פגמים מהותיים בהצעתה של חברת טיסנקרופ הובילו לפסילת הצעתה במכרז

בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לפני כב' השופט ארז יקואל, עת"מ 52167-04-19 טיסנקרופ מעליות ישראל, שותפות מוגבלת נ' שירותי בריאות כללית

חברת טיסנקרופ הגישה הצעה למכרז שפורסם ע"י שירותי בריאות כללית. במסגרת המכרז ביקשה כללית להתקשר בהסכם לאספקת שירותי תחזוקה למאות מעליות בסניפיה השונים. הצעתה של החברה נפסלה מכיוון שהייתה חסרה בה התייחסות לשירות תחזוקה לשלוש מעליות, וכן מאחר שהוגשה על גבי מסמך כתב כמויות שגוי.

הרקע:

ארגון שירותי בריאות כללית פרסם מכרז פומבי שמטרתו הספקת שירותי תחזוקה למעליות אשר במרכזים הרפואיים של הארגון. יצוין, כי המוסדות הרפואיים הנכללים במכרז חולקו ל-6 "סלים" בהתאם לאזורים הגיאוגרפים. לאחר פרסום המכרז, פרסמה כללית הבהרה לפיה על המציעים להגיש הצעה עבור כל אחת מהמעליות בכל אחד מסלי ההתקשרות.

התובעת, חברת טיסנקרופ מעליות ישראל, שותפות מוגבלת, הגישה הצעה למכרז. הצעתה נדחתה, ובמכתב הדחיה שקיבלה מאת ועדת המכרזים של כללית נטען כי בהצעתה של החברה לא נכללה הצעת מחיר לסל של העיר אילת (סל מס' 6), בהתאם לתנאי המחייב הצעת מחיר לכל אחד מהסלים שבמכרז, וכן כי הצעתה הוגשה על גבי כתב כמויות שאינו מעודכן. זאת, בניגוד למסמכי המכרז ולהודעות ההבהרה שפרסמה כללית.

החברה פנתה לכללית בבקשה לבטל את החלטתה לדחיית ההצעה בטענה כי לא הייתה מודעת לעדכון כתבי הכמויות, וכן כי לטענתה לאור העובדה כי התחרות בין המציעים מתייחסת לכל סל בנפרד, אין בעובדה כי לא הוגשה הצעה לסל מס' 6 כדי לפסול את הצעתה בכללותה.

כללית מצידה הפנתה את בית המשפט לתנאי המכרז מהם עולה בצורה חד משמעית כי על ההצעה לכלול הצעת מחיר ביחס לכל אחד ואחד מסלי ההתקשרות. בהתאם לכך כללית טענה כי החלטת הפסילה מעוגנת היטב בהוראות הדין והמכרז, כי לא נפל בה כל פגם וכן כי לא הוכחה חריגה קיצונית ממתחם הסבירות המנהלי המצדיקה את ההתערבות השיפוטית המתבקשת. לטענתה, מדובר בפגם מהותי לאור הרציונל בהוראות אלו- מניעת מצב שבו מוסדות או מעליות יוותרו ללא שירות וכן מניעת התמודדות רק על הסלים המועדפים על המציעים.  

בדומה לכך טענה כללית כי  ההצעה על גבי כתב כמויות שגוי מהווה אף היא פגם מהותי, שכן השינוי בכתבי הכמויות כולל תמהיל וכללי שקלול שונים, באופן שאינו מאפשר השוואה של הצעת החברה ליתרת ההצעות שהוגשו. כמו כן, לטענתה מתן אפשרות להגשת הצעה מתוקנת על גבי כתב הכמויות הנכון, עלול לחטוא לעקרון השוויון בין המציעים שהקפידו על בחינת מסמכי המכרז ותנאיו.

 

דיון והכרעה:

בית המשפט קבע כי יש לדחות את העתירה, שכן הפגמים שנפלו בהצעת החברה מהווים פגמים מהותיים המאפשרים לכללית לבחון מבין מספר אפשרויות, ביניהן פסילת ההצעה בכללותה.

בית המשפט עמד על התכליות שבפרסום מכרז ציבורי. הראשונה הינה שמירה על עקרונות של שוויון, שקיפות וטוהר המידות, על ידי מתן הזדמנות שווה לכלל המציעים, ללא משוא פנים או שרירותיות. השנייה עניינה יעילות, חסכון בכספי הציבור ובהשאת יתרונות למזמין, באמצעות בחירת ההצעה הטובה והזולה ביותר. יצוין, כי לעיקרון השוויון עדיפות על פני עיקרון היעילות, זאת לנוכח מעמדו כ"נשמת אפו של המכרז הציבורי".  בהתאם לכך נקבע על ידי בית המשפט כי השלמה עם פגמים מהותיים, בפרט אם יש בהם פגיעה בעיקרון השוויון, עלולה להוביל לנזק כלכלי וחברתי בטווח הארוך.

כמו כן, הוסבר על ידי בית המשפט כי בית המשפט לעניינים מנהליים אינו מחליף את שיקול דעתן של ועדת המכרזים בשיקול דעתו שלו, למעט במקרים בהם נמצא פגם אשר אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות דיני המכרזים הציבוריים. כלומר, התערבות בית המשפט המנהלי מוגבלת למקרים חריגים בהם ההחלטה שהתקבלה חורגת ממתחם הסבירות. במקרה דנן, לא נמצאו פגמים מנהליים אשר מצדיקים התערבות בשיקול הדעת שהפעילה כללית.

 

סיכום:

העתירה נדחתה. החברה תישא בהוצאות כללית בסכום כולל של 10,000 ₪.

ניתן ביום י"ט בתמוז תשע"ט, 22 ביולי 2019, בהיעדר הצדדים.  

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: