ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

שלום רב האם לחבר ועד מקומי ,מותר להיות עובד מדינה? לתשובתך אודהשלום רב,

באופן עקרוני אסור לעובד מדינה במשכורת, אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי, לשמש כחבר ועד מקומי. אולם, אם הוא אינו נופל בגדר תנאים אלו, על פניו אין מניעה להיותו חבר ועד מקומי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'האם גננת קבע המקבלת שכר ממשרד החינוך (נחשבת עובדת מדינה?) ומועסקת בגן קבוע של המועצה האזורית יכולה לשמש כחברת וועד בישוב שהוא תחת אותה מועצה?שלום רב.

הנסיבות המתוארות עשויות היו לעורר קושי מסויים מ-2 זוויות - האחת, היותה עובדת המדינה, והשנייה היותה עובדת בגן שבמועצה האזורית.

באשר למועצה האזורית - אמנם הועדה למניעת ניגוד עניינים מצאה שאין מקום שעובד המועצה האזורית יכהן כחבר ועד מקומי (בתחומי אותה מועצה), אך מאחר ואין מדובר בעובדת המועצה, הרי שעל פניו אין מקום להוסיף ולהרחיב את העיקרון אשר נקבע בחוות דעת של הועדה, אשר גם כך אינו נסמך על הוראת חוק מפורשת, ובפרט שספק האם הרציונאלים הנזכרים בבסיס קביעתה של הועדה רלוונטיים לנסיבות אלה.

ובאשר להיותה עובדת המדינה במשכורת –בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) נקבע כי פסול מלכהן כחבר ועד מקומי - עובד המדינה במשכורת אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי ניגוד עניינים עם עבודתו בועד.

לאור האמור, הרי שיש לבחון את נסיבות המקרה הספציפיות, וכן לקבל את עמדת המדינה ביחס לאותה עובדת בשאלה האם מקרה זה נופל תחת גדרי הסייג הנ"ל אם לאו.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום
אני חברה באגודה
3/6/20 הגשתי מכתב לעיון במסמכי האגודה ונענתי בסירוב פניתי לרשם האגודות נשלח מייל לוועד המושב שבו הוא מדגיש את עניין זכות העיון לפי תקנון האגודה ובכול זאת יור הוועד לא מוכן לתת לי לעיין במסמכים פניתי שוב לרשם והוא שלח עוד מייל לוועד המושב והדגיש את זכות העיון ואת סירובם שהוא נגד התקנון ובכול זאת לא מאפשרים לי לעיין במסמכי האגודה מה ניתן לעשות ?
יור הוועד הוא החקלאי הגדול ביותר במושב ובתור ראש וועד מקבל החלטות בקשר למים ואדמות והוא מצוי בניגוד עניינים
ועוד שלאחרונה לקח אדמה השייכת למושב ושתל בה חיטה ללא אסיפת חברים
שנשאל על כך ענה ששילם 10,000
ועדייף שהוא יקח את האדמה ולא חבר אחר
האם זה התנהלות תקינה ?הודיה שלום,

אתייחס לשאלה במישור דיני אגודות שיתופיות- חבר אגודה, וקל וחומר יו"ר הנהלת האגודה, צריך לפעול בהתאם להוראות תקנון האגודה והחלטותיה.

על יו"ר הנהלת אגודה מוטלות חובות זהירות ונאמנות (בדומה במובנים מסויימים לחובות המוטלות על דירקטור בחברה).

באם יו"ר האגודה מצוי במצב אשר אינו מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו כאמור, ניתן לפנות להנהלת האגודה בעניין ולבקש התערבותה.

באם האגודה אינה "משתפת פעולה" ניתן לעשות שימוש בכלי התביעה הנגזרת הלקוח מחוק החברות והוחל גם על אגודות שיתופיות.

נשמח להרחיב בעניין ככל ונדרש.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'הודיה שלום,
תיאור המעשה מטה אכן מגלה לכאורה התנהלות בלתי תקינה.

בתיאור מועלים מס' נושאים אשר כל אחד מהם מחייב התנהלות בכלים משפטיים שונים.

מוזמנת לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ בעניין.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום.קיבלתי פסק דין בית קיבלתי כיורשת את זכויות הנחלה.איך מתבצע הרישום כדין?והאם מדווחים למס הכנסה ואיך? תודהמירית שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו לצורך קביעת פגישה ומתן ייעוץ בתשלום, עם זאת, נצין כי משרדנו אינו מעניק שירותי ייעוץ בתחום המיסוי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות' - משרד עורכי דין.ביום 23.6.95 נתן רשם האגודות השיתופיות החלטה עקרונית הקובעת, בין היתר, שאגודה אינה מוסמכת להשתמש ברווחים שנוצרו בענף המימון וככל שאלה נוצרו יש להחזירם לחברים.
מדובר בהחלטה עקרונית חשובה מאוד.
איפה אפשר למצוא את החלטת רשם האגודות מיום 23.6.95 ?
אני מודה לכם מראש.טומי שלום,

בהתאם לפרטים אותם מסרת ככל הנראה אתה מחפש את התיק נור נ' כפר ביאליק שמספרו 185/20/95, המפורסם באתר הנבו.

אתה מוזמן לפנות אלינו בדוא"ל על מנת שנעביר לך את קובץ ההחלטה.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שבוע טוב,
אני מודה לכם על התשובה ומעריך מאוד את נכונותכם לעזור.האם מזכיר וועד מקומי או עובד אחר מטעם הוועד המקומי ( לדוגמא: עובד אחזקה ,גנן וכו') צריך להיקלט בהליך מכרזי על ידי המועצה האזורית?
כיצד אמור להיקלט לעבודה ועל ידי מי?
אשמח להפניה לחוק ו/או פסיקה או נוהל רלוונטי.
תודה.אחדד את השאלה , על פי לשון החוק , האם המשמעות של סעיף 132ב.(ג) היא קיום הליך מכרזי על ידי המועצה? ומה אם מדובר על העברת עובדים קיימים מהאגודה החקלאית או הקהילתית לוועד המקומי?
מינוי עובדים בועד מקומי צו (מס' 2) תשס"ד-2004
132ב. (א) ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.
(ב) לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור המועצה.
(ג) מינוי עובדים לועד מקומי ייעשה על פי הוראות צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977, בשינויים המחויבים.
(ד) שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורים ובלבד שזכויותיו לגמלאות של עובד שנתקבל לעבודה לאחר יום ט"ז בכסלו התשס"ב (1 בדצמבר 2001) יבוטחו בקרן פנסיה צוברת.
(ה) הממונה רשאי, באישור השר, לקבוע את המספר המרבי של העובדים שיעסיקו ועדים מקומים ויעול שיקבע כאמור לכלל הועדים המקומיים או לסוגי ועדים; קבע הממונה כאמור לא יעסיק הועד המקומי עובדים במספר העולה על המספר שנקבע.שמוליק שלום,
דרישות החוק הן שקליטת עובדים בועד המקומי תיעשה באותו אופן כמו במועצה האזורית. קרי, באמצעות מכרז כוח אדם. המכרז יתבצע על ידי הועד המקומי ועל פניו הוא נדרש גם כלפי עובדים שהועסקו באגודה החקלאית או הקהילתית.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'מעוניין לדעת האם אגודה חקלאית שיתופית שמספקת מים במקום רשות מקומית נחשבת ספק אחר או יש סייגים לעניין תשלומים לרשות המים/מקורותיואל שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות' - משרד עורכי דין.שלום רב, אני מתגורר במושב ומשלם מידי חודש מיסי מושב בנוסף לתשלומים הקבועים למועצה הכוללים ארנונה ביבוב ,לצערי הרב לא מקבל שירות מהמושב מעבר למה שאני מקבל מהמועצה ולכן ברצוני לשאול האם אני חייב לשלם מיסי מושב?משה שלום,
באופן עקרוני, מעבר לתשלומים שגובה המועצה האזורית, יכול גם הועד המקומי, ככל והדבר אושר לו כדין, לגבות ארנונת ועד מקומי.
מעבר לכך, כאשר קיימת אגודה שיתופית ביישוב, לעיתים קרובות היא גובה מחבריה "מיסי אגודה", כאשר בהתאם לפסיקה, בנסיבות המתאימות היא רשאית לעשות כן אף מתושבים אשר אינם חברים בה.
כמובן שבחינה פרטנית באשר לחוקיות התשלומים הנגבים ממך ניתן יהיה לבצע רק במסגרת חוות דעת ולאחר קבלת כלל הפרטים והנסיבות.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'עקב סכסוך עם שכנים- גורמים לי נזק ברכוש ומטחים בי האשמות כזב.
באותו עיתוי מציבים מצלמות מביתו של השכן לכיוון הרחוב המוביל לכניסת ביתי ללא ידעתי בטענה כי זה לא מכוון אלי- הפרשות של כלבים מפריעים לו מחפש את בעלי הכלבים.
האם מותר לו ע"פ חוק הגנת הפרטיות?
אודה להתייחסות בהקדם!דנה שלום,

על פניו, חוק הגנת הפרטיות בס' 2(3) קובע מפורשות כי צילום אדם כשהוא ברשות היחיד מהווה פגיעה בפרטיות. לכן ככל והצילום עולה בגדר הגדרה זו ניתן לתבוע את המצלם. יחד עם זאת לעניין צילום בשטח ציבורי ישנו כלל שונה. לפי ההנחיה של רשם מאגרי המידע, שאיננה מחייבת משפטית אך מהווה סטנדרט רצוי להתנהגות, צילום בשטח ציבורי הוא מותר, ואולם נציין כי לפי ההנחיות, הקלטת הצילומים ושמירתם אסורה ברוב המקרים, ותלויה בתכלית אותה הצלם מבקש להשיג, ולאן מועבר המידע המצולם.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'.שלום רב,
על-פי איזה סדרי דין פועל ומחויב רשם האגודות ו/או מי מטעמו בעת ומוציא לפניו החלטה מעין שיפוטית?
כמו כן, מדוע הרשם אינו כפוף למשרד המשפטים ככל הרשמים?, ובהם רשם התאגידים, החברות, הירושות, וכו'.
תודה, יצחקיצחק שלום,

סדרי הדין לפיהם דן הרשם קובעים בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שהותקנו מכוחה, כאשר תלוי מכוח איזו סמכות דן הרשם בנושא. כך לדוגמא כשדן הרשם בתיק כבורר בסכסוך, הוא דן על פי סדרי הדין הקבועים בתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972.

כמו כן, נושא האגודות השיתופיות השתייך הסטורית למשרד העבודה שלימים הפך למשרד הכלכלה. אגודה שיתופית היא יותר מסתם תאגיד כמו חברה או שותפות שכן היא מבטאת גם עקרונות וערכים חברתיים של קאופורציה.

בברכה,
איתן מימוני ושות'אבי ז"ל החל בהסדרת המשק ואישור דירה שלישית בהתאם לרציפות בין דורית. באמצע ההליך נפטר אבי והמינהל ביקש ראשית להעביר הזכויות ליורש. ולאחר מכן לבצע הסדרה. לאבי היתר מהמינהל על כ-400 מ"ר (ללא פיצול דירה שלישית) עם חריגה של מרפסת 40 מ"ר. האם זה אומר שלא נוכל בהמשך לנצל את הרציפות בין דורית מאחר ואבי נפטר?יעקב שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.אנחנו בעל בית בישוב קהילתי אנחנו לא חברי אגודה
הבית שלנו מושכר למשפחה והיא משלמת מס אגודה מלא
האם חלה עלינו חובת תשלום מס אגודה נוסף בהיותנו בעל הנכס?אשר שלום,

על פניו החייבים במסי האגודה הם חבריה וכן במקרים מסוימים ניתן לגבות מסי אגודה קהילתית מתושבי היישוב שאינם חברי אגודה ובכל זאת מתגוררים ביישוב, יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ובעיקר את הוראות התקנון הספציפי בעניין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'.שלום
הועברו לי זכויות בית בישוב קהילתי שהינו אגודה קהילתית התיישבותית ללא תמורה
אינני חבר אגודה !
בביתי גרה משפחה פלונית ומשלמת מס אגודה מלא
האם אני גם צריך לשלם מס אגודה? אף על פי שאני לא גר בבית ולא חבר אגודה?תמיר שלום,

על פניו החייבים במסי האגודה הם חבריה וכן במקרים מסוימים ניתן לגבות מסי אגודה קהילתית מתושבי היישוב שאינם חברי אגודה, יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ובעיקר את הוראות התקנון הספציפי בעניין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'.אני בעל משק/נחלה במושב שיש בו זהות ועדים. בני מתגורר עמנו, רווק בן 40, והוועד מחשיבו כשוכר (אנו המשכירים לו) נדרשים ומשלמים מס אג' קהילתית מהכרטיס המשפחתי. לא נפתח חשבון ו. מקומי עד היום, וכך כבר שנים, למרות החלטת ועד שלא קוימה. האם חוקי לגבות מס מוניצ' ולהעבירו מכרטיס החבר שלנו לאג'? האם חוקי לגבות מס מוניצ' מיחיד/רווק בסכום שווה לזה שגובים ממשפחה? יצוין כי הודענו בכתב שהבן אינו מעונין בתוספת שירותים ודרשנו, לפיכך להפסיק תשלום ולחילופין- לזמנו להסכמות , שככל הידוע לי, יש פסיקות בנושא. תודה.כתוב כי ניתנה תשובה, אך היא אינה מופיעה. איני רואה תשובה.הישוב נווה שלום היינו כפר שיתופי שמנוהל על ידי ועד מקומי ,
1. האם יש תעריף מקסימלי שהאגודה יכולה לדרוש עבור מס ועד מקומי .
2.היש תקנון שמחייב את הכפר להעניק הנחה לחבר שהוא נכה [ עם תעודת נכות מביטוח לאומי ] ?
3.למה אמור הכסף שגובים כמס ועד מקומי לשמש ?זיאד אבו חמד שלום,

1. מאחר והאגודה והועד המקומי הינם שני גופים נפרדים, האגודה אינה יכולה לדרוש עבור מס ועד מקומי, ועל חיוב הארנונה של הועד המקומי להיעשות ע"י הועד המקומי (באופן ישיר או באמצעות המועצה האזורית).

מבחינה מעשית, ועד מקומי רשאי לחייב את התושבים אך ורק בארנונה, וגם זאת במידה והדבר אושר כדין ע"י המועצה האזורית (ובמקרים של הטלה ראשונה לאחר שנת 2005 – גם על ידי שרי הפנים והאוצר).

אכן, יש תעריף מקסימלי לגביית ארנונה הקבוע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007, כאשר בשטחי מועצות אזוריות, התעריף מתייחס לתעריף המשוקלל הנגבה הן ע"י המועצה האזורית והן ע"י הועד המקומי.

2. הזכאויות השונות להנחה מארנונה קבועות בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, והן כוללות גם התייחסות למתן הנחה לאדם בעל נכות.

3. ארנונת ועד מקומי משמשת את תקציב הועד המקומי באופן כללי, ואין חובה שתשמש למטרה ספציפית כזו או אחרת.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום רב,
ברצוני לשאול, האם יישוב שאינו רשמי ולא נושא סמל יישוב, הנמצא בתחומי יו"ש ומשוייך למועצה האזורית, כאשר תושבי היישוב רשומים כתושבי היישוב השכן.

במקרה כזה, האם יש אפשרות למנות נציגים למליאת המועצה האזורית? על אילו סעיפי חוק או תקנות הנושא נסמך.


תודה רבהשלום רב,

סעיף 1 בשילוב עם סעיף 7 לתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), תשל"ט-1979. מתיר לחברי אגודה של שכונה נפרדות ביישוב לשלוח נציג למליאה, בהתקיים התנאים הבאים:
1. הממונה נתן את אישורו לעניין. חשוב לציין, כי על מנת שהממונה ייתן את אישורו, נדרש כחברי האגודה של אותה שכונה, יגורו באזור נפרד מחברי שאר היישוב.
2. מספר תושבי האגודה הנפרדת עולה על 15% מסך כל תושבי היישוב.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום,
אני חבר קיבוץ באחד הקיבוצים במרכז
לכול חבר קיבוץ יש תיק אישי במזכירות הקיבוץ.
בתיק יש מסמכי קבלה לחברות/דפי תקציב/ ומסמכים בנוגע להתנהלות מול מזכירות הקיבוץ באופן אישי.

שאלתי..
האם מותר למזכיר הקיבוץ להעביר לגורם אחר מחוץ לשערי הקיבוץ את התיק? האם חל על התיק האישי הגנת הפרטיות?
תודהבני שלום,

כל החומרים המצויים בתיקו האישי של החבר בקיבוץ מהווים חומרים חסויים שלא ניתן להראותם לאחרים אלא למי שמוסמך לכך מכח החלטות רשויות הקיבוץ או מכח הדין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'פרסמתם חוות דעת בנושא רשת ביטחון, אשר לפיה יש להבטיח צרכי חברים באופן שלא יפחת משכר המינימום. האם יש להתייחס לשכר המינימום כברוטו או נטו?אייל שלום,

1.על פניו, תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הערבות ההדדית") מתייחסות לשכר מינימום כסכום ברוטו. להלן נציג עמדתנו.

2.סעיף 1 לתקנות הערבות ההדדית מפנה אותנו לחוק שכר מינימום. וראה:
"שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

3. עיון בסעיף 1 לחוק שכר מינימום מלמד אותנו כי :

" שכר מינימום" לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:
בתקופה שמיום י"ג בכסלו התשע"ח (1 בדצמבר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) – סכום השווה ל-5,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4; "

4.בהתאם לפקודת מה הכנסה, על סכום זה יש לשלם מס. ראה סעיף 2 :

"מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים
המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, ממקורות אלה..."

5.אשר על כן, על פניו ניכר כי הסכומים המוזכרים בתקנות הערבות ההדדית מתייחסים לסכומים ברוטו.

6.יחד עם זאת, יש לזכור, כי בהתאם לפקודת מס הכנסה ובהתאם לנסיבות הספציפיות, ייתכן וניתן יהיה לקבל פטור ממס.

7.כמו כן, יש לזכור כי לכל תושב ישראל עומדות נקודות זיכוי מס. כאשר עסקינן באדם אשר מרוויח הכנסה בגובה שכר המינימום (והינו ללא כל הכנסה נוספת), נקודות המס למעשה מקזזות עד ל-0 את סך המס שעליו לשלם.


בברכה,
איתן מימוני ושות'.האם לועד המקומי יש מחוייבות דיווח/אכיפה על חריגות בניה במושב כמו לועד האגודה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה...?יעקב שלום,

ככלל עבירות בניה נאכפות על ידי הוועדות המקומיות והיחידות הארציות והדבר אינו בסמכות הוועד המקומי.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום, בעקבות "חוות דעת- מימוש רשת ביטחון בעקבות משבר הקורונה".
נכתב בסעיף 5, ב, 3 בעד ילד שרק אחד מהוריו חבר, זכאי ההורה החבר רק למחצית מהשיעורים הקבועים בפסקה (1).
א. לפי מה אתם קובעים שילד ניתן לחלוקה?
ב. אם ילד ניתן לחלוקה אזי המיסים שמשולמים על הילד אמורים להיות, מחצית משיעורי הקיבוץ?
ג. האם אתם מודעים איך מצב זה שם ילד מול שאר הילדים?
ד. איך הילד נחשב למול ילדים של חברים חדשים שהתקבלו?שלום רב.

הסעיף אליו מתייחסת השאלה לקוח מתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש).

על כל פנים, התקנות עוסקות בחובת הקיבוץ כלפי חבריו ומשכך יש היגיון שהתקצוב הנוסף שנותן הקיבוץ לחבריו בגין ילד ששני הוריו חברים יהיה כפול מזה אשר ניתן לחברים בגין ילד אשר רק אחד מהוריו הינו חבר, שכן הקיבוץ אינו מחויב לממן את ההורה שאינו חבר.

בברכה,

איתן מימוני ושות'אני מתגוררת בקראוון ששייך ליישוב,
האם מותר להם לגבות ממני תשלומים על צריכת החשמל שלי במקום חברת חשמל?
(הם גובים ממני תעריף גבוה יותר מחברת חשמל)שירה שלום,

אם מדובר במצב בו מונה החשמל רשום על שם היישוב, יכול היישוב לגבות תעריף נוסף עבור תחזוקת רשת החשמל הפנימית שלו.

בהתאם, ניתן לפנות ליישוב ולבקש כי יעבירו את מונה החשמל על שם הדייר המתגורר בקרוואן, אולם לא ניתן לעשות זאת אם היישוב מוכרז כ"מחלק חשמל היסטורי".

בברכה,
איתן מימוני ושות'«   «הבא   | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: