופי טוב.

ד. כשהחבר הוא פרט – בן 18 לפחות מלבד אם הוא יורשו של חבר שנפטר.

ה. חבר בניר שיתופי.

אין ספק כי המערער מספר 1 עונה על הוראות הכשרות.

העובדה כי בחר ונבחר לועד האגודה מלמדת ללא צל של ספק כי נהגו במערער מספר 1 כחבר לכל ענין ודבר.

לפיכך ובהתאם להוראות סעיף 2א לתקנות החברות.

"2א. נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות הענין,

בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף

אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לתקנה 2 זולת אם נקבעה

בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה".

הנני קובע כי המערער מספר 1 הינו חבר האגודה.

אין כל דרך בהליך עדכון פנקס חברים באגודה "לקצר הליכים" ולהוציא מחברות חבר. אגודה הבוחרת להוציא חבר מחברות באגודה צריכה לפעול על פי הוראות הדין ולהפסיק או להפקיע החברות, דבר זה לא נעשה לגבי המערער מספר 1 ולפיכך אין ספק כי הינו חבר האגודה והוצאתו מרשימת חברי האגודה על ידי החוקר בטעות יסודה.

ברשימה החברים שצירף החוקר לא מצאתי את הוריו של יובל דנינו כחברים, לפיכך יש לצרף את יובל דנינו לפנקס החברים. אילו היו רשומים בו מי מהוריו, דנינו שמעון וחנה, הרי שברור שעל משק אחד לא יכולים להיות רשומים כחברים יותר מחבר אחד, רק במקרה כזה היה צורך לקבוע מי מהם יהיה החבר, אך כאמור גם הוריו לא נכללו בפנקס החברים ולפיכך הנני מורה על צירופו של יובל דנינו לפנקס החברים.

רוזיו עופר

רוזיו עופר על פי ערעורו ותצהירו של אביו רוזיו יעקב הינו המגדל, הוא התקבל כבן ממשיך במשק 69 במושב כרם בן זימרה.

בתצהירו כותב האב רוזיו יעקב ת.ז. 003898284:

"3. אני מאשר במסמך זה, ומעביר את כל זכויותי באגודת הנוקדים לכל ענין ודבר

לבני רוזיו עופר הנ"ל, וכמובן לבחור ולהיבחר למוסדות אגודת הנוקדים.

בנוסף, מאשר במסמך זה ומעביר את זכויותיו במשק החלק והבשר כולל כל מה

שקשור במכסת החלב, וכל זאת אני עושה ביודעין, בהסכמה ברצון רב ובידיעה

צלולה"

לאחר שעברתי על כל החומר שבפני בנושא המערער רוזיו עופר הנני קובע כדלקמן:

אין ספק כי מי שמגדל וניתנו לו כל הזכויות הינו הבן רוזיו עופר ת.ז. 022734255 אביו ויתר על המיכסה כולל החלב לטובת בנו, שהינו הבן הממשיך הגר במושב.

בנסיבות אלו ולאור בקשת האב הנני מורה לתקן את פנקס החברים לצרף את המערער לפנקס חברי האגודה ולמחוק את האב רוזיו יעקב מפנקס החברים .

בשולי החלטתי אבקש להעיר כי על פי הוראות תקנון האגודה אין כל הוראה המחייבת שחבר יהיה בעל מיכסת חלב, ולפיכך אין בסמכותי או בסמכות האגודה לחייב חבר העונה על הוראות הכשרות שבתקנון האגודה לרשום על שמו את מיכסת החלב.

במקרה שלפני האב הסכים לכך, אולם הבן בדיון הסביר כי משיקולי מס וכבוד לאב אין בדעתו להעביר כעת על שמו את מיכסת החלב והוא יעשה זאת לאחר מאה ועשרים כדי שלא לפגוע באביו.

גם אילו היתה הוראה מחייבת בתקנון לרשום את מיכסת החלב על שם הנוקד היה בכך משום תנאי שאינו חל על חלק מהחברים היות והיה מפלה בין מגדלי הכבשים לבשר בלבד, ששם אין מיכסה, לחברים המגדלים כבשים לחלב, כאשר רק לחלב קיימת מיכסה, אין ספק כי מגדלי הכבשים לחלב הינם גם מגדלי כבשים לבשר היות לאחר פריון הכבשה היא נמכרת לענף הבשר, משלא קיים בתקנון נושא החיוב למיכסה רשומה אין באפשרותי לחייב את הנוקד לרשום על שמו גם את מיכסת החלב.

מכל מקום במקרה שלפנינו מדובר באב שהסכים לותר על החברות באגודה לבנו אשר הוא המגדל בפועל ואין כל פסול בכך.

מאיר אזרד (המערער מספר 3)

מאיר אזרד ת.ז. 054548589 הינו בן ממשיך במשק הוריו אליהו ועיישה אזרד,והתקבל לחברות ביום 27.12.04 במושב מלאה והינו בשלב העברת הזכאות מהוריו על שמו בסוכנות היהודית ובמינהל מקרקעי ישראל, הינו למעשה הנוקד לאור מצבם הבריאותי של הוריו כמפורט בפניתו ותצהירי אביו, אליהו אזרד, משק 7 במושב מלאה, לפניה מצורפים אישורים רפואיים לגבי מצב בריאותם של הורי המבקש.

לאחר שעברתי על כל החומר שבפני בנושא המערער מספר 3 מאיר אזרד הנני קובע כדלקמן:

המערער מספר 3 מאיר אזרד יצורף לפנקס החברים, מאחר ואביו לא הוכנס על ידי החוקר לפנקס החברים, ברור הוא כי החבר באגודה הינו מאיר אזרד ולא אביו אליהו אזרד. לאור העובדה כי מקרה זה זהה למקרה של מערער מספר 2 הרי קביעותי לנושא זהות.

ביטון ראובן (המערער מספר 4

ביטון ראובן הוא הנוקד במשק 49, במושב דבורה, לאחר פטירתו של אביו ז"ל נרשמו הזכויות במשק על שם אימו פנינה ביטון, המערער מתגורר במשק ומעבד אותו.

האם פנינה ביטון העבירה את כל זכויותיה באגודת הנוקדים וכל ניהול עניני מכסת החלב לבנה, ביטון ראובן לדבריו קרוב לעשור הינו פעיל באגודת הנוקדים ובחר בבחירות למוסדות האגודה וכהן כחבר ועדת קלפי.

לאחר שעברתי על כל החומר שבפני בנושא המערער מספר 4 ביטון ראובן הנני קובע כדלקמן:

הנני מורה על מחיקת שמה של ביטון פנינה מפנקס החברים, אין ספק על פי החומר שבפני הנני קובע שהמערער מספר 4 ביטון ראובן ת.ז. 024043858 הינו הנוקד, השתתפות בבחירות משק כעשור מלמדת כי נהגו בו כחבר על פי הוראות סעיף 2א לתקנות החברות, אין זו הדרך להוציאו מפנקס החברים מבלי שהתקיים הליך של הוצאה מחברות על פי התקנון, אך יחד עם זאת לא יתכן כי משק אחד ונוקד אחד יהיו שני חברים, לאור הסכמת האם פנינה הנני מורה כאמור על מחיקתה מפנקס החברים וצרופו של המערער מספר 4 ביטון ראובן לפנקס החברים. לנושא מיכסת החלב ראה החלטתי לגבי מערער מספר 2.

פרץ יעקב (המערער מספר 5)

פרץ יעקב המערער מספר 5 הינו נוקד במשק הוריו רחל פרץ ושמעון פרץ במשק מספר 5 במושב גדיש. על פי תצהיר הוריו הינם מעבירים לבנם פרץ יעקב ת.ז. 022340731 את זכויותיהם באגודת הנוקדים, זכויותיהם במשק החלב והבשר את כל מה שקשור במכסת החלב.

לאחר שעברתי על כל החומר שבפני בנושא המערער מספר 5 פרץ יעקב הנני קובע כדלקמן:

הנני מורה על צירופו של פרץ יעקב לפנקס החברים, ובהסכמת אימו ואביו הנני מורה על מחיקתה של הגב' רחל פרץ מפנקס החברים.

לנושא מיכסת החלב ראה החלטתי לגבי המערערים הקודמים.

דורי שלמה (המערער מספר 6)

דורי שלמה הינו המגדל במושב ניר יפה במשק מספר 52, אחיו בנימין דורי בתצהירו מיום 27.2.08 הסכים להעביר זכויותיו כחבר באגודת הנוקדים לאחיו דורי חי שלמה ת.ז. 058693912.

לאור הצהרת האח בנימין דורי והעובדה כי על משק אחד ועל נוקד אחד לא יכולים להיות 2 חברים, הנני מורה על מחיקת בנימין דורי מפנקס החברים, והוספת דורי חי שלמה לפנקס החברים במקום אחיו. מאחר ובמקרה זה אין מניעה מהעברת המכסה על שם החבר דורי שלמה (והמערער מספר 6) הנני רושם בפני את התחייבותו להעביר המכסה על שמו.

לאור החלטותיי וצירופם של 6 המערערים כמפורט בהחלטה לפנקס החברים הנני מורה לחוקר לתקן את פנקס החברים בהתאם להחלטותיי ולעדכונים שקיבל, ולהעביר לאגודה את פנקס החברים המעודכן בחתימתה ידי.

אין צו להוצאות.

ניתן היום 23.3.08 אורי זליגמן, עו"ד בהעדר, המזכירות תעביר החלטתי רשם האגודות השיתופיות

לאגודה למערערים ולחוקר.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: