ערעור על פסק דינו של בית המשפט אשר קבע כי הזוג חג'אמה אינם רשאים לרכוש, לשכור או להחזיק בנחלה במושב צפריה.


 

הזוג חג'אמה ניסו להתקבל כחברים במושב צפריה, אך נדחו מאחר ולא עמדו בתנאי קבלה הקבועים בתקנון האגודה - העדר הרשעה פלילית במשך 10 שנים וניהול אורח חיים דתי. הזוג חג'אמה לא ערערו על החלטה זו בדרכים הקבועות בתקנון האגודה. כשנה לאחר מכן, כרתו הזוג חג'אמה הסכם עם תושבת מושב צפריה, עדנה שמידוב, שהייתה באותה עת חברה באגודה, במסגרתו רכשו את זכויותיה בנחלה חקלאית במושב. שמידוב החזיקה בקרקע כ"ברת רשות" ההסכם שלה כ"ברת רשות" קובע כי אין להעביר זכויות חבר באגודה בלא אישור מראש של מנהל מקרקעי ישראל ובלא הסכמת הסוכנות היהודית, אשר תינתן לאחר שזו האחרונה קיבלה את המלצת האגודה לכך. כמו כן, בהסכם המכר נקבע כי הצדדים מודעים לכך שלשם העברת הזכויות בקרקע דרושה הסכמת האגודה, וכי האחריות להשגת הסכמה זו מוטלת על הזוג חג'אמה. ואולם, למרות שהאגודה לא נתנה את הסכמתה להעברת הנחלה ואף הודיעה לשמידוב על התנגדותה לקבלת הזוג חג'אמה כחברים באגודה, נחתם הסכם המכר ושמידוב מסרה את החזקה בנחלה לזוג חג'אמה אשר עברו להתגורר בה.

על רקע זה פנתה האגודה לבית משפט השלום על מנת שזה יעניק לה סעד הצהרתי לפיו הזוג חג'אמה אינם רשאים לרכוש כל זכות בקרקעות האגודה. במסגרת ניהול ההליכים ניתן צו מניעה זמני נגד הזוג חג'אמה, אך חג'אמה לא קיימו אותו והמשיכו להתגורר במושב.

בית המשפט קיבל את התובענה והעניק לאגודה את הסעד ההצהרתי המבוקש. בית המשפט עמד על כך שהחובה לקבל את הסכמת האגודה עובר לרכישת נחלה במושב, הכוללת גם את הצטרפות הרוכש כחבר באגודה, מעוגנת בתקנון ובהחלטת מועצת מקרקעי ישראל, שעניינה בבעלי נחלה שמבקשים להפסיק חברותם באגודה. בית המשפט קבע כי רוכש נחלה אינו יכול להתנות על תנאי זה במסגרת הסכם המכר והוסיף כי בנסיבות המקרה לא יכול להיות חולק כי הזוג חג'אמה היו מודעים לדרישה זו, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהסכם המכר עצמו. אשר להחלטה שלא לקבל את הזוג חג'אמה כחברים באגודה עקב אי-עמידתם בתנאי התקנון, קבע בית המשפט כי ההחלטה נראית סבירה על פניה וכי מכל מקום, משהזוג חג'אמה כלל לא טענו נגד ההחלטה ולא נקטו בהליכים המתאימים לבטלה, ובמקום זאת ביכרו לקבוע עובדות בשטח ולרכוש חלקה במושב, הרי שאין להתערב בה.

טענתם המרכזית של הזוג חג'אמה הינה כי ההסכם המשולש אינו מקנה לאגודה זכות וטו באשר להעברת קרקעות במושב, וכי עמדת האגודה אינה יכולה לעלות לכדי מגבלת עבירות על קניינו של מחזיק בקרקע.

בית המשפט קבע כי דין הבקשה להידחות.

בית המשפט קבע כי לשם רכישת קרקע יש חובה לקבל את הסכמת האגודה. טענה זו נתמכת בלשון תקנון האגודה – שהוא המסמך המחייב את חברי האגודה - הקובע במפורש כי רכישת קרקע בנחלה כוללת הצטרפות לאגודה, אשר מחייבת לקבל את הסכמת האגודה לכך, ואף באה לידי ביטוי בלשון הסכם המכר.

הסכם המכר - יהא תוקפו במישור שבין הזוג חג'אמה לשמידוב אשר יהא - אינו יכול להצמיח לזוג חג'אמה כל זכות כלפי האגודה. מעבר לכך, במקרה דנן אין כל חולק כי הזוג חג'אמה ידעו על סירוב האגודה לקבלם כחברים בה, אך החליטו לפעול על דעת עצמם, תוך התעלמות מסירוב זה. בנסיבות אלו אין לאפשר לצדדים "לעקוף" את ההליכים הקבועים בתקנון האגודה להצטרפות אליה, על-ידי כריתת הסכם עם חבר באגודה.

הבקשה של הזוג חג'אמה לערעור נדחית.

משלא נתבקשה תגובה – אין צו להוצאות.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: