ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

שכני,שהינו בן ממשיך רוצה לבנות בית בנחלת ההורים,ומעוניין לבנות על קו הגבול חומת בטון בגובה 50 ס"מ שיפריד בין המשקים.
על קו הגבול עוברת דרך משותפת הקיימת עוד מתקופת חייהם של הורי ז"ל ובה השתמשו למעלה מ 60 שנה ללא התנגדות
הגדר המבוקשת מונעת להמשך מעבר לחצר המשק שלי.
אני חייב לציין שרוב הדרך נמצא בשיטחי,אולם בקשתו של שכני לבנות את הגדר ממש על קו הגבול שמצויינת במפה,הופכת לאבן נגף בכניסה לחצר ולמעבר משאית או כלי חקלאי גדול
מה זכותי החוקית בנידון,וכיצד עלי לנהוג
אני חייב לציין שלא הסכתי לחתום על מסמך כלשהו בנידון
תודה מראששלום רב,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.האם ליושב ראש ועד הישוב מותר לכהן גם כגזבר במקביל?
בברכה ותודה יעל.יעל שלום רב,

משאלתך לא ברור האם מדובר ביו"ר האגודה השיתופית או ביו"ר הועד המקומי. מכיוון וקיימות לכך השלכות בחוק, נתייחס לשני המצבים:

1. ככל ומדובר בכהונה של יו"ר ועד מקומי כגזבר - אזי בהתאם להוראות ס' 132ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), ככל והועד בוחר שלא להעסיק גזבר, יו"ר הוועד יחזיק בסמכויות לעניין ניהול קופת הוועד, וכך לשון הס':

"132ג. גזבר הוועד המקומי אחראי לביטחונה של קופת הוועד; בהעדר הגזבר, יהיה ראש הוועד אחראי לביטחונה."

2. ככל ומדובר בכהונה של יו"ר אגודה שיתופית כגזבר – אזי בהתאם להוראות ס' 24 (ב) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), יו"ר האגודה אינו רשאי לשמש במקביל כגזבר ביישוב קהילתי, וכך לשון הס':

"(ב) בישיבתו הראשונה יקבע הועד את סדרי עבודתו ויבחר מבין חבריו יושב ראש ובעלי תפקידים לפי הוראות תקנות האגודה, זולת אם נבחרו קודם לכן באסיפה הכללית. אולם לא ייבחר ליושב ראש הועד חבר המשמש מזכיר או גזבר האגודה או בעל תפקיד דומה בה, למעט באגודות מסוג קיבוץ או מושב שיתופי"

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דיןשלום רב, אודה לך מאוד אם תוכל לעזור לי בשאלה האם רשם האגודות השיתופיות מוסמך לדון בטענה שאדם הופלה לרעה על ידי הקיבוץ ולכן לא הועלה להצבעה לחברות בקיבוץ. הקיבוץ טוען שהרשם בכלל לא מוסמך לדון בטענת אפלייה אלא רק בטענה של התנהגות הדדית של הקיבוץ והחבר . האם הקיבוץ צודק? תודה מראששלום רב,

בהתאם להוראות החוק, רשם האגודות מוסמך לדון בטענות הנוגעות לחברות באגודה השיתופית, זאת כאשר טענות אלה מופנות בנוגע למחלוקת בשאלה האם אדם מסוים נכלל בפנקס החברים של האגודה או אם לאו.

יחד עם זאת, משאלתך עולה כי מדובר בטענה הנוגעת לעצם החלטת האגודה שלא להעלות להצבעה את חברותו של אדם מסוים (ולא מדובר במחלוקת האם הוא נכלל כחבר או לא).

משכך, נראה כי במצב זה הדרך להעלות טענות בנוגע להחלטה הינה בפנייה לביהמ"ש, ולא לרשם.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.מיכסת ביצים/ייצור אברהם בוסקילה | 16:07 16/05/2019
האם בעבר הקצאת מיכסת הביצים לחברים באגודה היתה דרך האגודה החקלאית השיתופית...או לחלופין מועצת הלול הקצתה את מיכסות הביצים לאגודה והאגודה חילקה לחבריה אצ זכות מיכסת הביצים....?
הוספת תגובהאברהם שלום!

עד לשנת 1994 לכל אגודה שיתופית נקבעה מכסה משותפת לייצור ביצים עבור כלל חבריה והאגודה היא שקבעה כיצד תחולק המכסה המשותפת למכסות אישיות נפרדות לחבריה, וזאת בהתאם לסעיף 34 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963.

בשנת 1994 נערכה רפורמה בענף הלול, במסגרתה שונה סעיף 34 כך שבוטלה המכסה המשותפת שניתנה לאגודה השיתופית עבור כלל חבריה, ובמקומה נקבע כי המכסות תהיינה אישיות ותירשמנה על שם בעל המכסה. מאז ועד היום, כל מגדל מקבל מכסה אישית ישירות מן המועצה, ללא מעורבות האגודה השיתופית.

בברכה,
איתן מימוני ושות'- משרד עורכי דין.האם יש מגבלות בחוק הנוגעות להרכבן של ועדות המוקמות ע"י ועד מקומי הממוקם ביהודה ושומרון?שלום רב,

1. ס' 111 (ב) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"ט-1979, המסדיר את נושא הוועדות השונות אותם רשאי ועד מקומי הנמצא בתחומי יו"ש להקים קובע, כי הועד המקומי רשאי להקים ועדות שונות כאשר בכל ועדה המוקמת על ידו חייב להיות חבר לפחות אחד מחברי הועד המקומי.

2. יחד עם זאת, על פניו נראה, כי ככל ומדובר בוועדה טכנית בלבד שלא מוקנות לה סמכויות מכל סוג שהוא, יתכן וניתן להקל בדבר, וזאת בהתחשב בס' המקביל בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) העוסק אף הוא בוועדות של הועד המקומי שאינם בתחומי יו"ש, ואינו קובע מגבלות כאמור. וכך לשון הסעיף המקביל:

"131. ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לענינים או למקרים מיוחדים ולהטיל עליהן תפקידים כפי שייראה לו. ועדות אלה רשאיות, בשים לב להוראות השר, לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן."

3. חרף האמור, יש לבחון את נסיבות המקרה הספציפיות ואת מהות הועדה ותפקידה בכדי לוודא כי מדובר בוועדה טכנית בלבד כאמור, כאשר בכל מקרה, דרך המלך היא לפעול כפי דרישת סעיף 111 לתקנון המועצות בתחומי יו"ש, כפי לשון החוק.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.שלום,

אשמח לדעת האם עובד מועצה אזורית ביהודה ושומרון (יו"ש) או קרוב משפחתו, יכולים לכהן כחברי ועדת הביקורת בוועד מקומי הנמצא בתחומי המועצה.

תודה מראש.שלום רב,

1. על פניו, מלשון ס' 110א לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"ט-1979 העוסק בוועדת הביקורת עולה, כי הקריטריונים היחידים לבחירת חבר ועד ביקורת ע"י המועצה הינם – שהמועמד הינו תושב היישוב, ושהוא אינו חבר ועד מקומי.

2. יחד עם זאת, לסברתנו מן הראוי שלא יבחר חבר ועדת ביקורת שאינו כשיר לכהן כחבר ועד מקומי, וזאת מכיוון ויש להתחשב בהיבטים הקשורים בדיני ניגוד עניינים.

3. מה גם, שוועדת הביקורת בוועד מקומי היא וועדה הנבחרת ע"י המועצה, ואינה נבחרת בבחירות כלליות, ועל כן נראה שהחמרה כאמור תהווה פגיעה מינורית בלבד בעיקרון הזכות הדמוקרטית של המועמד להיבחר (אם בכלל).

4. לפיכך, לסברתנו אין זה ראוי שעובד המועצה או קרובו, אשר פסולים מלכהן כחברי וועד מקומי, יוכלו לכהן כחברי ועדת הביקורת של הוועד.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.שלום רב!
נסו בבקשה לעזור לי בצעד ראשון בהליך:
האם ייתכן שקיבוץ שיתופי יבצע הפלייה לכאורה ויאפשר לחלק מחבריו (המהווים אף קבוצת לחץ) לקבל לרשותם את כל קיצבת הנכות ממשרד הביטחון ולעומת זאת כנפגעת תאונת עבודה העובדת בצורה מלאה למרות שנפגעה קשה מכל נפגעי מערכת הביטחון והקיבוץ מסרב להשאיר קצבה זו בידי למרות הצהרת ביטוח לאומי שאין קצבה זו מהווה חלף עבודה. בנוסף ,כל הזקוק לי אין הקיבוץ נותן, אלא נופל עלי.

בתודה שלומיתשלום רב שלומית,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

מאחר ומדובר במקרה פרטני, הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות, הרי שהמענה לו חורג ממסגרת השירות הניתן במסגרת הפורום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.שלום
העברנו את זכויות בסית באגודה שיתופית קהילתית לבתנו הבכורה
1. האם היא חייבת לשלם הון אגודה?
2. האם היא חייבת לשלם מיסי אגודה חודשיים?
3. האם היא חברת אגודה? היא לא ביקשה להיות חברת אגודה .
4. על פי התקנון כל חבר הבמקש להיות חבר אגודה צריך למלא טופס מסויים ולבקש הצטרפות ועובר מסלול קליטה בתנו לא עברה את השלבים האלה . אלא רק ועדה אזורית . מה בדיוק הסטטוס וחובותיה?
תודה
שרה מטלשרה שלום רב,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמנת ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דיןשלום רב
האם לצורך רכישת נחלה יש חובה להתקבל לחברות באגודה השיתופית של המושב? הבנתי שצריך רק את הסכמת האגודה ולא חובה להתקבל לחברות באגודה?
אשמח להבהרהמור שלום רב,

על פי הפסיקה העדכנית ועמדת רשות מקרקעי ישראל, תנאי לרכישת זכויות בנחלה הינו חברות באגודה החקלאית שמחזיקה בזכויות במשבצת הקרקע.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דיןהי, אנסה לנסח את שאלתי בקצרה. במושב שלנו מתוכננת הרחבה (פיצול נחלות) המנוהלת ע"י האגודה החקלאית של המושב (במושב מתגוררים חברי אגודה ותושבים שאינם חברים אך בעלי בתים). המועצה החליטה לפני כ-3 שנים שחלק מכספי חלף ההשבחה יוחזרו לישובים על מנת לחזק את הועדים המקומיים. האגודה החק' פנתה למועצה על מנת שהכספים יוחזרו אליה וינוהלו באותו חשבון בנק יחד עם הכספים שמיועדים לתשתיות הנחלות שהופשרו. נוסח הסכם בין המועצה והאגודה ונחתם ע"י שני הצדדים וע"י נציג הועד המקומי (שהיה באותה תקופה עם ועד זמני שלא ידע מהעניין). כל זה קרה שבועיים לפני הבחירות, כשיו"ר האגודה ראש מטה הבחירות של ראש המועצה הנבחר. אנו, התושבים, רואים בזה מנהל לא תקין ופתח לשימוש בכספי ציבור. אודה על חוות דעתכם.שלום רב,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמנת ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.האם לועד מקומי יש חובה לחייב מיסי ועד במושב זאת בנוסף לתשלומי ארנונה שמשולמים למועצה האזוריתשלום רב,

1. ככל והמועצה האזורית האצילה את הסמכות לגבות מיסים מוניציפאליים (ארנונה) לועד המקומי, הרי שיש לו סמכות לגבות מיסים אלו בלבד ובכפוף לסכומים שאושרו לו ע"י המועצה האזורית.

2. מעבר לכך, בהתאם למצב המשפטי הקיים, אין לועד המקומי סמכות לגבות מיסים כלל.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.עד האגודה מתוך התנכלות אישית מסרב לרשום אותי בפנקס החברים.
מתוך כוונה זדונית לגרום לי לפתוח בהליכים משפטיים מתישים.
לאור סירובם, אני מעוניין בשלב הראשון לקבל לידיי את פרוטוקול הישיבת ועד שבה אישרו את קבלתי פה אחד כחבר אגודה, לאיזו ערכאה שיפוטית אני אמור לפנות ...והאם התביעה היא "גילוי מסמכים" או בהתאם ל"חוק חופש המידע" ..?
האם אני פונה ל"בית משפט לעניינים מינהלייים"
או ל"רשם האגודות השיתופיות" ...
למרות שטרם נרשמתי בפנקס החברים....?שלום רב,

1. ככלל, בהתאם לדין לחבר אגודה מוקנית הזכות לעיין בפרוטוקולים של ועד האגודה.

2. יחד עם זאת, מכיוון וקיימת מחלוקת בשאלת היותך חבר אגודה, הרי שנראה כי הדרך הנכונה במצב זה היא לבצע פניה לרשם האגודות השיתופיות מכוח תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), וס' 43 לפקודת האגודות השיתופיות, בבקשה מנומקת למנות חוקר אשר יכריע בשאלת חברותך באגודה, ובמסגרת זו גם לבקש מהרשם שיורה לאגודה להמציא את הפרוטוקולים הנוגעים לעניין.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דיןאני מעוניין להשיג את המסמכים של פרוטוקול אישור קבלתי כחבר אגודה, טרם פנייתי לרשם האגודותהשיתופיות...מהסיבה שמהיכרותי איתם יש להם את העוז והאומץ לזייף ואף להעלים את הפרוטוקול הנידרש מצידי, על כן אני שואל האם אני אוכל לתבוע את המסמכים בערכאה משפטית אחרת כגון "בית משפט לעניני מינהל..." אני מעדיף לפנות לרשם האגודות לאחר שהמסמכים הרלוונטיים בידיישוקי שלום,

החשש לזיוף או העלמת מסמכים לכאורה, לא ישתנה בין אם תבוצע פנייה לרשם האגודות ובין אם תבוצע פנייה לערכאה משפטית אחרת, בהתאם, וכפי שהשבנו, המלצתנו היא לבצע פנייה לרשם האגודות.

איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.שלום,
האם קיימת מניעה על רשות מקומית להשכיר מבני חינוך (למשל בתי ספר) לגורמים חיצוניים, בשעות אחר הצהריים וסופי שבוע?שלום רב,

ככלל, איננו רואים מניעה כי רשות מקומית תשכיר מבנה של מוסד חינוך לגורם חיצוני על מנת שיקיים בו פעילות בשעות אחה"צ ובערבים (בשעות בהן בית הספר אינו פעיל), ובלבד שהדבר ייעשה במסגרת התקשרות חוזית עם אותו גורם חיצוני.

יצוין, כי בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מב/7 , מומלץ כי הפעילות הנ"ל תהיה חינוכית באופייה, כגון הפעלת חוגים, תנועות נוער, פעילויות ספורט, ספריה וכיוצ"ב.

כמו כן, יש לקבוע בהסכם מול הגורם החיצוני כי מנהל בית הספר לא יישא באחריות כלשהי בגין הפעילות האמורה, וכן לוודא כי הפעילות אינה פוליטית או כזו העומדת בסתירה למטרות החינוך הקבועות בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי.

כמובן שהאמור הינו בכפוף לבחינה טיבה של ההתקשרות ופרטיה על ידי הגורמים הרלוונטיים.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דיןמאחר והחייב לא משלם 12 שנה מזונות, אני גובה אותם מהמל"ל בכל פעם סכום שונה לפי השכר שלי.
אחת לשנה אני מעבירה להוצל"פ דוח הפרשים לגביה.
החייב טוען כי כביכול אני גובה פעמיים ,
כלומר פעם 1 גובה חלקית מהמל"ל ומעיזה
פעם 2 לבקש ממנו גם לשלם (מעולם לא שילם) ולכן אני צריכה לבצע הקטנות בתיק.
אמרו לי שאסור שתהיה קרן 701 בתיק.
ראיתי את בדו"ח הכספי מהוצל"פ ולא ברור לי איך אני יכולה לבדוק אם אכן אני צריכה לבצע הקטנות בתיק.
תודה לתשובתכםשלום רב,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

מאחר ומדובר במקרה פרטני, הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות, הרי שהמענה לו חורג ממסגרת השירות הניתן במסגרת הפורום.

אנו ממליצים לך לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד העוסק בתחום הרלוונטי.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.ברשותי קופת גמל שנפתחה על שמי (בפסגות) כשהייתי חברת קיבוץ בין השנים 1992-1999, האם ניתן לבצע משיכה של כספי קופת הגמל? (לא חברת קיבוץ החל משנת 2000). תודהמאי שלום רב,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.
נמליץ לך לפנות ליועץ פנסיוני.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.בס"ד.

האם ניתן למנות 2 גיזברים לועד מקומי של מושב או שקיימת הגבלה ?
לפי איזה סעיף לחוק ?שלום רב,

על פניו, אין התייחסות מפורשת לשאלה של מינוי גזבר אחד או שניים לועד מקומי, אך אנו סבורים כי התשובה היא שאין מקום להעסיק יותר מגזבר אחד, וזאת בשל הנימוקים שלהלן:

1. העסקת עובדים בועד מקומי צריכה להיעשות באישור המועצה האזורית, כאשר יש גם לזכור כי מדובר על כספי ציבור, כך שנראה כי אין הצדקה למנות יותר מגזבר אחד – בוודאי כאשר אנו מדברים על גזבר בתשלום.

2. חיזוק לאמור ניתן לשאוב גם מסעיף 132ד (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) הקובע, כי כל המחאה או פקודת תשלום לחובת הוועד המקומי יהיו חתומים בידי ראש הוועד ובעד גזבר הוועד, ובהעדר הגזבר – ביד חבר ועד או עובד ועד שהתמנה על ידי הוועד למלא את מקומו של הגזבר. קרי – ההתייחסות הינה לגזבר אחד.

3. על האמור יש להוסיף, כי ברשויות מקומיות השונות (עיריות, מועצות אזוריות ומקומיות) – מועסק גזבר אחד בלבד, כאשר ברשויות קטנות אף ישנו תפקיד משולב בין מזכיר הרשות וגזבר הרשות, קח שקל וחומר שהדברים יפים לועד מקומי.

4. עם זאת יצוין, כי במידה ומדובר בגזבר בהתנדבות, ושיש רצון לחלק את מטלות הגזברות, לא נראה כי קיימת מניעה לקבוע שחלק ממטלות הגזבר יבוצעו על ידי חבר ועד אחר ובלבד שהגזבר יהיה מורשה החתימה ביחד עם יו"ר הועד.

בברכה,
איתן מימוני ושות' -משרד עורכי דין.האורחים ששהו בסופ"ש בצימר שלי, טוענים שבסלון הצימר טיפטפו מים מהתקרה, באופן שממש הטריד אותם (לטענתם הוצרכו כמה פעמים לגרוף את המים).
הטיפטוף החל לטענתם ביום שישי והמשיך בשבת.
אותי הם לא עידכנו על כך, אלא רק הודיעו לעובדת התחזוקה כבר ביום שישי, עם זאת הם נתנו לה להבין שזה לא נורא והם מסתדרים.
יומיים אחרי שבת, הם שולחים לי הודעה בה הם תובעים כפיצוי על העגמת נפש, סופ"ש נוסף חינם, לא פחות.
להדגיש, יש לי שם חדר נוסף שלא הושכר להם, אך אילו היו באים בשישי בטענות, הייתי פותח להם את החדר ההוא לאכול בו, זה ממש באותו בית. אך הם לא דרשו כלום, רק עכשיו הם באים בטענו ובתביעות.
הם מאיימים בתביעה לבית משפט בסכום גבוה של פיצויים על העוגמת נפש.
האם הם צודקים?שלום רב,

ראשית, תודה על פנייתך.

משרדנו אינו עוסק בתחום המלונאות והאירוח, ועל כן מומלץ להפנות שאלתך לגורם המתמחה בתחום זה.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.בבחירות לועד המקומי נבחרו 5 חברים,
בהנחה שהועד המקומי והועד הקהילתי מתפקדים בזהות ועדים.
אחד החברים שנבחר בועד המקומי הינו ״ שוכר״ ולפי התקנון אינו יכול לשמש כחבר ועד כיוון שאין נכס רשום על שמו.
מה עושים?
הרי הועד צריך למנות 5 חברים
תודהשלום רב.

מצב של זהות ועדים הינו מצב שבו לא מתקיימות בחירות לועד המקומי, ומי שמכהנים כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית מכהנים גם כחברי הועד המקומי.

בשל האמור, הרי שיש קושי להבין את המצב המתואר בשאלתך – בו אדם אשר נבחר לועד המקומי אינו כשיר לכהונה בועד האגודה.

ייתכן כי השאלה מתייחסת למצב של "זהות ועדים הפוכה", בו תקנון האגודה קובע שבמצב בו מתקיימות בחירות לועד המקומי, אזי חברי ועד ההנהלה יהיו מי שנבחרו לועד המקומי. ישנן אגודות אשר הוראות מעין אלה נקבעו בתקנונן.

ככל וזהו המצב- הרי שיש לבחון את הוראות התקנון הקונקרטיות, אשר יכול ויתייחסו למצב מעין זה (בו נבחר לועד המקומי אדם שאינו חבר אגודה ולכן לא יכול לשמש כחבר ועד האגודה). בכל מקרה חבר ועד הנהלה של אגודה שיתופית חייב להיות חבר אגודה.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.שוב שלום,
ברצוני להסביר את שאלתי.
אני שואלת לגבי זהות ועדים בין הועד המקומי לועד הקהילתי.
אין שום קשר לועד האגודה.
במושבנו יש 3 ועדים.
בחמש שנים האחרונות כיהן הועד המקומי בזהות ועדים עם הועד הקהילתי.
לאחרונה נבחר ועד מקומי חדש.
הועד הקהילתי הקיים מכנס אספת חברים על מנת לאשר זהות ועדים בין הועד המקומי הנבחר שהוא יכהן גם כועד קהילתי, בלי שהתקיימו בחירות כלל.
שאלתי,
האם זה תקין??
האם לא צריכים קודם לאספה בחירות לאגודה הקהילתית ואם יבחרו 5 חברי הועד המקומי אז יוכלו לכהן בזהות ועדים.
אשמח להבהרות בנושא
תודה
אילנה.ברמוני לשאול:
האם ועד מקומי שפועל בזהות ועדים עם הועד הקהילתי, דבר זה אמור להיות רשום אצל רשם האגודות,
שאכן בוצע זהות ועדים על פי חוק??
תודהשלום רב.

נושא זהות ועדים הינו עניין חוקי, אשר יסודו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), ואשר משמעותו היא שמי שמכהנים כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית מכהנים גם כחברי הועד המקומי. גם ההכרעה בשאלה האם יש לקיים זהות ועדים, אם לאו, הינה עניין המובא לפתחו של משרד הפנים.

אשר על כן, ומאחר וההשפעה של "זהות הועדים" הינה בעיקרה על הועד המקומי ולא על האגודה, שכן ועד ההנהלה של האגודה נבחר בהתאם להוראות התקנון, הרי שרשם האגודות השיתופיות אינו מעורב בסוגיה זו, ואינו מנהל רישום של הדבר. יש חובה לדווח לרשם מיהם חברי ועד ההנהלה הנבחר בלבד.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דיןשלום רב, האם קיים ניגוד עניינים בהעסקת רכזת תרבות ליישוב, כאשר מזכיר היישוב הינו בעלה? במילים אחרות - האם קרובי משפחה של מזכיר היישוב יכולים להיות מועסקים ביישוב?

תודה רבה!שלום רב.

אנו מניחים כי העסקת רכזת תרבות ליישוב, הכוונה על ידי הוועד המקומי.

ככל וכך הוא הדבר – הרי שישנה מניעה לביצוע העסקה כאמור, וזאת מכח הוראות נוהל קבלת עובדים, אשר הוחל גם על ועדים מקומיים.

באשר לאפשרויות להסדיר עניין זה, אל מול המועצה האזורית ו/או משרד הפנים, הדבר מצריך התייחסות לנסיבות הספציפיות וחוות דעת קונקרטית.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין«   «הבא   | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: