תביעה נגד כפר ארגמן לעדכון כרטיס החבר של דוד ארגמן ביתרת זכות של 17,602 ש''ח

תיק בוררות 2154/69/04 אלחייני דוד נ' ארגמן כפר שיתופי בע''מ של משקי חרות בית''ר בע''מ

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק בוררות 2154/69/04

עוזר רשם האגודות השיתופיות                                                          

 

 

 

ב ע נ י ן :                                   אלחייני דוד – ת.ז. 056188314

                                                ממושב ארגמן ד.נ. ערבות הירדן-90692

                                                ע"י ב"כ עו"ד סיגל יוריסטה עצמון

                                                רחוב הרצל 54, נתניה-42392

           

 

                                                                                                                        המערער

                                                            נ  ג  ד

 

 

ו ב ע נ י ן:                                  ארגמן כפר שיתופי בע''מ של משקי חרות בית''ר בע''מ

                                                שמענה: מושב ארגמן

                                                ד.נ. ערבות הירדן-90692

                                                ע"י ב"כ עו"ד רמי אבידע

                                                דרך פתח תקוה 154, תל-אביב                         

                                                                                                            המשיבה

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

ר ק ע

 

1.         כתב התביעה בתמצית הינו, כי הנתבעת קיבלה מענק בשנת 1993 עבור חבריה. הנתבעת זיכתה את החברים בכרטיס מיוחד. כתוצאה מכך כל חבר היה בזכות. לאחר מכן המשיכה הנתבעת לפעול בכרטיס הרגיל.

            בשנת 1997 אוחדו כל כרטיסי הזכות המיוחדים של החברים, כתוצאה מכך יצא שהתובע לא קיבל את יתרת הזכות שלו, אלא זו הפכה ליתרת זכות של כלל החברים.

על כן מבוקש לתקן את כרטיס החו"ז הקבוע של החבר ביתרת הזכות שלו  ב-.17,602 ₪ החל משנת 1993.

 

2.         מר בני כרמל מונה כבורר בתאריך 24.2.04.

 

3.         התקיים בפני הבורר דיון אחד.

            לטענת המבקשת הבורר לא אישר זימון עדים, כתוצאה מכך טוענת המבקשת כי לא היה לתובע יומו בבית המשפט וכן מוסיפה המבקשת טרוניות שונות בנושא ניהול הבוררות.

  

4.         בפני בקשה לפסילת בורר מהנימוקים המצטברים הבאים:

 

(א)       חשש למשוא פנים.

 

(ב)       הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים היינו: התנהגות הבורר אינה מאפשרת לתובע לתת בו אמון.

 

(ג)        הבורר אינו מאפשר לתובע להביא את ראיותיו ועדיו.

 

5.         תגובת המשיבה לנימוקים אלו:

 

(א)       בשלב זה כבר נשמעו עדי התביעה, על כן מדובר בשהוי בהגשת בקשת הפסילה.

 

(ב)       ב"כ המשיבה נכח בדיונים ולא מצא עילה אובייקטיבית למשוא פנים.

 

(ג)        בבוררות סטטוטורית יש עילות ערעור רחבות וניתן יהיה להשמיע טעונים נגד הליכי הבוררות וכנגד הבורר, בערעור.

 

6.         בדיון בפני חזרו הצדדים על נימוקיהם. מטעוני ב"כ המבקש עולה, כי למבקש יש חוסר אמון מוחלט בבורר הנוכחי וכי אם לא יוחלף הבורר יקרו אחת משתיים:, או שיוותר התובע על תביעתו או שיפנה התובע לבית דין גבוה לצדק.

 

7.         לאחר ששמעתי את הצדדים ועברתי בעיון על מסמכי הערעור, אני קובעת כדלקמן:

 

8.         לטענת אי-אמון בבורר:

 

הלכה היא כי טענת אי אמון כלפי הבורר צריכה להיות אובייקטיבית ולא סובייקטיבית.

 

            המבחן על פיו נקבע האם הבורר ראוי לאמון הצדדים אם לאו, הוא מבחן אובייקטיבי (ראה רע"א 211/82 כהן נ. אראל, פד"י ל'ו(4)72,70).

            פרופ' אוטולנגי ז"ל, בספרה בוררות דין ונוהל מהדורה שלישית 1991, קובעת כי המבחן שנקבע לבחינת השאלה האם קיימת מצידו של הבורר אפשרות אובייקטיבית ממשית של משוא פנים בגינה הוא אינו ראוי לאמונו של בעל הדין הוא "… מבחן האדם הסביר: האם על סמך ידיעת העובדות יש סבירות רבה לכך, שהבורר אינו אובייקטיבי ולא יוכל לפסוק בהגינות על סמך הראיות והטיעונים שיובאו בפניו".

            וראה גם בע"א 75/89 צרפתי נ. צרפתי מ"ז(5)516 וכן ראה ב"ש ידיד נ. מדינת ישראל פד"י כ"ט(2)375 בעמ' 381 מפי כב' השופט שמגר.

 

9.         בע"א 467/01  FIOA (תכשיטי טוביא. בע"מ, פד"י נ"ו (2) 385, נקבע:

 

            "אין לקיים תחושה סובייקטיבית בלתי מוצקה של צד המבקש  פסילה, על ידי פגיעה בתחושה אוביקטיבית לצדק של צד המבקש להימנע מפסילה."

 

10.       כמו כן, החלפת בורר בשל דברים שניתן להתגבר עליהם, תביא לזילות במוסד הבוררות ולפגיעה בכבוד הבוררים.

 

11.       הדין בבוררות סטטוטורית:

 

בבוררות סטטוטורית, כגון הבוררות דנן, סמכותו של הבורר היא רחבה ואין הוא כפוף לכללי פרוצדורה וראיות דווקאניים.

 

            אשר על כן, במידה והתובע מבקש להגיש תצהיר עדות ראשית ולהביא עדים נוספים, עלהבורר, אשר הוא בעל סמכות רחבה לאפשר לתובע להציג את עמדתו ולהביא את עדיו וראיותיו, במידת הסבירות ועל פי שקול דעתו.

 

12.       בעת הגשת ערעור בפני כב' רשם האגודות השיתופיות, אין המערער מוגבל לעילות מסויימות, כפי שנעשה בבקשה לבטול פסק בורר על פי סעיף 24 לחוק הבוררות. אלא דווקא בבוררות סטטוטורית, בה חייב הבורר לפעול על פי הדין המהותי ועל קביעותיו ניתן לערער בפני רשם האגודות השיתופיות ואף לתקפן בבג"צ, במקרה כזה אין מקום להחמיר יתר על המידה ולהעביר בורר מתפקידו כל אימת שאחד הצדדים אינו שבע רצון מאופן התנהלותה של הבוררות, או שחש הוא תחושה סובייקטיבית כזו או אחרת לגבי נטיית ליבו של כב' הבורר.

 

13.       גם תגובת הבורר לב"כ המבקש מיום 21.11.04, עם עותק למשרד הרשם, מראה כי הבורר אכן התכוון לאפשר למבקש לזמן עדים לוהכחת תביעתו וכן כי על פי מיטב הבנתו לא שאל שאלות מנחות.

הבורר דחה את הבקשה לפסילת בורר של המבקש.

 

14.       אבקש להבהיר כי בכל מקרה, הנני סבורה כי הבורר הוא מומחה לנושא אגודות שיתופיות בכלל ולחוק ההסדרים במגזר החקלאי משפחתי (חוק גל) – 1991, בפרט.

תהא החלטתי הסופית אשר תהא, אין בכך כדי לפגוע בכבודו בפרט, ובמיומנותו של כב' הבורר.

 

15.       העולה מהאמור עד כאן הוא כי לאור הפסיקה, נושא פסילת בורר הוא בעל חשיבות רבה ויש לשקול היטב טרם החלטה בדבר החלפת בורר.

 

16.       ואולם, במקרה שבפנינו, יש בפי המבקש שלושה נימוקים כבדי משקל, אשר שומה עלי לשקול אותם, טרם מתן החלטה.

 

17.       להלן שלושת הנימוקים:

 

(א)       במקרה דנן, אין מדובר במקרה של "הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים" כאמור בתקנה 3 לתקנות, אלא למבקש

"חוסר אמון טוטאלי ומוחלט בבורר, ובשום אופן לא יוכל להמשיך הדיון בפניו עד כדי ויתור מוחלט על כתב התביעה".

 

(ב)       בפני הבורר התקיים דיון אחד בלבד, כאשר מיד לאחריו תבע המבקש את פסילת הבורר. היינו אין כאן שיהוי מטעם המבקש-התובע.

 

(ג)        הנימוק העיקרי: הבורר אינו משפטן. מדובר בתביעה מורכבת והתביעה דורשת שעורך-דין משפטן, ידון בתביעה, וזאת משום שנדרש משפטן גם לנושאי הפרוצדורה וגם לנושא המהות.

 

18.       סוף דבר:

 

            אשר על כן ולאחר ששקלתי הבקשה היטב, אני מחליטה, לפנים משורת הדין ובתנאים מסויימים, לאפשר את החלפת הבורר וזאת כמובן מבלי לפגוע בדרך כלשהיא בכבודו של הבורר הנוכחי.

 

19.       המבקשת תשלם למשיבה הוצאות בקשה זו בסך -.1,000 ₪.

 

20.       הבורר, מר בני כרמל, יעביר את תיק הבוררות חזרה למשרד הרשם.

 

21.       הח"מ, תשמש כבוררת בתיק. הצדדים יקבלו הזמנות לדיון בפני בהקדם.

 

22.       החלטה זו תישלח בדאר רשום לב"כ הצדדים.

  

 

ירושלים: ל' בשבט התשס"ה                                           לאה רוזנטל, עו"ד

                9  בפברואר  2005 

                                                                         עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: