רשם האגודות דן בערעורו של דוד על החלטת מפרק אגודת הר עמשא

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 2824/12/12 דוד ב"ש נ' עו"ד שגיא מרום, מפרק מפעיל הר עמשא כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
מדינת ישראל
רשם האגודות השיתופיות
 
 

בפני רשם האגודות השיתופיות                          מספר תיק' 2824/12/12

 

בעניין:          דוד ב"ש

                   הר עמשא, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ,

ד.נ הר חברון 90403

                  טל. 08-9555770 פקס. 153-52-6070444
 
   (להלן: "המערער")
 

                                              נ ג ד

 

                     עו"ד שגיא מירום, מפרק מפעיל הר עמשא,

                    כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ. 

                    בית אמות הקריה , לאונרדו דה וינצ'י 21, ת"א 64734

                    טל. 03-6911082 פקס. 03-6911831

 

 
                                                                  (להלן: "האגודה"/"המפרק")
 

                                                   ה ח   ל   ט   ה

בפני ערעור נוסף של המערער על החלטת מפרק האגודה מיום 1.1.2012. על מנת להגיע להכרעה בסוגיה דנא, הגישו הצדדים עיקרי טיעון מטעמם וזומנו הצדדים לדיון שהתקיים בפני ביום15.3.2012.

 

עיקרי העובדות של העניין:

1.       ביום 22.7.2009 הוריתי על פירוק האגודה ומיניתי את המפרק לשמש כמפרק מפעיל של האגודה.

2.      ביום 6.12.09 הגיש המערער שתי הוכחות חוב, האחת בגין זכויות סוציאליות בגין קיומם של יחסי עובד – מעביד בינו לבין האגודה בסך של 211,725 ₪, והשנייה בגין השבחת קופת האגודה במשך השנים בשל פעולותיו השונות בסך של 2,022,939 ₪ ,כאשר טען כי הוא תובע סכום חלקי בגין פעילויותיו באגודה .

3.      בהחלטתו, דחה המפרק את הוכחות החוב האמורות אותן הגיש המערער .

4.       המערער ערער בפניי על החלטת המפרק בבקשתו להוכחת החוב .

5.       ביום 28.11.2010 ניתנה החלטתי בערעור הראשון של המערער בה קבעתי כי יש לדחות את מרבית טענות המערער, בהחלטתי קבעתי כי המערער שימש כעובד האגודה וכי התקיימו יחסי עובד – מעביד בינו לבין האגודה. כמו כן קבעתי כי המערער זכאי לזכויותיו הסוציאליות בלבד ולא לשאר הסעדים שביקש בתביעתו.

6.      ביום 4.1.2011 הגיש המערער תביעה נוספת למפרק אשר עניינה תשלום שכר ראוי בגין עבודתו בשירות הנתבעת בתפקידים שונים במהלך שבע השנים שקדמו למינוי המפרק.

7.      ביום 1.1.2012 דחה המפרק את תביעתו השנייה של המערער.

8.      בגין החלטה זו של המפרק , הגיש המערער את הערעור דנא.

 
 

עיקרי טענות המערער:

9.      המערער טען כי, התביעה דנא הוגשה בעקבות החלטתי מיום 28.11.2011 הקובעת כי בין המערער לאגודה התקיימו יחסי עובד מעביד וכי תביעה זו הוגשה לפי הדין ובמועד הנדרש.

10. לטענתו, תביעתו לתשלום שכר ראוי הינה גם מכוח הוראות "חוק עשיית עושר ולא במשפט" התשל"ט -(1979).

11. עוד טען המערער כי על אף שעבד בשירות הנתבעת מיום 1.3.1997 ומילא קשת רחבה של תפקידים עבור האגודה, הוא מצמצם תביעתו זו לשבע השנים אשר קדמו למינוי המפרק.

12. לטענתו, כל אגודה נזקקת לשירותי ניהול של מזכיר, מרכז משק, גזבר, ושירותי תחזוקה שוטפים לרבות תקשורת .

13. לטענת המערער, הוא מילא לבדו ובסיוע זוגתו את כל התפקידים האמורים לעיל עבור האגודה במהלך כל השנים עד לכניסת המפרק לתפקידו ביום 22.7.2009 וכי רק במהלך שנת 2002 החלה האגודה לשלם לו שכר .

14. לטענתו, תחילה השכר אשר שולם לו עמד בגובה של שכר מינימום, והחל מכניסת האיחוד החקלאי לניהול האגודה עלה שכרו ועמד על כ- 6000 ₪ לחודש בתוספת השתתפות בהוצאות רכב וטלפון בסכום של כ- 2000 ₪ .

15. לטענתו, הצהרתו של יו"ר הוועד הממונה מר ירון סולומון, אשר צורפה לכתב הערעור נשוא החלטתי מיום 28.11.2010 ואשר התקבלה כראיה על ידי עולה כי התובע נשא בכל קשת התפקידים הנ"ל לבדו ובכך חסך הוצאות רבות לאגודה וכי המפרק מתעלם ממנה לחלוטין. ולהלן תוכנה:

15 ." ... היקף העבודה שבוצע ע"י דוד מתחלק על פני 4 מישרות לפחות בשכר ממוצע: מזכיר, מרכז משק, חשב, תחזוקה ותקשורת ..."

 

16. עוד טען המערער כי, באותה הצהרה ממחיש יו"ר הוועד הממונה דאז את העוול אשר נגרם לו בעקבות אי תשלום שכר ראוי על ידי האגודה אשר אינו הולם את עבודתו לאורך השנים. כשבמסגרתה הצהיר כי הכספים אשר הופקעו משכרו הראוי של המערער נותבו לטובת יעדים שונים של הנתבעת,

 

10. "... היקף העבודה שביצעו דוד וזוגתו אינה תואמת את השכר הנמוך שקיבלו בכל קריטריון ציבורי של "שכר ראוי" . הסיבה הישירה לשכר הנמוך היא קביעת עדיפות בהוצאות כספי האגודה שנותבו בראש ובראשונה לחיסול חובותיה ולפעולות לשימור נכסיה ...."

 

17. לטענתו, מעבר למתבקש מהתפקידים אשר צוינו לעיל, הביא המערער להזרמה קבועה של הכנסות לאגודה שלא היו טרם כניסתו לתפקידים הללו כגון: תמורות מגד"ש אור"ה עבור שכר וניהול, תמורות מרווחי הגד"ש, שכר שמירה, שכר רב"ש, תקציבים בלתי רגילים מקרנות המועצה האזורית, הכנסות מאירועי תרבות ומוזיקה, ייצוג תוך חיסכון עצום בעלויות משפטיות שימוש בהשקעת המערער לשיפוץ מבני האגודה לקיזוז חיובי עמידר ועוד...

18. המערער טען גם, כי תביעתו לשכר ראוי בגין עבודותיו מסתמכת על ערכה של עבודה זהה באגודה בטרם עבודתו, חברת יצור ופיתוח אשר העניקה שירותי ניהול לאגודה וחייבה את האגודה בסך 25,000 ₪ לחודש בגין שירותי ניהול, מרכז משק, מזכיר, והנה"ח .וכן לאחר סיום עבודתו של המערער אשר הסכום אותו מקבל המפרק הינו להערכתו 30,000 ₪ לכל חודש .

19. לטענת המערער, דוגמאות אלו מוכיחות כי אלמלא מילא את התפקידים הללו בעצמו, האגודה הייתה נאלצת לשלם עבור עבודה זהה סכומים העולים על לפחות פי שלושה מאלו ששולמו לו.

20. לטענתו, לקביעת תשלום גובה השכר בגין עבודתו ועל שלל תפקידיו יסתפק בסכום חודשי כולל של 20,000 ₪ כשכר ראוי להיקף עבודתו, סכום אשר מייצג ערך של שכר מינימום לכל אחד מהתפקידים שמילא, תוך ניכוי התמורות ששולמו לו בסך 8,000 ₪ לכל חודש, נותר פער בסך 12,000 ₪ לחודש אותו יש לכפול ב-70 חודשים בהם הועסק ע"י האגודה להלן סכום של 840,000 ₪. בנוסף תשלום בגין 14 חודשים מיום 1.1.2004 שבהם המערער לא קיבל שכר כלל להלן 20,000 ₪ לכל חודש, ובסה"כ 280,000₪. בתוספת ערך הזכויות הסוציאליות בפיטורין בסך 180,000 ₪ שכן סך סכום תביעתו הינו 1,300,000 ₪ ללא הצמדה וריבית להשלמת השכר הראוי.        

21. המערער טען כי , טענת המפרק כי תבע בעבר בגין שכר ראוי אינה נכונה , וכי תביעתו בסוגיה זו לא נידונה וכמובן שלא הוכרעה.

22. לטענתו, טענת המפרק אינה נכונה וכי החלטתי מיום 28.11.2010 חידשה בקביעתי לקיום יחסי עובד מעביד בינו לבין האגודה וכי היא עומדת בבסיס תביעתו זו לשכר ראוי .

23. בנוסף המערער טען שטענת המפרק אינה נכונה, המפרק איננו התייחס בשום מקום ובשום זמן לגוף המהותי של טיעוני ערעורו, ההפך הוא הנכון, המפרק חמק מהתמודדות עם טענותיו כי האגודה קיבלה שירותי ניהול ממנו לאורך השנים בלא ששילמה עליהם כפי הנדרש.

 
 עיקרי טענות האגודה:

המפרק טען כי יש לדחות את ערעורו של המערער לעניין תביעת חובו מהאגודה בגין תשלום שכר ראוי מהטעמים הבאים:

24. לפי הוראות סע' 15 ( א) לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) , תשמ"ד -1984 , על המערער היה להגיש את תביעת החוב תוך 60 ימים מיום פרסום צו הפירוק, צו הפירוק פורסם ביום 29.7.2009 ותביעת התשלום לשכר ראוי הוגשה על ידי המערער ביום 4.1.2011 בחלוף כשנה ושלושה חודשים מהמועד האחרון להגשתה, ולא הוגשה בקשה לקבלת הארכת מועד.

25. לטענתו, טענות התובע בתביעת החוב לתשלום שכר ראוי אשר הגיש המערער ביום 4.1.2011 נטענו ונדחו על ידי בתביעות החוב השונות שהגיש בעבר, עוד טוען המפרק כי הזכות להגשת תביעת חוב איננה יכולה לשמש כדרך עוקפת לערעור ואו לעיון מחדש בהחלטתי.

26. לטענתו, החלטתי מיום 28.11.2010 לא חידשה דבר למערער לעניין זכויותיו ולראיה שתי הוכחות החוב שהגיש קודם לכן, כך שאין ממש בטענת המערער כי תביעה זו הינה המשך להחלטתי כאמור.

27. לטענתו, המערער מבסס תביעתו על שני אדנים שונים זה מזה בתכלית תוך שהוא כורך אותם יחד ללא הסבר המניח את הדעת, האחד עשיית עושר ולא במשפט, והשני כהמשך להחלטתי כי בינו לבין האגודה התקיימו יחסי עובד – מעביד.

28. לטענתו, בהחלטתי מיום 28.11.2010 פסקתי שעל האגודה לשלם למערער זכויות סוציאליות בלבד ע"פ השכר ששולם לו על ידי האגודה במסגרת תפקידו כנאמן- שלוח של הוועד הממונה ותו לא.

29. לטענתו, סוגיית היחסים בין הצדדים נבדקה ,ניתנה החלטה על ידי ונוצר מעשה בי דין. האגודה שילמה למערער את הסכומים אשר נפסקו לו בהחלטתי ובכך באה תביעתו לידי מיצוי.

30.  המפרק טען כי, לעניין טענת המערער ל"עשיית עושר ולא במשפט"- מן המפורסמות והידועות שככלל לא ניתן להגיש תביעת חוב במסגרת הליכי חדלות פירעון ובוודאי שלא במקרה בו המערער מבקש תשלום "שכר ראוי".

31. עוד טען המפרק כי נקבע שהמערער שימש כנאמן של הוועד ולכן יש לראות בו שלוח של האגודה, לפי הוראת סע' 3 לחוק השליחות, תשכ"ה-1965 הקובעת כי:

"שלוחו של אדם כמותו, ופעולות השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו מחייבת ומזכה, לפי העניין את השולח"

32. המפרק טען כי הוראות הסע' נכונות לעניין טיעוניו "המחודשים" של התובע    אשר מנסה לקבל את אותם הכספים אשר דרש בהוכחת החוב הקודמת אך בטענה שונה של "שכר ראוי".

33. לטענת המפרק דרישת התובע כעת לשכר ראוי לאחר הוכחת חוב וערעור איננה ראויה, עוד טען המפרק כי פנה אל התובע והמליץ לו למשוך את תביעת החוב אך התובע התעקש שהתביעה תוכרע על ידי .

 

ד י ו ן   ו ה כ ר ע ה:

 

תביעה זו עניינה בבקשת המערער לבטל את החלטת המפרק ולפסוק לטובתו תשלום שכר ראוי, אשר לטענתו מגיע לו מן האגודה בגין שירותים אותם סיפק לאגודה והמשרות בהן הועסק ע"י האגודה .

 
34. הוראות סע' 15.(א) לתקנות האגו"ש ( פירוק) הקובע כי:

"כל נושה של האגודה חייב להוכיח למפרק את תביעת החוב שלו ואת הראיות לביסוסה, בכתב, על גבי הטופס שנקבע בתוספת השניה, תוך ששים ימים מתאריך פרסום צו הפירוק; המפרק רשאי לתת לנושה, לפי בקשתו, ארכה לענין זה."

 

על המערער היה להגיש למפרק את תביעת החוב וכן ראיות לביסוסה בתוך 60 ימים מיום פרסום צו הפירוק , צו הפירוק ניתן ביום 29.7.2009 והמערער הגיש תביעתו לתשלום שכר ראוי למפרק ביום 4.1.2011 להלן בחלוף כשנה ושלושה חודשים מהמועד הקובע בתקנות .

35. המערער לא הגיש למפרק בקשה לקבלת הארכת מועד להגשת תביעת החוב , ולכן המפרק לא מצא טעם סביר לעשות כן .

36. במסגרת תביעות החוב הראשונה מיום 22.9.2009 אשר הגיש המערער וזוגתו למפרק וכן בתביעת החוב השנייה אשר הגיש המערער למפרק בגין כספים שלטענתו הומחו לקופת האגודה והגיעו לו כדין והוכרעו על ידי בהחלטתי מיום 28.11.2010 לא כלל המערער סעד של תשלום לשכר ראוי אשר לטענתו הגיע לו מהאגודה .

37. המערער לא השיג על החלטתי דאז, ולכן כעת הוא אינו יכול לשוב ולתבוע את האגודה בגין אותם סעדים לתשלומים נוספים אשר לא תבע קודם לכן מהאגודה .

38. פסק הדין בהחלטתי מיום 28.11.2012 הינו כעת פסק דין חלוט אשר בו פסקתי פיצוי כספי בגין זכויות סוציאליות בלבד אותו קיבל המערער מהאגודה .

39. עוד ניתן לראות כי חלף המועד הקבוע בתקנות להגשת הוכחת החוב ע"י המערער למפרק ולכן חלה תקופת התיישנות על תביעת חוב זו שהגיש המערער לתשלום שכר ראוי.

40. אני קובע כי המערער אינו יכול לתבוע כעת את האגודה בגין השלמת תשלומים לשכר ראוי.

 

סוגיית יחסי עובד - מעביד

41. המערער טוען שתביעה זו אשר הגיש למפרק, לקבלת תשלום בגין שכר ראוי עבור פעולותיו בשירות האגודה הוגשה כפועל יוצא מהחלטתי ביום 28.11.10 אשר בה קבעתי כי המערער שימש כעובד האגודה ושבינו לבין האגודה התקיימו יחסי עובד ומעביד, ועל כן זכאי הוא לקבלת זכויותיו סוציאליות בלבד מיום מינוי הוועד הממונה ביום 1.5.03 ועד למועד מינוי המפרק.

42. יחד עם זאת את שאר טענותיו של המערער דחיתי מכל וכל , המערער לא השיג על החלטתי מיום 28.11.2010 ולכן החלטה זו היא חלוטה ומכאן כי הזכות להגשת תביעת חוב איננה יכולה לעמוד לו כזכות במקום הגשת ערעור דאז על החלטתי .

43. קבעתי בהחלטתי מיום 28.11.2010 בסע' 46 לעניין תשלום בגין שכרו של המערער:

 

"... המערער ניהל עם האגודה התקשרות עסקית, בין אם בקבלות ובין אם כעובד מן המניין , אך לסופו של עניין , ייצג את האגודה בגד"ש אורה. משכורתו של המערער שולמה לו על ידי האגודה ועבור תפקידו הכולל בשמה ולכן לא יהיה נכון לשלם למערער פעמיים בגין אותו תפקיד, גם אם ביצע תפקיד מעבר לדרוש."

 

44. ידוע וברור כלל סופיות הדיון, כאשר מוגשת תביעה יש לכלול בה את כלל הסעדים אשר דורש המבקש. המערער הגיש הודעות חוב קודמות אשר בהן דרש סעדים בגין תשלומי שכר נוספים אשר לטענתו הגיע לו מן האגודה בגין פועלו, המערער לא הגיש בקשה לפיצול סעדים כנדרש, ולכן כעת לאחר שניתנה החלטתי בערעור על החלטת המפרק ביום 28.11.2010 המערער מנוע מלשוב ולתבוע סכומים נוספים או סעדים אחרים בגין אותן עילות תביעה שתבע בעבר. הרי שיש בכך רמיסה גסה של עקרון סופיות הדיון.

45. הסוגיה בין הצדדים בגין תביעת התובע לתשלום שכר ראוי מהאגודה נידונה על ידי זה מכבר וניתנה החלטתי הסופית לגביה אשר היא כעת החלטה חלוטה, טענותיו של המערער נטענו ונדחו, העילה נבדקה ונבחנה על ידי, פסקתי למערער זכויות סוציאליות בלבד בגין עבודתו באגודה . המערער אינו השיג על החלטתי ונוצר מעשה בי דין.

46. קבעתי בהחלטתי מיום 28.11.2010 בסע' 48 לעניין שאלת יחסי עובד מעביד בין המערער לאגודה:

"מצאתי כי המערער, בלבד, שימש כעובד האגודה וכי הוא זכאי לזכויותיו הסוציאליות..."

 

47. המפרק טען ביחס לסע' 3 לחוק השליחות תשכ"ה- 1965 כי הוראות הסע' נכונות גם לעניין טיעוניו המחודשים של המערער אשר בעצם מנסה לקבל את אותם הכספים אשר דרש זה מכבר בהוכחות חוב וערעורים קודמים שהגיש, אך כעת בטענה שונה של "שכר ראוי", גם בעניין זה נתתי החלטתי בהחלטה מיום 28.11.2010 בסע' 45,46 ולהלן עיקריה:

 

"...גם במידה וטענות המערער נכונות והכספים אשר שולמו לאגודה בגין ייעוץ אישי שנתן המערער לגד"ש אורה ולא עבור התקנים אשר ניתנו לאגודה , הרי שמהנתונים אשר הוצגו בפניי עולה כי ביום 1.5.2003 מינה הוועד הממונה את המערער לתפקיד נאמן הוועד הממונה ...כנאמן הוועד הממונה , שימש המערער כשליח האגודה וככזה כל פרי מעבודתו מזכה את השולחת האגודה (האגודה), כפי שנקבע בסע' 10(ב) לחוק השליחות תשכ"ה-1965...

אין צדק בטענותיו של המערער, לפיהם הינו זכאי לקבל את הכספים אשר נוצרו בגין עבודתו בגד"ש אורה , שכן כספים אלו נוצרו כשהמערער חבש את כובעו כשליחה של האגודה וככזה אינו זכאי לרווחים אשר נוצרו בשמה."

 

סוף דבר

48. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הגעתי להחלטה כי יש לדחות את טענות המערער בגין ערעורו על החלטת המפרק להוכחת חובו לתשלום שכר ראוי.

49. שאלת יחסי עובד מעביד נבחנה על ידי בהחלטה מיום 28.11.2010 ואינה פותחת דלת למערער לתבוע בשנית בגין אותן עילות ואותם סעדים אותם תבע בעבר ונדחו על ידי, המערער אינו זכאי לקבלת כל תשלום נוסף אותו דרש בגין שכר ראוי.

50. אין צו להוצאות.
 
 
 
 
5129371
54678313

ניתן היום,‏13/05/2012, ‏ט"ז אייר תשע"ב אורי זליגמן, עו"ד

 
 
5129371
 
אורי זליגמן 54678313-/
54678313המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.                              רשם האגודות השיתופיות                                                                     
 

                                                                                             

 

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: