ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

סמכות הועד המקומי להתקין פסי האטה

האם החלטת הוועד המקומי בקשר להצבת פסי האטה בכניסה ליישוב הינה חוקית?

המסגרת הנורמטיבית

 

 1. הוועד המקומי ביישוב פועל מכוח הסמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה האזורית בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).

 

 1. סמכויות המועצה שהואצלו, הרלוונטיות לענייננו אנו, הן כמפורט בסעיף 63 לצו:

 

 1. לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;

 

(5)  להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;

 

 (8) לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים  
 שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון
;

 

 1. מטבע הדברים, על החלטות המתקבלות בהתאם לסמכויותיו האמורות לעיל, חלים כל כללי המשפט המנהלי, בדגש על הכללים שנקבעו בחקיקה ובפסיקה להפעלתו של שיקול הדעת המנהלי. לעניין כללים אלו, ראה למשל:

 

"החלטותיה של כל רשות ציבורית צריכות לעמוד במבחני הסבירות והמידתיות. כדי שתהיה סבירה, על החלטת הרשות להיום מושתתת על השיקולים הצריכים לעניין תוך מתן משקל יחסי הולם לכל אחד מהם. אם ההחלטה חורגת ממיתחם הסבירות של איזון הולם בין השיקולים השונים, היא תיחשב לבלתי סבירה."

(בג"ץ 935/89 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה)

 

 וגם:

 

"בחינת פעולותיה של הרשות תיעשה בכל מקרה ומקרה תוך בחינת נסיבות הענין ובחינת השיקולים שעמדו ביסוד החלטתה ותוך שימת דגש על החובות הכלליים החלים על הרשות בהחלטותיה קרי חובת ההגינות, תום הלב, השוויון והסבירות."

(בש"א 1830/05 מדינת ישראל נ' מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר בע"מ)

 

 1. לא למותר לציין, כי הדין קובע שסמכויותיה של רשות מנהלית בכלל ורשות מקומית בפרט, עשויות להתפרש כמקימות חובת פעולה. כך למשל, סמכות רשות מקומית לפיתוח וסלילת כבישים, מטילה על  הרשות את החובה לתחזקם כראוי (ראה: ת"א (תל-אביב-יפו) 4195/98 שי חנה ה' עיריית נתניה).

 

 1. נוסף על האמור לעיל, על כל החלטותיו ופעולותיו חלות גם הוראות הדין הכללי ובענייננו – הוראות פקודת הנזיקין. ודוק- גם אם החלטת הוועד המקומי נתקבלה על פי הכללים האמורים לעיל, אין בכך בכדי לפטור את הוועד מחובות הזהירות החלות עליו על פי הוראות הפקודה, בדגש על הוראות ס' 35 (רשלנות). ראה לעניין זה בת"א (ב"ש) 9447/99 לוי נ' מועצה אזורית חוף אשקלון ואח':

 

"האחריות המוטלת על רשות מקומית לנקוט אמצעי זהירות מפני אפשרות פגיעה של עוברי אורח, קמה הן מכח סעיף 35 לפקודת הנזיקין והן מכח היקש לסעיף 235 לפקודת העיריות, תשכ"ה-1965... החובה השניה, הקונקרטית, נבחנת באופן ספציפי לאירוע נשוא הדיון, וסבירות הסיכון שנלקח בו"

 

 

הנחיות משרד התחבורה לעניין פסי האטה

 

 1. בישראל לא קיים תקן מחייב בקשר עם ייצור פסי האטה ו/או אופן התקנתם.

 

 1. ואולם, במסגרת הנחיותיו לתכנון תחבורה עירונית, פרסם משרד התחבורה בדצמבר 2002 מסמך בשם "הנחיות לתכנון וביצוע פסי האטה" (להלן: "מסמך ההנחיות"), אשר מטרתו לספק לרשויות המקומיות הנחיות מפורטות בדבר בחינת ישימות, תכנון וביצוע של פסי האטה.

 

 1. מסמך ההנחיות דן בהרחבה, בין היתר, ביתרונות ובחסרונות שבהצבת פסי האטה, בתנאים וקריטריונים לשימוש בהם, באופן הצבתם ותחזוקתם וכן בפיקוח הנדרש לאחר הצבתם. כך למשל, קובע מסמך ההנחיות (עמ' 12) מהם תנאי הדרך שבהם מותרת הצבת פס האטה – מהירות הנסיעה המותרת בקטע, תמהיל הרכבים וכו'.

 

העתק מטבלה מסכמת של תנאי הדרך שבהם מותרת הצבת פס האטה מצורפת לחוות דעת זו ומסומנת כנספח א.

 

 1. הואיל וההנחיות המובאות במסמך לא עוגנו בחקיקה או בחקיקת משנה, הרי שמעמדן המשפטי הוא כשל "הנחיות מנהליות", קרי אוסף כללים לא מחייב, שתפקידו להנחות את הרשות מנהלית באופן הפעל סמכותה בתחום אליו מתייחסים הכללים.

 

 1.  יצוין, כי על אף אופיין הלא מחייב של ההנחיות המנהליות, רשות מנהלית המעוניינת לסטות מהן, רשאית לעשות כן רק לאחר שהופעל שיקול דעת ענייני ובהתקיים נסיבות המצדיקות את הסטייה (ראה: י. זמיר, הסמכות המינהלית, חלק ב', ירושלים, תשנ"ו – 1996).

 

 1. אנו סבורים, כי ככל שלמסמך ההנחיות תוקף מחייב כלשהו בהיבט המנהלי, אין  
  לכך רלוונטיות לעניינו, שכן המסמך עוסק בפסי האטה אשר הונחו כמענה לצורך תעבורתי, וזאת לעומת פסי ההאטה שהונחו ביישוב לאור ההחלטה, כחלק ממערך האבטחה בכניסה ליישוב.

 

 1. ואולם, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, אנו סבורים כי תיתכן למסמך ההנחיות משמעות בקביעת הטלת אחריות בנזיקין על הוועד המקומי, ככל שייגרם נזק כתוצאה מהצבתם של פסי ההאטה, על כן בחרנו להזכירו כבר בשלב זה.

 

 

 

שיקול הדעת העומד בבסיס ההחלטה

 

 1. הגם כי הנחת פסי האטה ביישוב נעשתה בהתאם לסמכויותיו של הוועד המקומי שהובאו בס' 2 לחוות דעתנו זו, יהיה עלינו לעמוד על טיבו של שיקול הדעת שהופעל בעת קבלת ההחלטה בנושא.

 

 1. כפי שצוין זה מכבר, הקריטריונים הדרושים ל"הכשרת" שיקול הדעת המנהלי הינם סבירות ומידתיות. בכדי לבדוק האם החלטת הוועד המקומי אכן עומדת בקריטריונים אלו, יש להשתמש במבחן המשולש שאומץ בפסיקה (ראה בג"ץ גנור האמור לעיל):

 

 1. קיומה של תכלית ראויה
 2. קשר סיבתי בין התכלית הראוי לאמצעי להשגתה
 3. האמצעי שנבחר הוא האמצעי שפגיעתו פחותה

 

 

 1. ועוד בעניין זה -  לא למותר לציין, כי ממילא אימץ בית המשפט על ערכאותיו השונות את הכלל, לפיו נתון לרשות המוסמכת מרחב של שיקול דעת, המכונה גם "מתחם של סבירות", שבתוכו מצויות חלופות שונות – סבירות כולן, וכל עוד אין החלופה הנבחרת לוקה בחוסר סבירות כזה המצדיק התערבות, רשאית הרשות המוסמכת לבחור בדרך הנראית לה (ראה: בג"ץ 8134/11 עו"ד ורו"ח משה אשר נ' שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ). בהקשר זה אנו סבורים, כי גם אם קיימות חלופות אחרות שלא נדונו בחוות דעתנו זו, הרי שכך או כך, נמצאת החלטת הוועד המקומי להציב פסי ההאטה ביישוב, בתוך אותו "מתחם של סבירות" האמור.

 

 

אחריות בנזיקין

 

 1. על אף שכאמור, אין אנו סבורים, כי בהצבת פסי ההאטה בכניסה ליישוב, נפל פגם בהיבט המנהלי, מצאנו לנכון להביא את התייחסותנו גם להיבט הנזיקי – עוולת הרשלנות.

 

 1. ככלל, עומדת עוולת הרשלנות על 3 יסודות:

 

 1. הפרת חובת זהירות (התרשלות)
 2. נזק
 3. קיומו של קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לנזק

 

בהתקיים שלושת היסודות הנ"ל, יהיה כוחה של טענת הרשלנות יפה גם כנגד רשות מנהלית (ראה לעניין זה: ע"א 243/83 עיריית ירושלים נ' אלי גורדון)

 

 1. כפועל יוצא, ככל שתגרום הצבת פסי ההאטה לנזק כלשהו, ועל מנת שלא יהיה בנזק זה בכדי להקים  לניזוק טענת רשלנות כנגד הוועד המקומי, קיים צורך לוודא, כי אין הצבת פסי האטה מהווה הפרת   של חובת הזהירות בה חב הוועד.

 

 1. לפי התפישה המקובלת, עניינה של חובת הזהירות הוא אינו במניעת כל נזק אלא במניעתם של נזקים  בלתי סבירים, ולכן הפרתה תתרחש רק עם יצירתו של סיכון בלתי סביר, אשר החברה  והמשפט רואים אותו בחומרה יתרה ודורשים כי ינקטו אמצעי זהירות סבירים למניעתו (ראה: ע"א  1068/06  עיריית  ירושלים נ' עמרם מימוני).

 

 1. המבחן שלפיו נבדקת הפרת חובת הזהירות הוא "מבחן הצפיות האובייקטיבי", שעיקרו – האם אדם  או רשות סבירים היו יכולים לצפות את הסיכון שנוצר כתוצאה מהתנהגותם?

 

 1. בנסיבות שלפנינו, אנו סבורים כי מסמך ההנחיות של משרד התחבורה עשוי להטוות קווים כלליים  להתנהגות סבירה ביחס להצבת פסי האטה, וזאת לאור הסיכונים ודרכי ההתמודדות, שאותם הוא  מציג. מטבע הדברים, הואיל ואין המדובר על צורך תעבורתי, מרבית ההנחיות האמורות במסמך אינן  רלוונטיות לענייננו, אולם מצאנו כי ישנן מספר הנחיות שחריגה מהן עלולה להתפרש כ"התנהגות בלתי  סבירה" ולהקים עילת תביעה כנגד הוועד לניזוקים פוטנציאליים:

 

 1. מהירות הנסיעה המותרת בקטע – עד 50 קמ"ש.
 2. עקום אופקי – ברדיוס קטן מ- 90 מטר בקטע בו מותקן הפס.
 3. עקום אנכי – התקנת הפס בקטע שבו מרחק הנראות היא לפחות 30 מטרים במהירות נסיעה של 30 קמ"ש ושל 55 מטרים במהירות נסיעה של 50 קמ"ש.

 

 1. ככל שהתקנת פסי ההאטה ביישוב לא בוצעה בחריגה מההנחיות הנ"ל, אנו סבורים כי הוועד המקומי מקיים את חובת הזהירות הנדרשת ממנו.

 

 1. מבלי לגרוע באמור לעיל, אנו ממליצים כי למען הזהירות, יותקן תמרור "פסי האטה לפניך" (תמרור   א-46) כ- 50-100 מטרים לפני פס ההאטה הראשון בקטע הכביש.

 

 

 

סיכום ומסקנות

 

 1. כאמור לעיל, אנו סבורים כי לוועד המקומי סמכות להציב פס האטה בכניסה ליישוב תוך הפעלת שיקול דעת סביר.

 

 1. אנו ממליצים, על מנת להימנע מחיוב פוטנציאלי והטלת אחריות בנזיקין, כי מהנדס יוודא כי פסי ההאטה אינם חורגים מההנחיות שהוזכרו בסעיף 21 לחוות דעתנו זו, המהוות לדעתנו "דרישות סף" בטיחותיות להצבת פסי ההאטה.

 

 1. בנוסף, אנו ממליצים על הצבת שילוט מתאים, כאמור לעיל בסעיף 26.

 

 

חוות דעת - הפעלת שירותי שמירה

התבקשנו לבחון הסבת שירותי השמירה בישוב משירותים המופעלים על ידי חברת שמירה חיצונית לשירותי שמירה המופעלים באמצעות תושבי המושב והאם ניתן לאכוף ולחייב תושבים לקחת חלק בהפעלת שירותי השמירה במושב. להלן חוות דעתנו:

חוות דעת פינוי דחסנים

פינוי אשפה מכוח מכרז

זכות העיון של חברי המליאה בנתוני השכר של עובדי המועצה והתקשרויות עם יועצים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכותם של חברי המליאה במועצה האזורית לעיין בנתוני השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי המועצה הבכירים בפרט וכן בפרטי התקשרויות עם יועצים. להלן חוות דעתנו:

חוק חדש יחייב רשויות מקומיות לשלם לספקים בפרקי זמן מוגדרים

חוק מוסר תשלומים תשע"ז-2017, והשלכותיו על רשויות מקומיות

הרצאה - קבלת תושבים ליישוב, ופרישת חברים מן האגודה הקהילתית

הרצאה מס' 3 בסדרת ההרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - דירקטורים, בעלי תפקידים וועדות ביקורת באגודה השיתופית ובועד המקומי

הרצאה מס' 2 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היישוב כיישות משפטית

הרצאה מס' 1 בסדרת הרצאות שהועברה במסגרת הקורס "היבטים בניהול היישוב הכפרי", אשר הועבר ע"י משרדנו בשיתוף תנועת אור ומשרד הכלכלה

הרצאה - היטל השבחה

הרצאתו של עו"ד איתן מימוני בנושא "היטל השבחה", הועבר בפני מליאת המועצה האזורית מטה אשר ביום 20.2.2017.

הרצאה - היחס בין הועד המקומי והאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה ע"י עו"ד תומר טבק בינואר 2017 לעובדי האגף לאיגוד שיתופי במסגרת יום עיון למשרד רשם האגודות השיתופיות

הרצאה- דיני עבודה ודיני מכרזים בועד המקומי ובאגודה השיתופית

הרצאה שהועברה על ידי משרדנו ביולי 2016 במועצה אזורית רמת הנגב.

הרצאה - יישוב סכסוכים בקיבוץ

הועברה בחודש אוקטובר 2013

הרצאה - ועדים מקומיים

הועברה בחודש מרץ 2015

דרכי הגבייה של הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדרכי הגבייה העומדות בפני ועד מקומי רגבה (להלן: "הועד") כנגד תושבים אשר אינם משלמים את מיסי הועד. להלן חוות דעתנו:

הרצאה- השכרת יחידות דיור ביישובים

הרצאה אשר העביר עו"ד איתן מימוני, במסגרת יום עיון בנושא השכרת דירות להנהלות יישובים.

המותר והאסור בחופי הרשות המקומית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למותר והאסור בחופים אשר בתחומי הרשות המקומית. להלן חוות דעתנו:

זכאות עובד לתשלום עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות בחופשה ללא תשלום

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לזכאותו של עובד לתשלומים עבור תוספת וותק, קרן פנסיה וקרן השתלמות, במהלך חופשה ללא תשלום.

כהונת יו"ר הוועד

נתבקשנו להתייחס לסוגיית משך כהונתו של יו"ר הועד באגודה, ולהלן חוות דעתנו:

שאלות ותשובות בעניין גביית חובות מיסי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר סוגיות הנוגעות לגביית חובות מיסי ועד מקומי. להלן חוות דעתנו:

אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאחריות המקצועית וחשיפה לתביעות משפטיות של חברי וועד הנהלת האגודה במושב וחברי הועד המקומי במושב, ולהלן חוות דעתנו:

בחירת חברי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לאופן בחירת חברי ועד מקומי בקבוץ בנסיבות בהן יש צורך במילוי מקום פנוי בוועד, ולהלן חוות דעתנו:

חובת דיווח למשטרה על נהג הסעות ששוחח על תכנים מיניים עם ילדי ההסעה

נתבקשנו לבדוק האם קמה לרשות המקומית חובת דיווח למשטרה על מעשיו של נהג הסעות אשרשוחח עם ילדי ההסעה על עניינים מיניים. להלן חוות דעתנו:

עניינים שונים הנוגעים לישיבות הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו במספר שאלות הנוגעות לנוכחות גורמים שונים בישיבות של הועד המקומי. להלן חוות דעתנו:

ניגוד עניינים – חבר ועד מקומי ועובד מתנ"ס

התבקשנו לחוות דעתנו בשאלה האם קיים ניגוד עניינים בין כהונת חבר ועד המקומי, לבין עבודתו במתנ"ס אשר בשליטה של המועצה האזורית. להלן חוות דעתנו:

ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע למספר עניינים הנוגעים ישיבתו הראשונה של ועד מקומי ממונה, ולהלן התייחסותנו:

החלפת נציג היישוב במליאת המועצה האזורית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאופן בו ניתן להחליף את נציב היישוב במליאת המועצה האזורית, האם הדבר בסמכות המועצה או וועד היישוב, וכיצד נקבע מי יימלא את התפקיד. להלן חוות דעתנו:

דיווח נוכחות על ידי עובד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרויות העומדות בפני מעסיק בכל הנוגע לעובדים אשר אינם מחתימים שעון נוכחות (אין מדובר במאגר ביומטרי) ובאשר לעובדים אשר אינם מגישים דו"ח נוכחות (להלן: "העובדים"), ולהלן חוות דעתנו:

כהונת בעלי תפקידים ברשות המקומית ובעמותה עירונית של הרשות

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלה, האם חבר מליאת רשות מקומית יכול לכהן כמנכ"ל עמותה עירונית בבעלותה של הרשות, והאם גזבר הרשות רשאי לכהן כגזבר עמותה זו. להלן חוות דעתנו:

זכות עיון במסמכי ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לזכות העיון במסמכי ועד מקומי של תושב היישוב, ולהלן חוות דעתנו:

השכרת שטחי פרסום במבנים ציבוריים על ידי הועד המקומי

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס לשאלה האם באפשרות ועד מקומי להשכיר שטחי פרסום במבנים ציבוריים באחריותו. להלן חוות דעתנו:

פרישת חברים מן האגודה הקהילתית – סקירה משפטית

להלן סקירה שהכין משרדנו אודות המצב המשפטי באשר לסוגייה של פרישת חברים מן האגודות הקהילתיות, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה שעסק בנושא בהרחבה:

הפסקת חברותו של חבר שאינו מתגורר בקיבוץ

התבקשנו לחוות דעתנו באשר להפסקת חברותו של חבר קיבוץ, בשל כך שהוא מתגורר בחו"ל ואינו נמצא בקשר עם הקיבוץ. להלן חוות דעתנו:

ייחוס חובות האגודה לחברי האגודה בקיבוץ

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע לשאלת אחריות חברי אגודה שיתופית קהילתית בקיבוץ (להלן: "האגודה") ביחס לחובותיה של האגודה וכן בנוגע לנוהל פירעון חוב האגודה במקרה בו חברי האגודה אינם בעלי אחריות אישית לחובותיה.

הקלטות ישיבת מליאת המועצה האזורית

נתבקשנו להתייחס לתיקון לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), הנוגע לחובה להקלטת ישיבות מליאת המועצה, ולהלן התייחסותנו:

אספקת מזון למוסדות חינוך

נתבקשנו לחוות דעתנו בקשר עם חובת אגודה קהילתית לרכוש מזון המיועד למוסדות חינוך שונים בתחומיה המנוהלים על ידה, מספק מזון בעל רישיון עסק.

חניית קרוואנים בחוף

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לשאלה – האם מותר להחנות קרוואנים בשטח המיועד לחניה לחוף. להלן חוות דעתנו:

התנהלות ועד מקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו בנוגע ליחסי הועד מקומי עם האגודה השיתופית חקלאית ועם האגודה הקהילתית, וכן באשר לאפשרות של עובד המועצה לכהן כחבר ועדת ביקורת של ועד מקומי. ולהלן חוות דעתנו:

זהות ועדים בין ועד האגודה לועד המקומי – יו"ש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למספר שאלות הנוגעות לסוגיית זהות הוועדים בין ועד מקומי לבין אגודה קהילתית (להלן: "האגודה") המצויים בשטחי יהודה ושומרון. להלן חוות דעתנו.

הקמת מערכת סולארית על גגות בשטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות שימוש

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות להקים מערכת סולארית על גגות שטחי מקרקעין אשר ניתנה בהם זכות הרשאה. להלן חוות דעתנו:

חבר ועד מקומי הנעדר מישיבות הועד

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לדינו של חבר ועד מקומי, אשר איננו משתתף בישיבות ועד, האם יו"ר הועד המקומי מוסמך לפטרו ולפנות למועמד הבא אחריו בתור באותה רשימה? להלן חוות דעתנו:

דו"ח ועדת ביקורת של הועד המקומי

התייחסות לדו"ח ועדת הביקורת של הועד המקומי.

בחינת מכתבי פרישה מהאגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו לגבי תקינותם של מכתבי פרישה מאגודה קהילתית אשר שלחו מספר חברי אגודה. להלן התייחסותנו:

האיזון בין ועדת הביקורת של הועד המקומי לבין הועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאיזון הנכון בין רצונה של ועדת הביקורת של הועד המקומי לבצע את עבודתה, לבין הפגיעה הנגרמת ביכולת התפקוד של הועד המקומי. להלן התייחסותנו:

מיסי קהילה ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיה של הטלת וגביית התשלומים ביישוב קהילתי. להלן התייחסותנו:

האצלת סמכויות לועד המקומי

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר למשמעות האצלת סמכויות מן המועצה לועד המקומי והאם יש במהלך זה כדי לחשוף את חברי הועד לתביעות משפטיות מן הגורמים השונים. להלן התייחסותנו:

אחריותם האישית של בעלי התפקידים באגודה

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה - באילו מקרים תחול אחריות אישית על בעלי התפקידים באגודה ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח כיסוי ביטוחי לבעלי התפקידים? ולהלן חוות דעתנו:

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים (להלן: "המרכז" ו-"היישוב" בהתאמה). בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

הרצאה - תקנות הערבות ההדדית

הועברה בחודש אוקטובר 2013

רישום תלמידים

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לסוגיות העולות מתוך מנגנון העברת תלמידים המתגוררים בשטחה של רשות מקומית, מחטיבת ביניים אזורית אחת לחטיבת ביניים אזורית אחרת, ולהלן חוות דעתנו:

התחייבויות הקיבוץ כלפי גורם מממן- דירות החברים

נתבקשנו לחוות דעתנו בדבר ההיבטים השונים הקשורים בחברי קיבוץ, המבקשים לבנות בית מגורים בקיבוץ בהתאם להחלטות שיוך הדירות.

היקף העסקה- סייעת רפואית

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרותה של רשות מקומית להעסיק סייעת רפואית המלווה ילד בעל צרכים רפואיים ייחודיים (עד כדי סכנת חיים), במשך 6 ימים בשבוע, בהתאם לשעות הלימודים באותו מוסד חינוכי, וכן כיצד ביכולתה לפעול במקרה של סירוב מצד הסייעת הרפואית לעבוד בהתאם להיקף המשרה הנדרש, ולהלן חוות דעתנו:

העסקת קרובי משפחה בבית ספר

נתבקשנו על ידך לחוות דעתנו בנוגע להמשך העסקת מזכירה בבית ספר יסודי רשמי באמצעות רשות מקומית, אשר בעלה הינו מנהל בית הספר המועסק על ידי משרד החינוך, ולהלן חוות דעתנו:

הצבת מצלמות בכניסה ליישובים לצורך שימוש כראייה משפטית

האם לצורך שימוש בצילום כראייה משפטית, בקרות אירוע, מוטלת חובה על הישובים אשר בתחום מועצה האזורית להתריע בפני הנכנסים והיוצאים מיישובי המועצה, כי מוצבת מצלמה המתעדת את מעשיהם?

השכרת המרכז הקהילתי לצורך עריכת אירועים שונים

נתבקשנו לערוך חוות דעת ביחס למספר שאלות בנוגע להשכרת מרכז קהילתי ביישוב לצורך השכרתו מעת לעת לצורך אירועים שונים. בין היתר נשאלנו האם ניתן להשכיר מוסד ציבורי לגוף/אדם פרטי, מהי אחריות המוסד למתרחש בתחומו במצב דברים זה וכן מהו הדין בנוגע למזון אשר יוגש באירוע ואופן שמירתו. להלן חוות דעתנו:

חובת החזקת גני הילדים ביישוב

נתבקשנו לחוות דעתנו ביחס לשאלה האם חלה על היישוב חובה להמשיך ולדאוג להחזקת גני הילדים (מעל גיל 3) בתחומו.

גביית תשלום גני ילדים

נתבקשנו לחוות דעתנו בעניין תוקפה החוקי של ההחלטה על הקמת גן יישובי, נוסף על מערכת הגנים המתוקצבת על ידי משרד החינוך, וכן גביית תשלומים מעבר לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, באגודה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ מסוג יישוב קהילתי

הרחבת היקף עבודות במבנה המועצה האזורית

האם מועצה אזורית יכולה להרחיב היקפן של עבודות בנייה באמצעות אותו הקבלן או שמא יש צורך בעריכת מכרז חדש?

מדריך למועמד לבחירות לראשות עירייה

מטרתו של מדריך זה הינה להקל במעט את ההתמודדות עם סבך החוקים והתקנות, להבדיל בין עיקר וטפל, ולפרוש את המידע המשפטי הראשוני לו אתה זקוק בדרכך.

תעמולת בחירות אסורה באמצעות שימוש בעיתון רשות מקומית

האם פרסום בעיתון רשות מקומית מהווה הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959? מהן הדרכים לתקוף או למנוע את הוצאת העיתון המפר?

סמכות וועד ממונה באגודה שיתופית ביחס לאסיפה הכללית

האם וועד שמונה ע"י רשם האגודות השיתופיות באגודה שיתופית, רשאי לאשר תקציבים ומאזנים וכן קבלת חברים לאגודה ללא אישור האסיפה הכללית של האגודה?

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: