תשובות לשאלות בנושא וועד מקומי.

משרד עו""ד מימוני שלוש ושות'.
 

נושא

שאלה

תשובה

פומביות הדיון

1.       האם ישיבות הועד פתוחות לציבור?

 

1.       סעיף 52 לצו המועצות האזוריות קובע כי "ישיבות המועצה יהיו פומביות, אלא אם הוחלט בישיבה שתהא, כולה או חלקה, בדלתיים סגורות."

 

סעיף 132(ג) לצו קובע כי סעיף 52 הנ"ל יחול גם על ועד מקומי.

 

2.       האם מצב בו חלק מחברי הועד אינו מרגיש נוח ואינו מסוגל להתבטא בחופשיות מהווה סיבה לקיים ישיבה סגורה?

 

2.       לא. אי נוחות כשלעצמה אינה מהווה סיבה מספקת לסטות מכלל פומביות הדיון. חברי הועד הם אנשי ציבור ומשרתיו, ועליהם לתת דין וחשבון לתושבי היישוב. מטרות ישיבות הועד המקומי אינן חקר האמת אלא ניהול ענייניו המוניציפאליים של היישוב, כך שאין לומר שאי נוחותם של חלק מחברי הועד מצדיקה פגיעה בפומביות הדיון.

(במאמר מוסגר, הפרוטוקולים של ישיבות הועד שאמורים לשקף את מהלך העניינים בישיבה, פתוחים אף הם לעיון הציבור, מכוח צו המועצות האזוריות וחוק חופש המידע, למעט דיונים בדלתיים סגורות.)

 

3.      באילו מקרים אם בכלל יכול להחליט ועד שהישיבות סגורות?

3.       הנחת המוצא היא כי פומביות הדיון תורמת לשיפור איכות ההחלטה הניתנת בסוף ההליך. העיקרון בדבר פומביות הדיון מבוסס גם על זכות הציבור לדעת וכן על חובת הגילוי החלה על רשות ציבורית. זכותו של הציבור לקבל מידע על אופן פעולתן של רשויות ציבוריות, מאפשרת ביקורת ציבורית על הרשויות - ביקורת שהיא מאבני היסוד של המשטר הדמוקרטי.

נוכח חשיבותו של עקרון פומביות הדיון, לא ניתן לקבוע מקרים מוגדרים וגורפים אלא נדרשת בדיקה קונקרטית ופרטנית של נסיבות העניין על-מנת להכריע האם מתקיימת הצדקה לסטייה מהכלל בדבר פומביות הדיון.

יש לבדוק כל מקרה לגופו ולאזן בין מטרת הישיבה (ניהול ענייני היישוב, אישור תקציב ) לבין הכלל בדבר פומביות הדיון.

הועד יוכל לקיים ישיבות בדלתיים סגורות, במקרים בהם נדונים עניינים עסקיים שפרסומם עלול לפגוע אינטרסים של היישוב או נושאים של צנעת הפרט.

 

4.      האם ההחלטה גורפת לכל סוגי הישיבות?

4.       כאמור לעיל, ההחלטה אינה גורפת ויש לבדוק כל מקרה לגופו.

 

 

 

ועדת ביקורת

5.      כיצד מעבירים המעוניינים את שמם למועצה?

 

5.       צו המועצות שותק בשאלות אלה.

 

6.       האם דרך הועד המקומי?

 

6.       מוצע לברר במועצה האזורית מהו הנוהל להעברת שמות המועמדים כחברי ועדת הביקורת.

 

7.       למי מוסרים את שמות המועמדים?

 

7.       במידה והמועצה תחשוב כי שאלות אלה מספיק חשובות כדי לקבוע נוהל מסודר בנושא, היא תקבע נוהל ותפרסמו בועדים המקומיים.

 

8.       האם צריך לרשום כמה מילים על המועמד?

 

8.       מי שכשירים לכהן בועדת הביקורת הם- תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, שייבחרו מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.

 

9.      בהנחה שבמועצה לא מכירים את האנשים האם קיימת ציפייה שהועד ימליץ?

 

 

9.       אין מניעה לצרף להצעת המועמדים גם המלצות, הן של תושבים והן של הועד.

 

גביית ארנונה ועד מקומי בפעם הראשונה

10.   מתי (הערכה) יתקבל האישור?

 

10.   בהנחה וכל הפרוטוקולים והמסמכים יועברו למחלקת המיסים במועצה במועד והבקשה תוגש במועד, אישור השרים צפוי להתקבל בשלהי שנת 2008.

 

11.  האם מומלץ לא לגבות כלל עד האישור?

 

11.   החוק קובע כי ניתן לגבות רק את מה שאושר. לכן, כל עוד לא התקבלו כל האישורים, ניתן לגבות רק את מה שאושר בשנה הקודמת.

 

12.  האם לגבות בתוספת הערה שעבור דרישת תשלום זאת טרם התקבל אישור?

 

12.   ניתן לאפשר לתושבים לשלם רק את מה שיש לגביו אישור ולגבי היתרה לציין בהערה כי טרם התקבל אישור השרים, וכי הבחירה בידיהם האם לשלם את הכל ואז כשיתקבל האישור הם לא יהיו חייבים, ואם יידחה האישור אז יושב להם הסכום ששילמו ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. אם יבחרו לא לשלם את מה שלא אושר ובסוף השנה יתקבל האישור, לציין בהערה כי אז הם יחוייבו בתשלום היתרה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מתחילת השנה (מפני שהאישור הוא רטרואקטיבי).

 

13.  האם אנו חשופים לתביעות (גם בתוספת ההערה)?

13.   אם תצויין ההערה דלעיל על דרישת התשלום ותינתן לתושבים הבחירה, לא תהיה להם עילת תביעה כי יוכלו לשלם רק את מה שאושר. הועד המקומי מצידו לא יוכל לנקוט הליכי גבייה על מה שטרם אושר.

 

זכות עיון במסמכים

14.   באילו מסמכים קיימת הזכות?

 

14.   ספרי הועד המקומי, מסמכיו ותעודותיו יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר ועד מקומי, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או תעודה כאמור ממשרדי הועד המקומי בלי הסכמתו בכתב של יו"ר הועד המקומי.

 

15.   באילו מסמכים לא קיימת הזכות?

 

15.   כל משלם מסים או תושב זכאי —

15.1.לעיין, בשעות העבודה במשרדי הועד המקומי, בכל פנקס בוחרים, לוח שומה, חוק עזר, תקנה או הודעה של הועד המקומי ובכל מסמך אחר שפורסם על ידי הועד המקומי או בשמו או בענייניו וכן בחומר ומסמכים של ועדת השומה ושל ועדת הערר לעניני שומה, בנוגע לענין שהוא מעונין בו, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם — ללא תשלום כל שהוא;

 

15.2.לעיין, בשעות העבודה במשרדי הועד המקומי, בתשלום שיקבע הועד המקומי ושלא יעלה על 500 פרוטה (שקלים חדשים) אלא באישור השר, בספרי הפרוטוקולים של הועד המקומי פרט לפרוטוקולים של ישיבותיו בדלתיים סגורות, או בדינים וחשבונות הכספיים של הועד המקומי ובדינים וחשבונות של מבקר החשבונות, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם;

 

15.3.לקבל העתקים או תקצירים מן הספרים, המסמכים והתעודות האמורים בתשלום סביר שייקבע על ידי הועד המקומי, ושלא יעלה על לירה אחת (שקל חדש) אלא באישור השר, בעד כל דף או חלק מהדף של כל העתק או תקציר.

 

16.   האם במקום שישנם שמות חייבים מתקיימת צנעת הפרט?

 

16.   כן. גם מכוח האמור בחוק הגנת הפרטיות, חוק חופש המידע וצו המועצות שקובע שאין זכות לעיין בדינים ובחשבונות הכספיים של הועד המקומי ומבקר החשבונות (סעיף 15.2 לעיל).

 

17.   האם יש זכות יתר לחבר ועד או שזכותו זהה לכל תושב?

 

17.   כן. ראו סעיף 14 לעיל.

18.  האם הזכות היא "כניסה חופשית" וניתנת ללא תיאום ?

18.   לא. הזכות לעיון היא רק בשעות העבודה במשרדי הועד המקומי. ניתן לא לתאם מראש, אלא פשוט להגיע.

19.   האם קיימים מסמכים שעיון בהם דורש תשלום?

 

19.   כן. ראו סעיפים 15.2-15.3 לעיל.

20.   מה גובה הסכום? לפי איזה מפתח?

 

20.   ראו סעיפים 15.2-15.3 לעיל.

 

21.   בגין מה? ("בזבוז" זמנו של מנהל החשבונות, שעות העבודה שהושקעו בהכנת המסמכים לעיון...).

 

21.   ראו סעיפים 15.2-15.3 לעיל.

 

22.   האם ניתן להיכנס להנה"ש ו"סתם לדפדף" בחומר (חשבוניות וקבלות), או שהזכות לעיין בדו"חות בלבד?   

 

22.   זכות העיון בספרי הועד המקומי נתונה רק לחברי הועד. לעומת זאת, כל תושב רשאי לעיין ולצלם את הדו"חות הכספיים של הועד המקומי ואת דו"חות מבקר החשבונות.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: