ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

הרצאה- ועדת ביקורת ביישוב

ועדת ביקורת היא מוסד של ביקורת פנימית הקיים בארגונים מסוגים שונים, דוגמת חברות, עמותות, מלכ"רים ורשויות מקומיות.

ועדת ביקורת מבקרת ומפקחת על פעילותם של כל המוסדות והאורגנים האחרים בארגון. בין היתר, הוועדה בודקת את התנהלותו הכספית של הארגון, את יעילותן וסבירותן של ההחלטות המתקבלות בו, את עמידתו בדרישות החוקים הרלוונטיים והאם הארגון פועל בהתאם למטרותיו ותקנון הפנימי שלו.

ועדת ביקורת אינה גוף בעל סמכויות ביצועיות, ותפקידיה הם לבדוק, לחקור ולהגיש את מסקנותיה ואת המלצותיה, בעל פה או בכתב, לגורמים הרלוונטיים בארגון.  

 

כללי

 

ועדת ביקורת היא מוסד של ביקורת פנימית הקיים בארגונים מסוגים שונים, דוגמת חברות, עמותות, מלכ"רים ורשויות מקומיות.

ועדת ביקורת מבקרת ומפקחת על פעילותם של כל המוסדות והאורגנים האחרים בארגון. בין היתר, הוועדה בודקת את התנהלותו הכספית של הארגון, את יעילותן וסבירותן של ההחלטות המתקבלות בו, את עמידתו בדרישות החוקים הרלוונטיים והאם הארגון פועל בהתאם למטרותיו ותקנון הפנימי שלו.

ועדת ביקורת אינה גוף בעל סמכויות ביצועיות, ותפקידיה הם לבדוק, לחקור ולהגיש את מסקנותיה ואת המלצותיה, בעל פה או בכתב, לגורמים הרלוונטיים בארגון.

 

המסגרת הנורמטיבית

עד לתיקון צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 בשנת 2004, אשר נכנס לתוקף ב- 1.1.05, הועד המקומי היה רשאי להקים ועדות שונות לעניינים שונים, לרבות ועדת ביקורת, והוועדות היו רשאיות לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן.

בתיקון משנת 2004 התווסף סעיף 130א לצו, אשר קבע חובה להקים ועדת ביקורת יישובית.

 

"130א.(א) המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.

(ב) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

(ג) ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.

(ד)לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.

(ה)בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דוח הביקורת הסופי.

(ו)בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה."

 

 

סעיף 130א לצו- מהלכה למעשה

 

מינוי ועדת הביקורת בוועד המקומי

 

 1. סעיף 130א(א) לצו קובע כי המועצה תמנה ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב. בעניין זה חשוב להדגיש כי הכוונה היא שהגוף הממנה את ועדת הביקורת הוא מליאת המועצה האזורית ולא ראש המועצה.

 

זאת אנו למדים מהגדרת "מועצה" כאמור בסעיף 1 לצו- "מועצה" - מועצה שנבחרה או שנתמנתה לפי הוראות צו זה לניהול עניניה של מועצה אזורית;

 

 1. מליאת המועצה תבחר את חברי ועדת הביקורת, לפחות שלושה אך לא יותר מחמישה, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם, שאינם חברי הועד המקומי. כלומר, כל תושב ביישוב רשאי להציע את מועמדתו כחבר בועדת ביקורת, למעט תושבים שנבחרו כחברי הועד המקומי.

 

 1. בהקשר זה יובהר כי אין כל מניעה שהוועד המקומי ירכז את שמות התושבים שמעוניינים להתמנות כחברי ועדת ביקורת ויגיש את הרשימה למועצה, ובלבד שלא תחסם דרכו של כל תושב להגיש מועמדותו לועדת בקורת ישירות למועצה.

 

תפקידיה של ועדת הביקורת

 

ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין-

 

 1. תחילה יש לבחון, אילו החלטות מוסמך הועד המקומי להחליט ?

 

 1. סע' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 -לועד המקומי כל הסמכויות שיש למועצה לפי סע' 63 ככל שהם הואצלו לו על ידי המועצה כפוף למגבלות של 63(ה).

 

 1. סע' 63(ה) לצו - "המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לועד מקומי, דרך כלל, לעניין מסוים או לסוג של עניינים, למעט סמכויותיה על פי סעיפים 63(א)(11), 68 ו-134 לצו זה וסעיף 22 לפקודה, וסמכותה להפקיע מקרקעין, על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965".

 

 1. כלומר, המועצה רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לועד המקומי למעט:
  1. ייסוד ואחזקה של מניות בתאגיד.
  2. הטלת אגרות והיטלים.
  3. אישור תקציב ועד מקומי.
  4. חקיקת חוקי עזר.
  5. הפקעת מקרקעין לפי חוק התכנון.

 

 1. מלבד הסמכויות והתפקידים שהמועצה מאצילה לועד המקומי, שבמסגרתם הועד מוסמך גם לקבל החלטות הניתנות לביקורת, מוסמך הועד המקומי לקבל שורה ארוכה של החלטות גם בעניינים הבאים, שחלקם מפורטים להלן:

 

 1. סעיף 132א. (א)-(ב) לצו- הועד המקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות שהואצלו לו בעצמו או באמצעות המועצה. אם החליט לפעול באמצעות המועצה רשאי הוא לפנות אליה בבקשה לבצע פעולות בתחומו, במסגרת תקציבו המאושר.

 

 1. סעיף 132ב. - הועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר. חשוב לציין בהקשר זה כי מינוי עובדים לועד מקומי ייעשה על פי הוראות צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977.

 

 

 1. סעיף 133 לצו- ועד מקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית להטיל, לרבות ארנונה.

 

 1. סעיף 133 (ג)-(ד) לצו- הועד המקומי רשאי לגבות מיסים כשם שהמועצה גובה, וליו"ר הועד המקומי יהיו אותן הסמכויות הנתונות לראש המועצה בקשר לגביית המסים.

 

 1. סעיף 134 לצו- הועד המקומי חייב להכין תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ולהגיש למועצה לאישור.

 

 1. סעיף 134ב. לצו- הועד המקומי רשאי להגיש ערר מנומק לשר הפנים על כל תיקון, שינוי, דחייה או הוספה בתקציב שנעשה על ידי המועצה.

 

 1. סעיף 135 לצו- ועד מקומי רשאי לרכוש, לקבל ולהחזיק מקרקעים ומטלטלים וכל זכות או טובת הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים, ובלבד שלא ימכור מקרקעים הרשומים על שמו, לא יחליפם, לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה שלמעלה משלוש שנים — אלא באישור המועצה.

 

בהקשר זה יוער כי אומנם סעיף 135 לצו אינו דורש גם את אישור הממונה, בנוסף לאישור המועצה, לצורך ביצוע עסקאות במקרקעי הועד המקומי, איך אין בכך כדי לפטור את הועד המקומי מהצורך לקבל את אישור הממונה.

 

לעניין זה קובעים סעיפים 11-12 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]:

 

11.מועצה מקומית לא תהא רשאית למכור מקרקעין הרשומים על שמה או כל זכות בהם, למשכנם, להשכירם, להחליפם או להוציאם מרשותה בדרך אחרת או לעסוק בהם באופן אחר, אלא באישורו של הממונה.

12.לענין סעיפים 10 עד 11, ו-13א דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית; אולם העסקאות של ועד מקומי הנמנות עם המפורטות בסעיף 11, טעונות אישור המועצה המקומית, והחלטת המועצה המקומית בדבר מתן האישור תהא טעונה אישור כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה המקומית.

 

 1. סעיף 135(ב) לצו- ועד מקומי רשאי לקבל מלוות למימון פעולות פיתוח בלבד, באישור המועצה והממונה על המחוז, ובתנאים שיורו ועל קבלת המלווה יחולו הוראות הפקודה וצו זה החלטת על הלוואות שנוטלת מועצה.

 

 1. סעיף 136 לצו- ועד מקומי רשאי להגיש לשר ערר מנומק בכתב על כל פעולה, מעשה או החלטה של המועצה או על הימנעותה מפעולה.

 

 1. מן המקובץ לעיל עולה כי הועד המקומי מוסמך לקבל החלטות בשורה ארוכה של נושאים. אין זה מתפקידה של ועדת הביקורת לבחון את סבירות החלטות הועד המקומי או את אופן קבלתן- תפקידה של ועדת הביקורת הוא לבדוק האם החלטות הועד המקומי הוצאו אל הפועל כדין.

 

 1. למשל, ועדת הביקורת צריכה לבדוק את אופן גביית המיסים ע"י הועד המקומי- האם הגבייה נעשית כדין; את אופן ההתקשרות בחוזים, העסקת העובדים ותנאי העסקתם וכיוצ"ב.

 

ועדת הביקורת תבדוק את חשבונות הועד המקומי-

 

 1. ועד מקומי שהחליט לנהל את חשבונותיו בעצמו ולא באמצעות המועצה, חייב לנהלם לפי ההוראות שחלות על חשבונות המועצה.

 

 1. לעניין זה קובע סעיף 82 לצו כי "המועצה תקיים הנהלת פנקסים סדירה לכל פעולותיה הכספיות, ובה יהיו חשבונות נבדלים — להוצאות הכלליות לחוד ולכל סוג של הוצאות מיוחדות לחוד, אלא שאם יש לזקוף לחשבונו של חלק אחד של תחום המועצה כמה סוגים של הוצאות מיוחדות אפשר לנהל חשבון אחד לכל סוגי ההוצאות הללו יחד."

 

 1. תפקידה של ועדת הביקורת לבחון אם כן, שהועד המקומי מקיים הנהלת פנקסים סדירה לכל פעולותיו הכספיות, והפרדת חשבונות להוצאות כלליות ולכל סוג של הוצאות מיוחדות לחוד.

 

 1. יוער כי אין זה מתפקידה של ועדת הביקורת לבקר את חשבונות הועד המקומי. לשם כך ממנה המועצה רואה חשבון והוא מגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי, עם העתק לממונה על המחוז.

 

 1. בנוסף, הועד המקומי חייב להגיש, מדי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה.

 

ועדת הביקורת תוודא כי פעולות הועד המקומי נעשו במסגרת תקציבו המאושר-

 

 1. אם חוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית על הועד המקומי, לא יחליט הועד המקומי על התקשרות באותו חוזה אם אין להוצאה או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציב המאושר של הועד המקומי.

 

 1. חוזה של הועד המקומי למתן זכיון או מונופולין, או חוזה שאין להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר, טעון אישור בכתב על ידי הועד המקומי והמועצה.

 

 1. תפקידה של ועדת הביקורת הוא לבדוק את פעולות הועד המקומי, והאם יש לפעולה כיסוי במסגרת התקציב המאושר.

 

 1. במידה והועד המקומי התקשר בחוזה הכרוך בהוצאה כספית ללא הקצבה מתאימה, תפקידה של ועדת הביקורת לבדוק האם הועד המקומי קיבל את אישורם הכתוב של הועד המקומי ומליאת המועצה.

 

 

סמכויות ועדת הביקורת

 

 1. לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה.

 

 1. בנוסף לסמכותם של חברי ועדת הביקורת לדרוש מסמכים, ידיעות והסברים הדרושים להם לצורך ביצוע ביקורת, חשוב לזכור שחברי ועדת הביקורת הם גם תושבי הועד המקומי ומשלמי מיסים לועד המקומי. לעניין זה קובעים סעיפים 235-236 לצו את זכות העיון בספרי הועד המקומי ובמסמכיו. מטעמי נוחות, במקום "המועצה" נכתב "הועד המקומי":

 

235.(א) ספרי הועד המקומי, מסמכיו ותעודותיו יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר ועד מקומי, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או תעודה כאמור ממשרדי הועד המקומי בלי הסכמתו בכתב של יו"ר הועד המקומי.

(ב)ועדות הועד המקומי תהיה להן, בזמן ישיבתן, גישה לספרי הועד המקומי, מסמכיו ותעודותיו הנוגעים לעבודתן.

236. כל משלם מסים או תושב זכאי —

(1)לעיין, בשעות העבודה במשרדי הועד המקומי, בכל פנקס בוחרים, לוח שומה, חוק עזר, תקנה או הודעה של הועד המקומי ובכל מסמך אחר שפורסם על ידי הועד המקומי או בשמו או בעניניו וכן בחומר ומסמכים של ועדת השומה ושל ועדת הערר לעניני שומה, בנוגע לענין שהוא מעונין בו, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם — ללא תשלום כל שהוא;

(2)לעיין, בשעות העבודה במשרדי הועד המקומי, בתשלום שיקבע הועד המקומי ושלא יעלה על 500 פרוטה אלא באישור המועצה, בספרי הפרוטוקולים של הועד המקומי פרט לפרוטוקולים של ישיבותיו בדלתיים סגורות, או בדינים וחשבונות הכספיים של הועד המקומי ובדינים וחשבונות של מבקר החשבונות, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם;

(3)לקבל העתקים או תקצירים מן הספרים, המסמכים והתעודות האמורים בתשלום סביר שייקבע על ידי הועד המקומי, ושלא יעלה על לירה אחת אלא באישור המועצה, בעד כל דף או חלק מהדף של כל העתק או תקציר.

 

 1. סמכותם של חברי ועדת הביקורת לדרוש מסמכים והסברים רחבה יותר מזכותם של תושבי היישוב ומשלמי המיסים, וכוללת גם זכות לדרוש את פרוטוקולי הישיבות שהתנהלו בדלתיים סגורות, והם רשאים בנוסף לדרוש מסמכים מהסברים גם מחברי הועד המקומי ומעובדי הועד המקומי.

 

הכנת דו"ח הביקורת

 

 1. בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים.

 

 1. על טיוטת הדו"ח לכלול את כל הנושאים שנבדקו ע"י ועדת הביקורת. לכל נושא יוקדש פרק נפרד שבו יפורטו פעולות ועדת הביקורת, ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה.

 

 1. לאחר העברת טיוטת הדו"ח לועד המקומי לצורך מתן הערות, על ועדת הביקורת לקיים דיון בהערות הועד המקומי ולערוך את דו"ח הביקורת הסופי.

 

 1. בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה.

 

 

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: