ערעור על החלטת מפרק

אחמד אבו דיבה נ' ייטב מושב שיתופי להתיישבות חקלאית – בפירוק

 

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 2409/25/07

בעניין:

אחמד אבו דיבה ת"ז 020682373

ע"י ב"כ עו"ד היתם ע.אבו דיבה

טורעאן ת.ד 966 16950

טל/פקס: 04-6516856 או 050-3999143.

להלן- המערער.

- נגד -

ייטב מושב שיתופי להתיישבות חקלאית – בפירוק

באמצעות ב"כ עו"ד שוקי מורג

ע"י המפרק מר אברהם סנפירי

חברת אידע ניהול וייעוץ כלכלי בע"מ

בית הדפוס 22, ירושלים- 95483 בטלפון: 02-6536366.

להלן - המפרק או המשיבה.

החלטה.

 

ענייננו בערעור על החלטת המפרק מר אברהם סנפירי (להלן- המפרק) מיום 30/07/06.

רקע עובדתי –

1. ביום 30/07/06 דחה המפרק את תביעתו של המערער לתשלום יתרת חוב מאת המשיבה.

 

2. בתביעתו הסתמך המערער על טופס הוכחת חוב שהוגש למפרק ביום 05/09/06, בו דרש המערער לקבל את חובו על סך 18,000 ₪, על חשבונית מס שהונפקה למשיבה (חשבונית 1246), וכן על כרטסת המשיבה בה מצוינים הסכומים נשואי הערעור.

 

3. לטענת המערער, ב- 02/12/03 בוצעה עבודת הכשרת קרקע בשטח של המשיבה, וכן הוצאה חשבונית מטעם המערער על סך 42,480 ₪ (ראה חשבונית מס' 1246).

 

4. חשבונית מספר 1246 בגין הכשרת הקרקע התקבלה ביישוב ונרשמה במערכת הנהלת החשבונות.

 

5. בגין החשבונית האמורה שילמה המשיבה שני תשלומים ע"ס 9000 ₪ כל אחד, וסה"כ 18,000 ₪. כן שילמה המשיבה את סכום המע"מ בגין הסכום הכולל המופיע בחשבונית , ע"ס 6480 ₪. לטענת המערער המשיבה לא שילמה את היתרה בסך 18,000 ₪.

 

6. ביום 08/01/07 התקבלה החלטת הרשם לדיון בערעור לתאריך 18/02/07 במשרדו.

 

7. ביום 10/02/07 הגיש המערער את עיקרי טיעוניו .

 

8. ביום 13/02/07 הגיש המפרק את עיקרי טיעוניו.

 

9. ביום 18/02/07 התקיים דיון על הערעור במשרדו של הרשם ונרשם הפרוטוקול (להלן- הפרוטוקול).

עיקר טיעוני המערער-

 

10. המערער טען כי דחיית החוב ע"י המפרק גרמה לו עיוות דין גדולה, באשר הוא עבד אצל המשיבה בעבודות שונות ובכללן עבודת הכשרת הקרקע נשוא הערעור.

 

11. המערער הסתמך בתביעתו על חשבונית מספר 1246 בה מופיע סכום של 42,480 ₪ , ועל כרטסת המושב בה מופיע גם כן סך זה. עוד טוען המערער כי תשלום המע"מ ע"ס 6480 ₪ ע"י המשיבה, מאמת את הסכום ללא מע"מ- דהיינו, 36,000 ₪ שמתוכם שולמו לו רק 18,000 ₪ והיתרה בסך 18,000 ₪ לא שולמה.

 

12. המערער טען כי המפרק דחה ללא סיבה מוצדקת את תביעתו למרות שהוא העביר את טפסי הוכחת החוב, את כרטסת המשיבה ואת חשבונית מס' 1246, שלדבריו מוכיחים את חוב המשיבה כלפיו.

 

13. המערער גם דחה את טענת המשיבה, הטוענת כי העבודות לא בוצעו לאור שינויים שחלו בגורמי המימון לביצוע העבודות וההיפך הוא הנכון, והעבודות בוצעו במלואם. עוד טען המערער כי מצבה הכלכלי של המשיבה בזמן ביצוע העבודה לא היה קשה כפי שטענה.

 

עיקר טיעוני המשיבה / המפרק-

 

14. המפרק טען כי אכן התקבלה אצל המשיבה חשבונית מס' 1246 ע"ס 42,480 ₪ בגין הכשרת הקרקע ונרשמה במערכת הנהלת החשבונות .

 

15. בגין החשבונית הנ"ל היישוב שילם שני תשלומים ע"ס 9000 ₪ כל אחד ובסה"כ 18,000 ₪, וכן את תשלום המע"מ ע"ס 6480 ₪.

 

16. האגודה שילמה את המע"מ בגין מלא סכום החשבונית מאחר ובכוונתה היה לבצע את כל העבודה המוזמנת. לאור שינויים שחלו בגורמי המימון לביצוע העבודות הודיעו נציגי היישוב למערער כי יבצע רק חלק מהעבודה.

 

17. המערער ביצע עבודות בהיקף של 18,000 ₪ אשר בגינם כאמור שילמה המשיבה.

 

18. נציגי היישוב והמערער סיכמו כי המשיבה לא תוציא חשבונית זיכוי אלא תזמין במידת הצורך אצל המערער עבודות שונות עד לגובה החשבונית שהוצאה. עוד טוענת המשיבה כי בפועל לא הוזמנו עבודות נוספות ולא בוצעו עבודות כלשהן ע"י המערער.

 

19. לאור הקשיים הכספיים אליהם נקלעה המשיבה לא ניתן היה להזמין עבודות נוספות, ועל יסוד האמור דחה הוא את תביעת החוב של המערער.

הדיון והחלטה בערעור – ע"פ עיון בפרוטוקול :

 

20. ב 18/02/07 התקיים הדיון בערעור. בדיון נכחו:

א. המערער ובא כוחו.

ב. עו"ד שוקי מורג ב"כ המשיבה.

ג. אברהם סנפירי - המפרק.

ד. יוחנן - מרכז המשק הנוכחי.

ה. אורי כרמיאל - יו"ר האגודה בשנת 2003.

ו. מייקל קודן - מרכז המשק בשנת 2003.

 

21. ב"כ המערער טען בעמ' 1 בפרו' כי המערער ביצע את כל העבודות בסך כולל של 36,000 ₪, והמערער לא קיבל אף הודעה אחרת.

 

22. ב"כ המשיבה טען כי החשבונית עליה מסתמך המערער אינה ברורה ואינה קריאה. אכן מסכים אני לעמדה זו כי החשבונית אינה קריאה ומלבד רישום של "הכשרת הקרקע" אין בנמצא אף רישום המעיד או המפרט את מהות העבודה, ואף הוצאת החשבונית אין בה כדי לקבוע אם בוצעה או לא בוצעה העבודה. אציין גם כי מעיון בחשבונית 1246, נראה כי המערער טעה גם בסכום הסופי אותו רשם בחשבונית. כאשר סכום העבודה + המע"מ היה אמור להיות 42,480 ₪, רשם המערער בפועל 40,480 ₪.

 

23. עוד טען ב"כ המשיבה כי חשבונית המס שהוציא המערער (חשבונית 1246), הוצאה על ידו בטרם בוצעה העבודה. ותשלום המע"מ שולם מראש ע"מ שיוכלו להזדכות על המס.

 

24. המערער טען בעדותו בפני כי "היה צריך להכשיר את השטח, ביצעתי את העבודה, גמרתי את העבודה... לא מדדתי את השטח, היה שם עשב...לא יודע כמה זמן, לא יודע כמה דונם".

 

25. בעדותו טען מר אורי כרמיאל, שהיה המזכיר והגזבר של המשיבה בשנת 2003, כי המערער קיבל את כספו לאחר שביצע את העבודות השונות ביישוב שעלותן הסתכמה בסך 18,000 ₪.

 

26. מעדותו של מרכז המשק מר מייקל קודן התברר כי המערער לא ביצע כל עבודה בשטח החקלאות. את יתרת העבודה אותה התכוונו לבצע בשטחי החקלאות, לא ביצעו ולא הזמינו מאת המערער, אם כי היתה כוונה להזמין בעתיד את העבודה מהמערער לכשיהיה לכך תקציב. עדויות אלו מהימנות עלי ומשקלן הינו ראוי ומתאים לכל שאר הראיות שבפני.

 

27. עד למועד הגשת תביעת החוב של המערער ב 05/09/06, לא הוגשה אף דרישת תשלום בידי המערער ולא בוצעה אף פנייה למשיבה או למי מנציגיה כדי ליידע בדבר יתרת החוב. יתר על כן, המערער אף הגיש טופס הוכחת חוב בפעם הראשונה בתאריך 26/04/06 ללא שנקב באף סכום.

 

28. ע"פ דברי המפרק, ב"כ המשיבה, ועדותו של מזכיר המשיבה באותה תקופה, עלה כי אכן היו שינויים בגורמי המימון שהיו אמורים לממן את השקעתם העתידית במקרקעי המשיבה. ומשכך, לא ברור, מדוע דחה המערער את טענת המשיבה לכך שנקלעה לקשיים כלכליים באותה התקופה.

 

29. הלכה ידועה היא כי "המוציא מחבירו עליו הראיה". (ע"א 868/90 בנק ישראל נ' רגואן שמחוני שותפות בלתי רשומה ואח' פ"ד מח(3) 216, 423). "נטל השכנוע בתביעה אזרחית רובץ על כתפי התובע. אין די בכך שקיימת אפשרות שגרסת התובע נכונה, על התובע להרים את הנטל בראיות של ממש (ההדגשה שלי- א.ז). אם בסופו של משפט מעריך השופט שההוכחות הן שקולות ומאוזנות, כי אז יוכרע הדין לרעת הנושא בנטל השכנוע".

 

לאחר שעברתי על טענות הצדדים, על העדויות שנשאו בפני ועל מסמכי הערעור, הנני קובע כדלקמן:

 

30. כפי שעלה מעדותו של המערער, לא נחה דעתי כי המערער הרים מעל כתפיו את נטל הראייה ונטל השכנוע המוטל עליו בהוכחת תביעתו. עדותו היתה מבולבלת. הוא לא ידע היכן בוצעה העבודה, מהו גודל השטח, ומתי התבצעה העבודה. עדותו היתה שטחית ולא משכנעת.

 

31. קשה לי להבין מדוע התעכבה עד כה תביעת חובו של המערער במשך כל כך הרבה זמן. וכי לא היה לו דחוף לקבל את כספו עד למועד הגשת תביעת חובו?! בנוסף, מדוע תביעת החוב הראשונה היתה ללא סכום נקוב?!

 

32. מקובלת עלי עמדתו של ב"כ המשיבה, כי המערער נזכר ביתרת הזכות העומדת לו, רק לאחר פנייתה של המשיבה אליו להודיע לו כי יש לו יתרה פתוחה של 18,000 ₪, רק אז נזכר המערער והגיש את תביעתו, וזאת לאחר 3 שנים.

 

33. יתר על כן מקובלת עלי עמדת המשיבה כי לאחר סיכום בין הצדדים, הוחלט לא להוציא תעודת זיכוי למערער, אלא להזמין ממנו עבודות בעתיד באם יצטרכו. אציין גם, כי אין בתשלום המע"מ בכדי להוכיח שהמערער ביצע עבודות בסך הנקוב בחשבונית. היות והחשבונית הוצאה טרם ביצוע העבודות לכל היותר מצביע הדבר על כוונת המשיבה להזמין מהמערער עבודות בעתיד בגובה היתרה העומדת לרשותו.

 

34. מכל האמור לעיל יוצא שהמשיבה שילמה את חיוב המע"מ בסך של 42,480 ₪, כאשר בפועל קיבלה וצרכה שירותים בסך של 18,000 ₪.

 

35. בעדותו טען בפני יו"ר המושב דאז מר אורי כרמיאל, כי בשנת 2003 ביצע המושב השקעה בענף הפלפל, כאשר המימון הובטח מטעם החטיבה להתיישבות. את יתרת התקציב שנותרה למשיבה צריך היה לנצל עד לסוף השנה. את העבודה במושב חילקו לשתי עבודות, חלק אחד כלל העברת עפר מסביב לבתים, והחלק השני כלל העברת אבנים וסלעים לצורך בניית מסלעות ביישוב. סך שתי העבודות עלה 18,000 ₪. יתרת העבודה אותה היו אמורים לעשות בשטח החקלאי היכן שהיום קיימים הפלפלים, לא אושר לביצוע, ולכן גם לא יצא אל הפועל ביצועה.

 

38. יתרה מזאת, ממועד ביצוע העבודה, עד למועד הגשת התביעה ע"י המערער לא פנה המערער למי מנציגי המשיבה ולא הגיש אף דרישה לתשלום. עדות זו נתמכת בעדותו של מר מייקל קודן מרכז המשק, מדובר בעדויות מהימנות שלא נסתרו ע"י ב"כ המערער.

 

39. כלל ידוע הוא כי לערכאה הדיונית עומד יתרון ההתרשמות הישירה מן העדים וממהימנותם (ראה ע"פ 9216/03 אלרז נ' מדינת ישראל). התרשמתי מעדותם של ב"כ המשיבה ומחברי המשיבה ומקובלת עלי עדותם, בניגוד לעדות המערער שלא מהימנה עלי. לפיכך הנני קובע שתביעתו של המערער לא הוכחה כדין.

 

40. על יסוד כל האמור לעיל הנני דוחה את תביעת המערער לתשלום של 18,000 ₪.

 

41. המערער ישא בהוצאות המשיבה בערעור בסך של 2000 ₪ כשהינם צמודים וריבית כחוק מיום החלטתי ועד ליום תשלומם המלא לקופת הפירוק.

 

 

ניתן היום 19/03/07

 

אורי זליגמן, עו"ד

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: