תביעת חברת קיבוץ גבעת השלושה לאי סדרים בניהול ועד האגודה של הקיבוץ

תיק מס' 1172/552/04 בארית ליפשיץ נ' קיבוץ גבעת השלושה

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                            תיק מס' 1172/552/04

 

 

בעניין:                                       בארית ליפשיץ

                                               

קיבוץ גבעת השלושה 48800

                                               

                                                                                               

המבקשת

 

ובעניין :                        קיבוץ גבעת השלושה

קיבוץ גבעת השלושה 48800

 

                                                                                                המשיב

 

 

ה ח ל ט ה:

 

המבקשת, חברת קיבוץ גבעת השלושה, פנתה במהלך חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר השנה, בקבילה על תפקודו של הועד הממונה בקיבוץ גבעת השלושה. כמו כן, בהמשך לקבילה זו, תוך חשש לאי סדרים בניהול האגודה על ידי הועד הממונה, ביקשה המבקשת מידע בעניין גובה משכורותיהם של מנהלי הקיבוץ.

 

כתוצאה מטענותיה של המבקשת, נתנה החלטתי ביום 08.12.03, כי יתקיים דיון בפני ביום 10.01.05, תוך מתן זכות תגובה למשיב, וקביעה כי טרם הדיון – יגישו הצדדים עיקרי טיעוניהם.

 

לאחר הלטה זו, נשלחה תגובה מאת ועד הנהלת המשיב המפרטת משכורותיהם של מנהלי האגודה – בהתאם לבקשת המבקשת, תגובה אשר הועברה למבקשת בצירוף החלטה נוספת של הרשם לפיה תודיע המבקשת למזכירות בכתב, האם לאחר קבלת המסמך המפרט משכורות חברי הנהלת המשיב – עדיין מעוניינת היא בקיומו של הדיון אשר קבע הרשם בעניינה.

אציין כי עד כה – לא נתקבלה תגובתה של המבקשת להחלטתי זו, למעט בקשת דחייה של הדיון לאור זימון המבקשת לרופא.

 

כמו כן אוסיף, כי במקרה בו יתקיים הדיון האמור ביום 10.01.05, איני רואה כל בעיה, בניגוד לטענתה של המבקשת, כי טענותיה ביחס לתפקודו של ועד ההנהלה יידונו בפני.

 

אמנם, את הועד הממונה ממנה על פי העילות מפורטות בתקנה 28א לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975, הרשם או מי מטעמו. כמו כן, על פי תקנה זו רשאי הרשם להנחות את הועד בפעולותיו.

עם זאת, לועד הממונה שיקול דעת עצמאי בנוגע לתפקידו, לחבריו אחריות אישית כדירקטורים בתאגיד ואין בהוראה האמורה להגבילו בפעולותיו מקום שהרשם לא הנחהו אחרת. זאת - בשונה ממפרק אגודה או חברה הנדרש, בחלק מפעולותיו, לאישור הרשם או בית משפט.

 

יפים לעניין זה דבריו של המלומד ח. נועם בספרו אגודות שיתופיות הלכות ופסיקה (מהדורה 7/2004) בעמ' 337:

 

"הועד הממונה ממלא את תפקידו של ועד האגודה ורשם האגודות אף הכיר בסמכותו של הועד הממונה להטיל מיסים ככל שלועד האגודה נתנה סמכות כזו (ראה תיק בוררות 49/110/98 קמושר נ' מגדל כפר שיתופי)."

 

הועד הממונה נכנס בנעליו של ועד האגודה, ולו חופש פעולה ושיקול דעת נרחב. אין בכך כי ממונה הוא על ידי הרשם לפגוע בכך.

לאור האמור – גם אין בכך כי מונה הוא על ידי הרשם, לפגוע באופי דיון בפני הרשם, אשר צד לו – הוא הועד הממונה, בדיוק כפי שהיה נוהג בכהונת ועד נבחר באגודה.

 

לאור בקשת הדחייה האמורה, הנני דוחה את הדיון לתאריך 30.01.05 יום א',  לשעה 14:00. כמו כן, עומדת בעינה החלטתי מיום 08.12.04 לעניין הגשת עיקרי הטיעון. במועד זה תידונה כל טענותיה ובקשותיה כולן של המבקשת.

 

 

 

ירושלים היום  27.12.2004                                                 אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר, המזכירות תעביר                                               רשם האגודות השיתופיות

החלטתי לצדדים.

בפני רשם האגודות השיתופיות                                            תיק מס' 1172/552/04

 

 

בעניין:                                       בארית ליפשיץ

                                               

קיבוץ גבעת השלושה 48800

                                               

                                                                                               

המבקשת

 

ובעניין :                        קיבוץ גבעת השלושה

קיבוץ גבעת השלושה 48800

 

                                                                                                המשיב

 

תיקון טעות - קולמוס

 

 

בהחלטתי מיום 27.12.2004 נפלה טעות; 

בפסקה השניה בעמוד הראשון של ההחלטה נכתב "...נתנה בהחלטתי ביום 08.12.03,...". צריך להיות " נתנה בהחלטתי ביום 08.12.04,...".

 

החלטתי תתוקן בהתאם.

 

ירושלים היום  02.01.2005                                                 אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר, המזכירות תעביר                                               רשם האגודות השיתופיות

החלטתי לצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: