תביעת ביתו של אברהם פלגי ז"ל, שנפטר, כנגד קיבוץ אשדות יעקב לתשלום כספים המגיעים לאביה בגין תקופת היותו חבר קיבוץ

בית המשפט השלום בנצרת ת.א. 7129/04, אביבה פלג נ' קיבוץ אשדות יעקב מאוחד ופרקליטות מחוז הצפון- האזרחי

 

רקע:

אביבה פלג, הינה בתו והיורשת של מר אברהם פלגי ז"ל, הגישה תביעה כנגד קיבוץ אשדות יעקב מאוחד לתשלום כספים המגיעים, לטענתה, לאברהם פלגי בגין תקופת היותו חבר קיבוץ, מחודש מאי 1939 ועד ליום 18.9.2003, עת הודיע על הפסקת חברותו.

אביבה פלג טוענת, כי על קיבוץ אשדות יעקב מאוחד להשיב לה סכומים שהוציאה למחייתו של אברהם פלגי עת שהה אצלה בארה"ב במהלך השנים 1980-2003, כן לטענתה של אביבה פלג, זכאי אברהם פלגי לדמי עזיבה, לקצבה פנסיונית, וכן לרישום מגרש מגורים בקיבוץ, או לחילופין תמורה בגין הזכאות לדירה.

 

במהלך ישיבת ההוכחות, בה נחקר העד מטעם קיבוץ אשדות יעקב מאוחד מזכיר הקהילה, מר חיים אופיר, התנגד עורך דינה של אביבה פלג להגשת מסמכים אותם ביקש קיבוץ אשדות יעקב מאוחד להגיש לבית המשפט, בטענה  כי הם מהווים עדות שמיעה (כלומר עדות הפסולה להגשה לביהמ"ש עפ"י דיני הראיות). במסגרת הנספחים כלולים מכתבים של המנוח למזכירות קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, מכתבים הממוענים לאביבה פלג ולאברהם פלגי, מאת אנשים שונים אשר שימשו בתפקידים שונים במהלך השנים ואשר לא הובאו לעדות.

 

קיבוץ אשדות יעקב מאוחד טוען כי כל המסמכים שלגביהם הובעה התנגדותה של אביבה פלג, מהווים חלק מרצף של מסמכים עקביים, ולפיכך ניתן ויש להסתמך עליהם. לחילופין, מבקש קיבוץ אשדות יעקב מאוחד לאפשר לו להגיש חוות דעת מומחה לעניין כתב ידו של אברהם פלגי וכן להציג את המסמכים המקוריים מהם הוכנו ההעתקים, אשר צורפו לתצהיר.

 

כתגובה לטענות קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, טוענת אביבה פלג, כי המסמכים השנויים במחלוקת נועדו לשמש תשתית עובדתית לכפירת הקיבוץ בתוקף הודעת אברהם פלגי על הפסקת חברותו בקיבוץ - טענה המהווה הרחבת חזית אסורה, שכן הקיבוץ הודה בכתב ההגנה בתוקף הודעת הפסקת החברות.

בהתייחס לטענת קיבוץ אשדות יעקב מאוחד בנוגע לחלקם של הנספחים כי המדובר ברשומה מוסדית, טוענת אביבה פלג, כי הקיבוץ איננו בגדר "מוסד" כהגדרתו בפקודת הראיות, שכן הקיבוץ איננו רשות מקומית, איננו עסק ואינו מספק שירותים לציבור.

 

דיון והכרעה מפי כבוד השופט יוסף סוהיל:

ראשית, קבע בית המשפט כי אינו מקבל את טענתה של אביבה פלג, בדבר הרחבת חזית אסורה המייתרת הגשת המסמכים שבמחלוקת, וזאת מאחר שאין מקום להעלאת טענה של הרחבת חזית, מקום שהעילות מתוארות בכתב הטענות ובשלב מאוחר יותר נוסף להן רקע אשר אינו משנה בהן מאום. העובדה כי קיבוץ אשדות יעקב מאוחד לא טען במפורש בכתב ההגנה, כי הוא מטיל ספק בחתימת אברהם פלגי על ההודעה בדבר פקיעת החברות, אין בה כדי ללמד כי הקיבוץ הסכים לכך שמועד פקיעת החברות הוא ביום ההודעה. מכתב ההגנה עולה בבירור שלטענת קיבוץ אשדות יעקב מאוחד מועד פקיעת חברות אברהם פלגי הוא מועד פטירתו ולא אחר.

עוד קבע בית המשפט כי המסמכים נשוא הבקשה צורפו לתצהיר עדות ראשית של מזכיר הקיבוץ,  ולא באמצעות עורכם ועל כן, אין חולק כי המדובר בעדות שמועה.

בקביעתו, סבר בית המשפט כי ניתן להכשיר חלק מהמסמכים גם על פי החריגים הקיימים לכלל של עדות שמיעה.כך ניתן להכשיר את מכתבי המנוח בהתאם לחריג של רס גסטה (Res Gesta), וזאת בכפוף להמצאת חוות דעת של מומחה כתב יד שיאשר כי המכתבים נכתבו על ידי המנוח.

לכן, קבע בית המשפט כי מכתבי המנוח מבטאים "הלך נפש" / "רגשות", וכן מבטאים את תוכניותיו של המנוח לעתיד הקרוב (במהלך השנים), במהלך העניינים הרגיל, ובנסיבות שאינן מקימות חשש לאמיתותן. לא זו בלבד, ניתן לראות במכתבי המנוח כאמירות ורישומים הנעשים במסגרת "שיגרת החיים", המהווים חריג לכלל הפוסל עדות מפי שמועה.

לגבי חלק מהנספחים, נפסק כי מדובר במסמכים ישנים בני 20 שנה, אשר נכתבו על ידי בעלי תפקיד בקיבוץ במסגרת שגרת עבודתם. עם זאת ראה בית המשפט לנכון לאשרם.

יחד עם זאת, בית המשפט מצא לנכון לפסול שני נספחים. האחד, מציג צילום של שתי הודעות שפורסמו, בעלון קיבוץ אשדות יעקב מאוחד. עיון במסמך מעלה כי מדובר במסמך ללא תאריך, ללא חתימה ולא ברור כלל כי המדובר בכתבות מעיתון הקיבוץ. הנספח השני שנפסל,  הוא טופס להודעת החלטות אשר מולא על ידי מישהי בשם דפנה ובו מצוין, כי בישיבת ההנהלה מיום 17.11.99 אושרה חזרתו של המנוח לקיבוץ כחבר מן המניין, בתחתית המסמך צוין כי הוא הועתק מהפרוטוקול, וזאת מבלי שצורף הפרוטוקול בו התקבלה ההחלטה ולכן יש לפוסלו.

 

לסיכום, בית המשפט קבע כי הוא מתיר את הגשת הנספחים המקוריים (פרט לנספחים שנפסלו), בכפוף להצגת חוות דעת של מומחה לכתב יד בנוגע לכתב ידו של אברהם פלגי, ובכפוף להגשת תצהיר מפורט באשר למקום החזקת המסמכים ואופן החזקתם, זאת תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

בנסיבות העניין, בית המשפט קבע כי אין צו להוצאות.

ניתן ביום 23.12.2008.

לדף הבית של קיבוץ אשדות יעקב מאוחד באתר ההתיישבות בגליל לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: