ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

שלום,
הנני מתגורר במושב בו קיימת אגודה חקלאית וועד מקומי. לפי תקנון הוועד המקומי אצלנו במושב, רשאי להבחר כיו"ר (לוועד המקומי) רק מי שהינו גם חבר באגודה החקלאית. האם אין בכך ניגוד עניינים, שכן הוועד המקומי אמור לייצג את כלל התושבים? אם הדבר אינו "חוקי" מהי הדרך בה ניתן לשנות מצב זה (הנני תושב הרחבה, ואיני חבר בוועד המקומי, אך הדבר מכעיס אותי בתור תושב שלא זוכה לייצוג חף מאינטרסים).ישי שלום,

ראשית, יש לחדד ולהבהיר כי לועד המקומי אין תקנון (בשונה מהאגודה השיתופית שהינה תאגיד אשר מסמך היסוד שלו הוא תקנון).

ייתכן והנך מתייחס למציאות החוקית של "זהות ועדים", ולפיו מי שמכהנים כחברי ועד האגודה יכהנו גם כחברי הועד המקומי. מציאות זו רלוונטית כאשר מרבית התושבים הינם חברים באגודה.

כאשר ישנם תושבים אשר אינם חברים באגודה, אזי קיימת אפשרות של פיצול ועדים, קרי – עריכת בחירות נפרדות לועד המקומי. אפשרות ביניים הינה – "צירוף נציגות", כלומר, מצב שבו חברי ועד ההנהלה של האגודה מכהנים כחברי הועד המקומי, ובנוסף – כולל הועד המקומי גם נציגים אשר נבחרים ע"י התושבים.

ההוראות הנוגעות ל"זהות ועדים", "פיצול ועדים" ו-"צירוף נציגות", וכן אפשרות של מעבר ממציאות אחת לאחרת, מפורטות במסגרת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).

בברכה,

איתן מימוני ושות'בתביעה של זוג חברי קיבוץ כנגד החלטת ועד הקיבוץ, שנידונה בפני רשם האגודות, בעניין הפקעת חברותם של בני הזוג. קבע הרשם שיש להשיב להם את חברותם. להקצות חזרה זכויות על שטח לבניה, ולשאת בהו"צ שכ"ט.
לדברי מנהלי האגודה, פנקס החברים תוקן, אך כבר למעלה משנה שאינם מקצים את השטח. ולא שילמו את שכר הטירחה.כציד ניתן לפעול על מנת לאכוף ההחלטה?שלום רב.

יכולת האכיפה של החלטות הרשם והגורם הרלוונטי לעניין, תלויה, בין היתר, בשאלה – איזה הליך התקיים ומה בדיוק נקבע בהחלטה, כאשר יכולים להיות הבדלים בין הליך בוררות, הליך חקירה וכיו"ב.

הנך מוזמנת ליצור קשר עם משרדנו לצורך בחינת הסוגיה הפרטנית.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום,

האם לאחר התפטרותו של חבר ועד יש למנות במקומו את המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר חברי הועד?

בתודה,שלום רב.

אכן כך הוא הדבר. ראה תקנה 25 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975:

25. (א) נתפנה מקומו של חבר הועד תוך תקופת כהונתו של הועד, יבוא במקומו המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות בבחירות לועד לאחר חברי הועד שנבחרו, ללא צורך בהחלטה נוספת והוא ייכנס לתפקידו כחבר הועד תוך 14 ימים מיום שנתפנה מקום חבר הועד או במועד כינוסה הראשון של ישיבת הועד שלאחר התפנות המקום, לפי המוקדם.
(ב) לא היה מועמד למילוי המקום שנתפנה בועד כאמור בתקנת משנה (א), או התפטר הועד כולו תוך תקופת כהונתו, ייבחר חבר הועד או הועד כולו, לפי הענין, באסיפה כללית שלא מן המנין.
(ג) פחת מספר החברים בועד, ואין יותר מועמד למילוי המקום שנתפנה כאמור בתקנת משנה (א), יהיה הועד רשאי לפעול במשך שלושה חדשים לכל היותר מיום שהתפנה המקום כאמור, אלא אם פחת מספר החברים בועד מהמנין החוקי.

בבברכה,

משרד עו"ד איתן מימוני ושות'שלום לכם,
האם חבר וועד מקומי מכהן, יכול לפנות באופן אישי, על דעת עצמו לוועדת ביקורת ולבקשה לבדוק נושאים ספציפיים שאינם נראים לו כתקינים בהתנהלות הוועד בו הוא חבר? זאת בנוסף לנושאים הכללים האמורים להופיע בדוח ועדת הביקורת.ליאור שלום ,

כל חבר ועד מקומי, כמו כל תושב, יכול לפנות לועדת ביקורת ולבקש שתבדוק נושא מסוים. הסמכות להחליט מה יבדק ומה לא יבדק, הינה של ועדת הביקורת.

בברכה,
איתן מימוני ושות'היכן ניתן למצוא את התקנה בצו המועצות בעניין חובת פרסום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי ככל שחלה חובת פרסום + הקלטה והאם ישנם פסקי דין בעניין פרסום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי אודה להבהרות בענייןהעברנו ללא תמורה לבננו בית בישוב קהילתי שהינו אגודה שיתופית.
הישוב מחייב את בננו שגר עימנו בבית מיסי אגודה בנוסף למיסי אגודה שאנו משלמים על אותו בית
האם בננו חייב במיסי אגודה והוא אינו חבר אגודה?
תודה
וגם אם לא היינו גרים איתו ביחד. האם הוא חייב לשלם מיסי אגודה כשהוא לא חבר אגודה?
שרהשרה שלום,

הדבר תלוי בנסיבות, באופן כללי קיימת אפשרות לחייב במיסי אגודה גם את מי אשר אינו חבר אגודה.
לצורך התייחסות קונקרטית יש לבחון את הנושא לעומק ולעיין בהחלטות הרלוונטיות אשר נתקבלו באגודה.
אנו מזמינים אותך ליצור קשר לצורך קביעת פגישה וקבלת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות'צימרים במושב כדירות להשכרה האם מותר
האם המיסוי/תשלום על צימרים מכל הבחינות שונה מבניה רגילה בנחלה...
האם ניתן להשכיר צימרים כדירות להשכרה רגילות ...?
מה התייחסות גורמי האכיפה בעיקר רמ"י למצב כזה..
דמי החכירה המשומים לרמ"י הם על הקרקע בלבד או גם המיבנים שעל הקרקע כלולים בנוסחת גובה דמי החכירה...?יעקב אברהם שלום,

ככלל, הפעלת צימרים בשטח חקלאי (נחלה)- אם אינה נעשית במסגרת פל"ח מאושר- מהווה שימוש חורג המצריך הסדרה מול רמ"י ומוסדות התכנון.

להסדרה הנ"ל יש משמעויות כספיות המשתנות לפי הנתונים הספציפיים.

את השאלות שהעלית יש לבחון הן במישור מערכת היחסים מול רמ"י, הן במישור חוקי התכנון והבניה והן ביחס לתקנון המושב והחלטותיו.

הנך מוזמן לקבוע פגישה במשרדנו לבחינת המצב המשפטי ומתן ייעוץ.

בברכה,
איתן מימוני ושות'התנחלות שבה האדמות לא מוכרות בטאבו ובו אגודה שיתופית שאינני חלק ממנה שדורש מיסי ישוב ולא נותן שום שירות עבורי (מלבד מים וחשמל שעליהם אני משלם להם), האם אני חייב בתשלום המיסים לפי חוק או שיתכן ולאו דווקא?שירה שלום,

באופן עקרוני, אכן קיימת אפשרות כי על אף שאינך חברת אגודה תחויבי בתשלום מיסי אגודה – הפסיקה בעניין זה אינה אחידה בין בתי המשפט, והיא משתנה, בין היתר, גם ממקרה למקרה בהתאם לנסיבות, להוראות התקנון, להסדרה החוזית הקיימת, לסוגי השירותים בגינם נגבה המס, וכיו"ב.

בברכה,
איתן מימוני ושות'האם מותר לוועד מקומי להטיל קנס על הוראת קבע שחזרה ומנגד - לתת הנחות בארנונה על תשלומים שבוצעו בהו"ק ?דפנה שלום,

על פניו את הליכי הגבייה יש לעשות עפ"י פקודת המסים (גביה), כולל הצמדה וריבית.

בנוסף, הנחה בארנונה יש לתת עפ"י הכללים המעגנים בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום לך,
מול מי מתלוננים על חוסר תפקוד של הרשם או המפקח מטעמו ?
דודדוד שלום,

כל גוף ממשלתי כפוף לביקורת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

בברכה,
איתן מימוני ושות'היי ,
אני רשום בספר החברים של האגודה ואני רוצה לחתום בר רשות מול החטיבה להתיישבות, גר ביו"ש, וההנהלה לא רוצה לחתום לי על הטפסים.
הם לא נותנים הסבר ומתעלמים מפניות חוזרות.
גם מול רשם האגודות לא התקבלה תגובה .
האם יש משהו שניתן לעשות חוץ מתביעה בבית משפט ?עמיאל שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.


לאישורך.שלום לכם,
לאחרונה התפטרו 2 מחברי ועדת ביקורת ונשארה חברה 1. האם ועדת הביקורת יכולה להמשיך להתקיים? או שהיא מפוזרת?
האם מותר להנהלה להמשיך לכהן ללא ועדת ביקורת , במידה והועדת ביקורת מפוזרת ? תוך כמה זמן על ההנהלה לכנס אסיפה לבחירת ועדת ביקורת חדשה?
האם רשם האגודות צריך לקבל דיווח על פיזורה של ועדת הביקורת?גבי שלום,

נושא ועדות הביקורת באגודות השיתופיות מצוי בהליכי הסדרה אשר טרם הושלמו, ולפיכך מענה קונקרטי לשאלותיך צריך להיבחן, בין היתר, גם מול תקנון האגודה.

יחד עם זאת, ניתן למצוא מענה חלקי לשאלותיך בסעיף 7 להנחיות אותם פרסם רשם האגודות השיתופיות לעניין ועדות ביקורת, ובו נקבע כי:

"7.2. התפטרות יו"ר ועדת ביקורת או חבר אחר של הוועדה, אינה מביאה להפסקת כהונתם של יתר חברי הוועדה. במקומם יבוא המועמד שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות לוועדת הביקורת, ולא נכנס לוועדה. אם אין מועמד כזה, יש לכנס את האסיפה הכללית בכדי לערוך בחירות להשלמת מספר חברי הוועדה."

בברכה,
איתן מימוני ושות'מה "הסנקציה" לרוכש נחלה ממוכר שהיה חבר באגודה והאסיפה הכללית סירבה לקבל את הרוכש כחבר באגודה ביישוב ?
"הסנקציה" היא שהרוכש אמנם יוכל לגור בנחלה שקנה אבל לא יוכל לבנות תוספת לבית שקנה בישוב ?ליאת שלום,

לשם התשובה יש לבחון את מערכת היחסים בין הרוכש לאגודה במקרה הספציפי, כיוון והדבר תלוי בסוג האגודה, מיקומה בארץ, מס' בתי אב באגודה וכיוצ"ב.

הנך מוזמנת ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות'האם חבר ועד הנהלה באגודה שיתופית בישוב שחל עליו סעיף 97א(ד) + 97(א) לתקנון יכול להיות חבר מליאת המועצה במקביל ? לאחר שמסר מכתב התפטרות מכהונה בוועד המקומי.
אם יש תקדים של העליון לדבר בבקשה לציין.
תודה מראש על סיוע !
משה גולדנברגמשה שלום,

על פניו, לא קיימת אפשרות במצב של זהות ועדים להתפטר מן הוועד המקומי ולהמשיך לכהן רק בוועד האגודה.

בברכה,
איתן מימוני ושות'האם שימוש חורג של מגורים בשטח חקלאי מחייב קנס או שמקבלים צו פינוי או אזהרה לפני?ישי שלום,

ככל וכוונתך היא למערכת היחסים בין רמ"י לבין המחזיק בקרקע החקלאית, בכפוף לשיקול דעתה פונה רמ"י בדרישה לפינוי ולתשלום דמי שימוש ראויים לתקופת השימוש.

ככל וכוונתך למערכת היחסים שבין הוועדה המקומית למחזיק בקרקע, אזי חלה על הוועדה המקומית חובה חוקית לאכוף עבירות תכנון ובניה ולצורך כך יש לה "ארגז כלים" בו ביכולתה לעשות שימוש לפי העניין. הגשת כתב אישום נקיטה בהליכים (צווים מנהליים) והטלת קנסות כלולים "בארגז כלים זה".

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום,

בקיבוץ היה היום הקובע בשנת 2006.
לאחר היום הקובע התקבלו 11 משפחות לחברות באופן חריג.
לא פורסם והוצע לבני קיבוץ נוספים להשתייך לקבוצה חריגה זו.

בשנת 2016 נקבע תקנון אשר מגדיר מי יכול להיות חבר חדש, אך איני עומד בתקנון זה כיוון שאני בן שני. יש לי אח מקבוצת ההחרגה.

האם יש לי עילה להסתמך על העוול שנעשה לי באי הכללתי בקבוצה החריגה לה התאפשרה חברות חדשה בקיבוץ?

תודה.שלום רב,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך תיאום פגישה והכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.שלום רב,
האם חבר ועד מקומי יכול לתת שירות בתשלום לאותו ועד?
או האם יכול לעבוד בארגון שנותן שירות בתשלום לאותו ועד שבו הוא מכהן?אבי שלום,
הבסיס למענה לשאלותיך מצוי בסעיפים 89א ו-89ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, אשר הוחלו על ועדים מקומיים במסגרת סעיף 132 לצו זה.

בסעיפים אלה נקבע כי חבר הוועד (לרבות תאגיד אשר חבר הוועד מחזיק ביותר מעשרה אחוזים ממניותיו או שחבר הוועד מועסק בו כמנהלו או כעובד אחראי בו), אינו יכול להיות צד לחוזה עם הועד, למעט במקרה של עמידה בתנאים הנדרשים בסעיף (אישור 2/3 מחברי הועד, אישור ראש המועצה), וכן שלחבר הועד לא תהיה טובת הנאה, ישירה או עקיפה, מחוזה שנעשה מול המועצה, לרבות אופן הפעולה במקרים מעין אלה.

בכל מקרה, יש לבחון כל מקרה באופן פרטני על פי נסיבותיו, על מנת לדעת אם התקשרות מסוג זה עומדת בדרישות החוק.

בברכה,
איתן מימוני ושות'דרושים למבחר משרות מהבית🏠🔥
בקלדנות, כתיבה, תמלול, הזנת תוכן, מילוי בסקרים ועוד!
המשרות עצמן לא אינטנסיביות ובזמנים שלכם, ללא ניסיון קודם😎
הכל מהבית. המשרות יכולות להיות חלקיות\מלאות!🤗
שכר שנע בין 3,500 בחודש כמשרה נוספת וקלה לבין 12,500 למשרות היותר רציניות!✅
לפרטים נוספים מוזמנים לשלוח הודעה לנועה בוואצאפ בלבד - 050-2322173! ✨
התחלת עבודה מיידיתראשית ברכות למינוייך לתפקיד יו"ר ועדת האגודות השיתופיות,
האם תפקיד זה מונע מלשכור את שירותי משרדך בעניינים משפטיים בענייני אגודות שיתופיות...?
זה יהיה חבל מאוד לחברי אגודה להפסיד את המומחיות שלך בענייני אגודות שיתופיות ....יעקב שלום, ותודה על הברכות החמות.

המינוי אינו משפיע על פעילות משרדנו בשדה המשפטי, ואנו נמשיך, כמובן, לייצג את לקוחותינו, ובהם אגודות שיתופיות רבות, נאמנה.

בברכה,
עו"ד איתן מימוניתודה...
נגולה אבן מליבנו...
ישר כח..
האי סימטריה בין התושב למערכת הועד המנהל באגודות וניצול הכוח על ידי הועד המנהל ידועה ומצערת...ואין ספק שמומחיותיך בעניין הינה תרומה לחבר אגודה "נדרס" ע"י ועד הנהלה כוחני, עריץ ומרוסן שלח
ישר כוח
ותודה
יעקבהנידון: האם אסור להחנות גרור סגור למגורים (קרוואן) בחנייה רגילה לרכב?

קיבלתי חמישה דו"ח, יום אחר יום, על החניית קרוואן בניגוד לתקנה התעבורה 69, (ו), (2): "לא יחנה אדם רכב, לא יעמידנו עומד בדרך אם - הוא גרור או נתמך, אלא בעת ביצוע עבודות כאמור בתקנה 69 (ב) (3)." הקרוואן (הגרור) עמד במפרץ חניה, עליו מסומנים בפסים לבנים חניות לרכבים.

לטענתי, סעיף התקנה המצוטט בדוחות אינן חל על החניית גרור בחנייה רגילה לרכבים. להלן, ארבע טענות נגד, אשר די בתקפות אחת מהן על מנת לקבוע כי הדוחות שנתנו אינם קבילים מבחינה חוקית.

1. סעיף החוק אשר מצוטט בדוחות שקיבלתי, עוסק באיסורים הנוגעים להעמדה ב'דרך'. בסעיף 1 ישנן דוגמאות למהותה של דרך: "דרך" – לרבות של מסילה, דרך, רחוב, סימטה, ככר, מעבר גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בו". כל אלה משמען דרך כמעבר ממקום למקום. ולא על חניה שהיא עמידה במקום אחד. משמעות הסעיף היא מניעת הפרעה לרכבים אחרים בעת המעבר בדרך. הסעיף אינו דן כלל בנושא החניית גורר במקום חניה מקובל.
2. אגב, אילו חניה הייתה נחשבת דרך אזי כל רכב חונה בחניה צריך היה להציב משולש אזהרה, כאמור בסעיף 70.
3. אילו התקנה אכן אוסרת על חניה של גרורים, אזי חניה זאת אסורה באופן כלל ארצי. לפי הרשיון שבידי, הגרור נחשב לרכב, ולאחר בירורים עם יודעי דבר מתחום הקרוונים – אין איסור כלל ארצי שכזה. קרוונים חונים שנים רבות בחניות של רכבים, כיוון שהם מוגדרים בחוק וברשיון כרכב לכל דבר.
4. ראיה לכך, היא שבעיריית חולון החליטו להוציא נגררים מהחניות שברחובות, (עקב שיקולי עומס), ולצורך זאת חוקקו תיקון לחוק העזר בסעיף העוסק בחניה, ובו אסרו במפורש על חניית גרור בחניה רגילה. (כמובן, כיוון שאין גוזרים גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה - דאגו מראש לקבוע מקום חניה מוסדר לנגררים!)שלום ד"ר ראובן,

מדבריך עולה כי מדובר במקרה פרטני, החורג ממסגרת מתן המענה בפורום, ובפרט שיש צורך להכיר את פרטי המקרה ואת הנסיבות המיוחדות בעניין.

המלצתנו היא לפנות לייעוץ פרטני אצל עו"ד המתמחה בתחום בכדי לקבל חוות דעת מקיפה בנושא.

בברכה,
מימוני שלוש ושות' - משרד עורכי דין.אנחנו עושות שיחות וידאו סקס ומצלמות סקס ומוכרות סרטי סקס פרטיים שלנו בוואצפ:

דנה 055-3386275
מאיה 055-5578177קווי פרימיום - אם המספרים האלו חסומים לך תחייג לחברת הסלולר שלך ותבקש להסיר את החסימה, הסרת החסימה היא בחינם:
1919-121-936
1919-121-970

הכרויות בטלפון:
1901-729-213
1901-729-210

מצלמות סקס, סקס xxx, סקס לייב, סקס בשידור חי, סקס חי, סקס מצלמות, מצלמות סקס חינם, סקס חיות, שידור חי סקס, צאט סקס חינם, סקס בשידור, מצלמות סקס בשידור חי, מצלמות סק, מצלמות סקב,
מצלמות סקס חי, סקס במצלמה, מצלמות סקס לייב, מצלמותסקס, מצלמות בקס, מצלמות סקס זוגות, וידאו צאט סקס,
סקסחי, מצלמות סס, סקס מצלמות חינם, מצלמות לייב סקס, מצלמת סכס, מצלמות עירום, nmknu, xex, nmknu,xex, צ'אט מצלמה, אתרי מצלמות סקס, אתר מצלמות סקס, מצלמות סקס בשידור ישיר,
שידורי מצלמת סקס, מצלמות סקס אנאלי, מצלמות סקס חיות, מצלמות סקס בחינם, הופעות סקס, ישראליות מחכות לך במצלמות סקס, מצלמות צאט וסקס,كاميرات جنس, كاميرات الجنس, Секс камеры,Камеры, сексנא עזרתך בשאלה נוספת בסוגיה אם אפשר.
מתי יצא החוק שמגביל את הגביה ל 30% מגובה הארנונה?
לדברי מנהלת מחלקת המיסים במועצה שלי במידה וצו ההטלה הראשון במושב היה לפני החוק הם זכאים להמשיך לגבות את אותו אחוז שגבו לפני החוק ואם צו ההטלה הראשון היה אחרי החוק הם רשאים לגבות רק עד 30%....
אודה לך מאוד אם תסייעי לי בתשובהחיה שלום,
ראי להלן רקע קצר לעניין גביית ארנונה ע"י ועדים מקומיים:
בשנת 2005 התווסף סעיף 9ב לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 (להלן: "חוק ההסדרים"), ובו נקבע כך:

9ב. בלי לגרוע מהוראות סעיף 9(ב)(2), ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות, לא יטיל לראשונה ארנונה כללית על סוג נכס המצוי בתחומו, אלא לאחר שקיבל את אישור השרים לכך; הוראות סעיף 9(ב)(2) סיפה יחולו לענין אישור השרים לפי סעיף זה.
ביחס לשנים אשר קדמו לתיקון זה, לא היה נדרש הוועד המקומי לכל אישור נוסף טרם הטלת הארנונה, ואפילו זו הטלה ראשונה, מלבד אישור המועצה (זאת ככל שגובה המס נמצא בגבולות המינימום והמקסימום לגבייה כפי שמעודכנים מעת לעת בתקנות). (עת"מ (נצ') 23762-09-15 פרץ מרדלר ו 33 נוספים נ' מועצה אזורית מרום הגליל).
בשנים האחרונות מאשרים שרי הפנים והאוצר לועדים מקומיים לגבות אך ורק תשלום ארנונה למגורים וגם זאת עד לגובה של 30% מגובה הארנונה שגובה המועצה.
למענה קונקרטי לסוגיות השונות ניתן ליצור קשר עם משרדנו לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.
בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום רב, רציתי לברר מכוחן של אלו הוראות מוכתב כיצד יועבר תפקיד יו"ר ועד אגו"ש יוצא ליו"ר הנבחר? קרי מה הצעדים שעל היו"ר היוצא לבצע לשם העברת התפקיד בצורה מסודרת? האם זה מוגדר בתקנון האגודה, בפקודה או מקור נורמטיבי אחר.

תודה רבהתמי שלום,
לא קיימות הוראות ספציפיות בעניין, עם זאת, ניתן ללמוד את העניין מכוח הדין הכללי המורה על התנהגות בתום לב בצורה שלא תפגע בהתנהלות הוועד, תוך נקיטת הפעולות הסבירות הנדרשות לשם העברת התפקיד
בברכה,
איתן מימוני ושות'«   «הבא   | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: