קבלת המלצת החוקר

''בית זית'' מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ נ' ועד ההנהלה בית זית

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                       תיק מספר 903/136/02

 

 

ב ע נ י ן :                                   "בית זית" מושב עובדים

                                                להתיישבות שיתופית בע"מ

                                                ד.נ. הרי יהודה 90815

 

                                                                                                (להלן: "האגודה")

 

ו ב י ן :                           ועד ההנהלה בית זית

                                                מושב עובדים להתיישבות

                                                שיתופית בע"מ

                                                 יו"ר הועד מר משה גולדברג

                                                ד.נ. הרי יהודה 90815

 

                                                                                                (להלן: "ועד האגודה")

 

ו ב י ן :                           ועדת הביקורת בית זית

                                                מושב עובדים להתיישבות

                                                שיתופית בע"מ ע"י יו"ר ועדת

                                                ביקורת מר דניאל כ"ץ

                                                ד.נ. הרי יהודה 90815

 

                                                                                                (להלן: "ועדת הביקורת")

 

ו ב ע נ י ן :                                 דו"ח חקירה על פי סעיף

                                                43 לפקודת האגודות השיתופיות

                                                ע"י החוקר עו"ד אבי אוליאל

 

                                                                                                (להלן: "החוקר")

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

ביום 31.7.01 מיניתי את עו"ד אבי אוליאל כחוקר באגודה, בהחלטתי קבעתי כדלקמן:

 

"נדרשתי ע"י ועדת הביקורת למנות חוקר לאגודה וזאת לאור העובדה כי נמנע מועדת הביקורת לקיים את תפקידיה, מאחר וועד האגודה אינו מעביר את מסמכי האגודה הנדרשים לצורך עבודת הביקורת.

 

ביום 8.7.2001 קיימתי דיון בנוכחות הצדדים ובו סוכם כי אכן המסמכים יועברו.

 

דא עקא כי עד היום לא הועברו המסמכים.

 

לפיכך בהתאם לקבוע בסעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות, הנני מחליט למנות את עו"ד אבי אוליאל כחוקר באגודה בענין הרכבה, דרכי עבודתה ומצבה הכספי של האגודה.

 

החוקר יבדוק גם את נושא אי מסירת המסמכים לועדת הביקורת"

החלטתי זו ניתנה בעקבות החלטתי מיום 8.7.2001:

 

"בהסכמת הצדדים תעמיד האגודה לרשות ועדת הביקורת צילום של החומר המבוקש, לגבי החומר שלגביו קבע היועץ המשפטי של האגודה שהוא נוגע לתביעותיו ועניניו של מר דניאל כ"ץ, חומר זה יועבר רק ל2- חברי ועדת הביקורת לאחר שיחתמו בפני היועץ המשפטי של האגודה על הצהרה שלא להעביר החומר למר דניאל כ"ץ.

 

רשמתי בפני את הודעת ועדת הביקורת כי מדובר בביקורת רק של השנים האחרונות.

 

ועדת הביקורת וועד האגודה לא יתכתבו ולא יפיצו בין חברי האגודה מכתבים והודעות.

 ועדת הביקורת תעביר ממצאיה רק באמצעות האסיפה הכללית בין האסיפה הכללית השנתית ובין האסיפה שנועדה לדרישתם על ידי ועד האגודה לדון בממצאי ביקורת.

 

שני חברי ועדת הביקורת שיקבלו לידיהם את החומר שנקבע, שלא יועבר לדניאל כ"ץ, יוכלו לפנות בנושא ליועץ המשפטי של האגודה לבקש התייחסותו לחומר מסויים שלדעתם ניתן להעבירו ודניאל כ"ץ במידה והיועץ המשפטי ייעתר לבקשתם יוכלו להעבירו לדניאל כ"ץ, במידה ולא יעבדו החומר בעצמם ללא דניאל כ"ץ, במקרים חריגים יוכלו לפנות אלי לקבל הכרעתי.

 

רשמתי בפני את הודעת יו"ר האגודה כי החומר יועבר בהקדם לועדת הביקורת הכלול במסמך הרצ"ב (נספח א'), ועד ההנהלה וועדת ביקורת ידווחו לרשם על קצב העברת החומר".

 

 הרקע להחלטותיי הייתה מחלוקת חריפה בין ועדת הביקורת לועד האגודה כאשר ועד האגודה לא אפשר לועדת הביקורת לעיין במסמכים.

 

החוקר אשר בדק את הסוגייה קבע בסעיף 16 לחקירתו כדלקמן:

 

"16. במהלך החקירה הועברו לטיפולי מספר דרישות לחקירה שנדרשו על ידי ועדת הביקורת ואתייחס אליהם כדלקמן:

 

I.                    באופן כללי, דרישות החקירה של ועדת הביקורת אינן ערוכות כדין. לא מצורף אליהם פרוטוקול ועדת הביקורת ואין ציון תאריך ההחלטה.

 

II.                  לעניין הבקשה לביצוע חקירה מיום 13.11.01 בגין תשלום הוצאות ותוצאות לחברי אורגנים של האגודה, זהו סכסוך כספי בין חברי האגודה לאגודה והנני להפנותם להליך של בוררות על פי תקנון האגודה.

 

III.                לעניין הבקשות לביצוע חקירה בעניין אי קבילות ספרי האגודה, וכן הבקשה בעניין חריגה מסמכות בעניין גביית מסי כפר וכן עניין ההלוואה בסך 100,000 ש"ח שאושרה למי שאינו חבר, הרי אלו עניינים שבטיפולה השוטף של ברית הפיקוח ויועברו אליה לבדיקה.

 

IV.               לעניין הבקשה לחקירה בעניין עסקת היזמות. ועד האגודה מוסמך להתקשר עם אנשי מקצוע אשר יפעלו להביא תוכנית יזמות לאסיפה הכללית, ברור ומובן מאליו שהריבון באגודה הוא האסיפה הכללית והיא תחליט בענין לאחר שיובאו אליה כל הנתונים וברוב הנדרש בעסקאות מעין אלה.

ומסקנותיו והמלצות החוקר היו כדלקמן:

 

"מסתבר שבין ועדת הביקורת והעומד בראשה לבין ועד האגודה שורר חוסר אמון מוחלט אשר פוגע בניהול ביקורת תקינה ועניינית באגודה.

 

כפי שעולה ממצאי החקירה, ועד האגודה לא העביר מסמכים, גם אלה אשר אין בעיה של ניגוד עניינים לגביהם לועדת הביקורת, בהתאם להחלטת הרשם.

 

גם ועדת הביקורת לא התנהלה כראוי כאשר פנתה אל הגופים מחוץ לאגודה, בניגוד לכללים והנהלים המקובלים, וכן כאשר חבר הועדה סירב לחתום, בהתערבותו של יו"ר ועדת הביקורת, על מסמך שמירת הסודיות אצל עו"ד מטעם האגודה.

 

למיטב הבנתי, האחריות למצב שנוצר מוטלת על שני הצדדים אשר לא השכילו לפעול תוך שיתוף פעולה לטובת האגודה.

 

אשר על כן, אני ממליץ לכבוד הרשם להפעיל את סמכותו על  פי תקנה 29 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה1975- ולגרום לעריכת בחירות חדשות בהקדם הן לועד האגודה והן לועדת הביקורת.

 

אני מקווה כי הועד החדש שיבחר יפעל בשיתוף פעולה עם ועדת הביקורת החדשה ויעביר את כל המסמכים הנדרשים לעריכת ביקורת באגודה ככל שיידרש.

 

כמו כן מומלץ כי הועד החדש יפעל לאלתר למציאת פתרון לבעיית חוסר הייצוג בועד המקומי של תושבי ההרחבה אשר אינם חברים באגודה, על דרך של הקמת אגודה קהילתית.

 

הבקשות המאוזכרות בסעיף 16 (ג) יועברו להתייחסות ברית הפיקוח".

 

דו"ח החוקר הועבר לועדת הביקורת ולועד האגודה אשר הגיבו לדו"ח.

 

ועד האגודה בתגובתו לדו"ח קיבל את עיקרי הדו"ח, אך התנגד להמלצת החוקר בדבר עריכת בחירות חדשות וטען כי:

 

"וועד ההנהלה בדעה כי גם אם יש מקום לביקורת על דבר כזה או אחר שעשה הרי זו שולית, ואיננה מחייבת העברתו מתפקידו, דווקא מעשי ועדת הביקורת שחלקם בלבד פורט בכל המכתבים הקודמים שכתבנו, הם מחייבים את העברתה מתפקידה לאלתר ובכך, להגשים את רצון הריבון העליון באגודה האסיפה הכללית".

 

ועדת הביקורת שללה את ממצאי החוקר ככל שהתייחסו אליה, טענו טענות כנגד החוקר ובין הייתר שלא בדק את מצבה הכספי של האגודה.

 

ועדת הביקורת דרשה "למנות לאגודה ועד ממונה שיאפשר ביצוע ביקורת ולחייב את חברי הועד אישית בנזקים שגרמו לאגודה", ובמקביל דרשו להאריך את תקופת כהונת ועדת הביקורת.

 

בדיון בפני הסכימו חברי הועד להמלצת החוקר בנושא עריכת הבחירות אולם חברי ועדת הביקורת שנכחו בדיון, חזרו על דרישותיהם להעברת החומר כדי שיוכלו לבצע את עבודתם, ודרשו את הארכת כהונת ועדת הביקורת.

 

 

 

 

לאחר שעברתי על כל החומר הרב שבפני הנני קובע כדלקמן:

 

1.         הנני מאמץ את המלצותיו מסקנותיו של החוקר.

 

1.1             בהחלטתי מיום 8.7.01 כאשר קבעתי כדלקמן:

"כל חומר זה  יועבר רק לשני חברי ועדת הביקורת ולאחר שיחתמו בפני היועץ המשפטי של האגודה על הצהרה שלא להעביר החומר למר דניאל כ"ץ".

חתימה בפני היועץ המשפטי של האגודה משמעה כי היועץ המשפטי הוא אשר ינסח את הצהרת הסודיות, שהרי הוא מצוי בענייני האגודה ובידו הידע והניסיון לניסוח הצהרה כזו.    

בכל מקרה אסור היה למר דניאל כ"ץ להיות מעורב בניסוחו של המסמך, שהרי ההצהרה נועדה למנוע ממנו קבלת החומר, לפיכך אין זה סביר שיהיה מעורב בניסוחה.

 

החתימה על נוסח ש"הומצא" ע"י ועדת ביקורת אינה מתיישבת עם החלטתי והיא מפירה אותה. הסיטואציה שהחלטה מתפרשת על ידי אחד מהצדדים כפי רצונו אינה נסבלת ומלמדת בדיוק על היחסים שבין ועד האגודה לועדת הביקורת כפי שקבע החוקר בדו"ח החקירה. דקדוקי עניות ועמידה על קוצו של יוד כתוצאה מחוסר אימון מוחלט המונעים בסופו של דבר מן הצדדים למלא את תפקידם אינם מתקבלים  על הדעת.

 

2.1             יו"ר ועדת הביקורת בפניותיו אלי, ביקש להתעלם מחומר נוסף ולפסוק בנושא על סמך פניותיו בלבד, לאור טענותיו כי האגודה לא עמדה במועד שקצבתי בהחלטתי מיום 7.5.2002, ראה מכתב מיום 8.5.2002, וזאת לאחר שקצבתי לאגודה 24 שעות להגשת החומר. גם אם החומר הגיע באיחור של מספר שעות, לא היה מקום לבקש בקשות אלו, המעידות עד כמה אין ועדת הביקורת מסוגלת לעבוד גם עם הנהלת האגודה.

 

3.1             חוסר האימון הינו כה קיצוני, לדוגמא: מיד לאחר שנעתרתי לבקשת הועד לדחות את הדיון, ערך מר דניאל כ"ץ בדיקה במשרד עורך דינה של האגודה והתברר לו לדבריו כי עורך הדין היה במשרד ביום הדיון בשעה 15.50 בתגובת האגודה לטענה זו נטען כי "יידענו את היועץ המשפטי של האגודה לגבי מועד הדיון, אך נמסר לנו כי הוא מצוי בשירות מילואים (בשל גיוס במסגרת צו 8) וכי הוא צפוי להשתחרר", בדיקה זו מראה עד כמה אין אימון בין  ועדת הביקורת וועד האגודה.

 

4.1             לא מצאתי ממש בדרישותיו של יו"ר ועדת הביקורת "להעביר את התלונות נגד ועד האגודה לבדיקת המשטרה".

ועדת הביקורת לא הצביעה בפניי על איזה נושא מהנושאים הרבים שהעלתה שיש בו משום חשד לביצוע עבירה פלילית.

אם אכן סובר יו"ר ועדת הביקורת כי נעברו עבירות פליליות על ידי ועד האגודה הרי חובתו כאזרח, להגיש תלונה במשטרה אך, בנושא זה אין הוא יכול לפעול כיו"ר ועדת הביקורת, אלא כאזרח המגלה כי נעברה עבירה פלילית.

 

 

 

5.1             ועדת הביקורת הדגישה בסיכומיה את נושא ה200,000- ש"ח ואת התייחסותו של עו"ד אברהם וולף ומר שרגא פולק לנושא, מדובר בפניה של חבר האגודה שלמה קניאס מכתב מיום 24.9.00 המופנה למר שרגא פולק העתק ממנו הועבר לועדת הביקורת.

ועד האגודה בתשובותיו ציין כי מדובר במקורב של יו"ר ועדת הביקורת וכי העביר החומר בנושא לחברי ועדת הביקורת אברהם שושני ועדי ברכיאל (ראה מכתב הועד מיום 19.7.01 שבתיק האגודה). מכל מקום זהו נושא שעל ברית הפיקוח לבדוק.

 

 

2.                  אין ספק כי נוכח חילוקי הדעות המהותיים העמוקים והבסיסיים שבין ועד וועדת הביקורת אין כל אפשרות לבדוק כל נושא.

מאחר וכהונתם של ועד האגודה וועדת הביקורת עומדים ממילא להסתיים ביום 12.7.2002, שהוא מועד תום תקופת הכהונה, אין ספק כי אין כל אפשרות לערוך ביקורת במועדים קצרים אילו,  אף אם אורה להעביר החומר לועדת הביקורת, לא תסתיים הביקורת עד מועד תום הכהונה.

 

3.                  נוכח הסכסוכים האישיים ואי החתימה על תנאי האגודה להעברת החומר, בהתאם להחלטתי ולאור החשש של ניגוד עניינים בין יו"ר ועדת הביקורת לועד האגודה ולאגודה לפיכך אין בכוונתי להורות על העברת החומר לידי ועדת הביקורת.

 

4.                  התרשמתי כי יו"ר ועדת הביקורת הינו הרוח החיה בועדת הביקורת, יו"ר ועדת הביקורת פנה אלי אל עובדי משרדי לרבות החוקר בפניות רבות, דרישה לחקירה ולמסמכים ב30- נושאים ובסיכומיו לדו"ח החוקר הגיש בקשה ודרישה לחקירה ב11- נושאים פעל בעצמו ברוב הנושאים בחריצות יתר, ובמגמתיות.

 

יו"ר ועדת הביקורת מצוי בהליכים משפטיים עם האגודה וקיים חשש כי הינו מונע מטעמים שונים מעריכת ביקורת גרידא, פניותיו של יו"ר ועדת הביקורת לגורמים מחוץ לאגודה חיזקו חשש זה.

 

5.         דעתי אינה נוחה מהתנהגות ועד האגודה, אשר נמנע מהעברת חומר שאין מחלוקת לגבי העברתו לועדת הביקורת כגון פרוטוקולי ישיבות היות ולכל חבר האגודה זכות לעיין בפרוטוקול האגודה כל שכן לחברי ועדת הביקורת.

 

6.         אינני מקבל את הסבריו של יו"ר ועדת הביקורת בנוגע לפנייתו לגורמי החוץ ולמסמכים שהפיץ באגודה, בניגוד להחלטתי מיום 8.7.2001.

 

תפקידיה של ועדת הביקורת בהתאם לקבוע בתקנון האגודה סעיף 6 חלק ה':

 

"תפקח על ענייני האגודה ועל פעולות ועד ההנהלה תבדוק את פנקסי החשבונות ואת המזומנים בקופה ותמציא דין וחשבון לאסיפה השנתית הכללית או לאסיפה כללית בלתי רגילה שתקרא לפי דרישת הועדה "

 

בניגוד לדיני חברות באגודות שיתופיות ועדת הביקורת אינה רשות חובה, אלא רק רשות הפועלת על פי תקנות האגודה שאין בסמכותה לפנות לגורמי חוץ, או לפנות בדרך שאינה קבועה בתקנון לחברי האגודה, בסמכות ועדת הביקורת להעביר את ביקורתה רק לחברי האגודה באסיפה הכללית.   

 

             

7.                 אין בכוונתי לבדוק איזה חומר אכן נמסר לועדת הביקורת, ברור הוא כי אין אפשרות לערוך ביקורת כאשר המחלוקות בין ועד ההנהלה וועדת הביקורת כה יסודיות, בנסיבות אלו אין כל אפשרות שועד האגודה וועדת ביקורת יבצעו את תפקידם.

 

ביקורת הנעשית מתוך כוונה לשפר ולייעל, הינה ביקורת בונה, והגבול בינה לבין ביקורת אשר הורסת דק, להערכתי פעולותיה של ועדת הביקורת, מכתביה הרבים ופניותיה לכל הגורמים נעשו מבלי לדעת את הגבול הדק.

 

לפיכך, אין מנוס אלא לאמץ את המלצות החוקר לעריכת בחירות חדשות באגודה לועדת ההנהלה ולועדת הביקורת בהתאם לקבוע בסעיף 29, לתקנות

האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה1975-, (להלן: "תקנות הרשויות").

 

            אציין כי אין בסמכותי להורות על בחירות מחודשות של ועד האגודה ללא בחירות לועדת הביקורת ראה לענין זה סעיף 60 (ח) לתקנות הרשויות, לפיכך דרישת  ועדת הביקורת להאריך את כהונתה, מנוגדת לדין.

 

8.         א.         הועד שייבחר יעביר את כל דרישות ועדת הביקורת לבדיקת ברית  

הפיקוח, (אינני מקבל את הסברי הועד בנושא כשטען שברית הפיקוח בדקה הנושאים על פי המלצות החוקר, כאשר אושר מאזן 1999).

 

ב.         ועדת הביקורת החדשה שתבחר תבדוק את כל הנושאים שהועלו על ידי ועדת הביקורת היוצאת, למעט הנושאים שיבדקו על ידי ברית הפיקוח.

 

9       .    הנני מורה לועד האגודה לאלתר ולא יאוחר מ10- ימים מיום קבלת החלטתי

לזמן אסיפה כללית אשר על סדר יומה יהיו הנושאים הבאים:

 

א.                  דו"ח ועד ההנהלה.

ב.                  דו"ח ועדת הביקורת.

ג.                   בחירת רשויות האגודה (ועד ההנהלה, ועדת ביקורת).

 

סדר היום יובא לידיעת כל חבר האגודה 7 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

 

10.            על הועד שייבחר לפעול למציאת פתרון לבעיות חוסר הייצוג בועד המקומי,

כל תושבי ההרחבה אשר אינם חברים באגודה.

 

ניתן היום 18.5.2002        

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: