ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

שלום
אני חברה בקבוץ מתחדש. כשנה שלמה אני מבקשת מהאחראי על הפנסיה ,דוח הפקדות אישי המפרט את כל ההפקדות של הקבוץ לקרן הפנסיה ,שלי על חשבון החוב האקטוארי של הקבוץ כלפי.
אני מקבלת סירוב בתירוצים כמו :
חוק התיישנות (מוזר כי עדיין חייבים לי ומפרישים)
שעלי לבדוק מול תלושי השכר שלי.
הדוחות של הקרן מראים סכומים גלובליים עבור פנסיה מה עבודה שלי ועבור ההפרשה של הקבוץ ואלה לא מאפשרים לי להבין את התמונה.

אינני מבינה מה מהות הסירוב ואינני מקבלת זאת.

מה עליי לעשות?
תודהשלום,
אני התגוררתי כתושב בקיבוץ שיתופי. במהלך 2016 הקיבוץ עבר את השינוי לקיבוץ מתחדש.
האם יש לקיבוץ איזשהי מחוייבות כלפי בנוגע לשנים בהן הייתי תושב? האם יש איזשהו יחס משפטי למעמד הזה?גיא שלום,

בדרך כלל תקנוני האגודות והחלטות אסיפה מתייחסים לחברי האגודה בלבד ואינם מעניקים זכויות למי שאינו חבר, לרבות במסגרת הליכי שינוי אורחות חיים.

עם זאת, על מנת לתת מבוססת יש לבחון את החלטות הקיבוץ בעניין וכן המערכת ההסכמית הקיימת, ככל וישנה כזו, בינך לבין הקיבוץ.

הנך מוזמן ליצור קשר עם משרדנו לצורך קביעת פגישה ומתן ייעוץ בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב,
אני בת 64 עם המלצת רופא תעסוקתי לסיום עבודה עקב אירוע לבבי. האם זכאי הקיבוץ להקשות על כניסתי ל"רשת בטחון פנסיונית" של הרשם? לא לכבד את המלצת הרופא התעסוקתי? לא להשלים חוב אקטוארי?
תודה על תשובתכםניגוד אינטרסים באגודה חקלאית
האם יו"ר אגודה
א) המשכיר את בתיו שבנחלה לצד ג' בניגוד
להוראות רמ"י
ב) אינו גר בנחלה.
מצוי בניגוד אינטרסים מובהק מול רשויות האכיפה ?
נתון לסחיטה ע"י מאן דהוא מחברי האגודה ?
אם כן ....כיצד ניתן לפעול ?
בכבוד רב
יעקבשלום רב,

אתייחס לשאלה במישור דיני אגודות שיתופיות- חבר אגודה, וקל וחומר יו"ר הנהלת האגודה, צריך לפעול בהתאם להוראות תקנון האגודה והחלטותיה.

על יו"ר הנהלת אגודה מוטלות חובות זהירות ונאמנות (בדומה במובנים מסויימים לחובות המוטלות על דירקטור בחברה).

באם יו"ר האגודה מצוי במצב אשר אינו מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו כאמור, ניתן לפנות להנהלת האגודה בעניין ולבקש התערבותה.

באם האגודה אינה "משתפת פעולה" ניתן לעשות שימוש בכלי התביעה הנגזרת הלקוח מחוק החברות והוחל גם על אגודות שיתופיות.

נשמח להרחיב בעניין ככל ונדרש.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב.האם חותמת נאמן למקור על פסק דין מנט המשפט.מספיק למינהל מקרקעי ישראל ולסוכנות היהודית
לשם העברת זכויות בנחלה.תודהמה יעוד הקרקע שניתן לפתוח עליה חניון קרוואנים ? האם אפשר מבחינה חוקית לפתוח על קרקע חקלאית כגון מטע זיתים או מטע אחר .להמשיך לעבד את הקרקע (כלומר שהפעילות החקלאית למשך )ובמקביל גם להשתמש לחניון קרוונים ?דור שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

על פניו, חניון קראוונים מהווה שימוש לתיירות ואסור לקיימו על קרקע חקלאית.

יחד עם זאת, כמובן שמענה פרטני דורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות, באופן חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך מוזמן ליצור קשר עם משרדנו לצורך קביעת פגישה ומתן ייעוץ בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום,
אני בעל חנות ואני חושש שגונבים ממני לעיתים, מותר לי להתקין מצלמות עם זיהוי פנים בחנות?שלום רב,

על פניו ובאופן עקרוני קיימת אפשרות להתקין מצלמות בחנות, בתנאי שאתה מציב שילוט מספק המציין כי החנות מצולמת.

יחד עם זאת, העניין כרוך בבדיקה ספציפית של נסיבות המקרה.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'ע"פ הנחיות הרשם יש להגיש את הדוחו הכספים המבוקרים עד ה31.8 בשנה העוקבת .
https://www.gov.il/he/service/financial_reporting_cooperatives
האם יש לאשר את הדוחות באסיפה השנתית טרם הגשתם לרשם או שאין קשר בין השניים פרט ללחובה לקימם ?עידו שלום,

באופן עקרוני, בטרם הגשת המאזנים לרשם יש לאשר אותם באסיפה.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב,
רציתי לדעת מה הן הסמכויות של יו"ר האסיפה. האם זה תפקיד יצוגי בלבד או מעבר.
תודה רבהעידו שלום,

ככלל, סמכויות העקרונית של יו"ר האסיפה הכללית מוגדרות בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, אך יכולות להתווסף עליהן סמכויות נוספות במסגרת תקנון האגודה הספציפי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב, ברצוני לדעת ניתן להחיל את דיני ממשל תאגידי (מה שמעוגן בחוק ולא הוולנטרי) על וועד ממונה חיצוני באגודה שיתופית?דן שלום,

ככל והכוונה היא לאילו כללים חלים על וועד ממונה, אזי תפקידי הוועד הממונה, כמו גם סדרי עבודתו מוגדרים בתקנה 28א' לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, ואכן רוב התנהלות הועד הממונה דומה להתנהלות ועד רגיל, אולם קיימים חריגים לכך, למשל באם מעוניין הוועד לכנס אסיפה כללית אליו לעשות זאת באישור רשם האגודות השיתופיות.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום, כמה ימי הודעה מוקדמת צריך לתת עובד עם שכר חודשי גלובלי (לא שעתי), שעבד 10 חודשים? תודה.מיכאל שלום,

בהתאם לפרטים אותם מסרת, ולסעיף 3 בחוק ההודעה המוקדמת, החישוב עבור כמות ימי ההודעה המקודמת יהיה יום אחד בעבור כל חודש עבודה בששת החודשים הראשונים, ו2.5 ימים עבור כל חודש מששת החודשים האחרונים.
לאור זאת, נראה כי תצטרך לספק לעובד שלך התראה מוקדמת של 16 ימים.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב האם לחבר ועד מקומי ,מותר להיות עובד מדינה? לתשובתך אודהשלום רב,

באופן עקרוני אסור לעובד מדינה במשכורת, אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי, לשמש כחבר ועד מקומי. אולם, אם הוא אינו נופל בגדר תנאים אלו, על פניו אין מניעה להיותו חבר ועד מקומי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'האם גננת קבע המקבלת שכר ממשרד החינוך (נחשבת עובדת מדינה?) ומועסקת בגן קבוע של המועצה האזורית יכולה לשמש כחברת וועד בישוב שהוא תחת אותה מועצה?שלום רב.

הנסיבות המתוארות עשויות היו לעורר קושי מסויים מ-2 זוויות - האחת, היותה עובדת המדינה, והשנייה היותה עובדת בגן שבמועצה האזורית.

באשר למועצה האזורית - אמנם הועדה למניעת ניגוד עניינים מצאה שאין מקום שעובד המועצה האזורית יכהן כחבר ועד מקומי (בתחומי אותה מועצה), אך מאחר ואין מדובר בעובדת המועצה, הרי שעל פניו אין מקום להוסיף ולהרחיב את העיקרון אשר נקבע בחוות דעת של הועדה, אשר גם כך אינו נסמך על הוראת חוק מפורשת, ובפרט שספק האם הרציונאלים הנזכרים בבסיס קביעתה של הועדה רלוונטיים לנסיבות אלה.

ובאשר להיותה עובדת המדינה במשכורת –בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) נקבע כי פסול מלכהן כחבר ועד מקומי - עובד המדינה במשכורת אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי ניגוד עניינים עם עבודתו בועד.

לאור האמור, הרי שיש לבחון את נסיבות המקרה הספציפיות, וכן לקבל את עמדת המדינה ביחס לאותה עובדת בשאלה האם מקרה זה נופל תחת גדרי הסייג הנ"ל אם לאו.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום
אני חברה באגודה
3/6/20 הגשתי מכתב לעיון במסמכי האגודה ונענתי בסירוב פניתי לרשם האגודות נשלח מייל לוועד המושב שבו הוא מדגיש את עניין זכות העיון לפי תקנון האגודה ובכול זאת יור הוועד לא מוכן לתת לי לעיין במסמכים פניתי שוב לרשם והוא שלח עוד מייל לוועד המושב והדגיש את זכות העיון ואת סירובם שהוא נגד התקנון ובכול זאת לא מאפשרים לי לעיין במסמכי האגודה מה ניתן לעשות ?
יור הוועד הוא החקלאי הגדול ביותר במושב ובתור ראש וועד מקבל החלטות בקשר למים ואדמות והוא מצוי בניגוד עניינים
ועוד שלאחרונה לקח אדמה השייכת למושב ושתל בה חיטה ללא אסיפת חברים
שנשאל על כך ענה ששילם 10,000
ועדייף שהוא יקח את האדמה ולא חבר אחר
האם זה התנהלות תקינה ?הודיה שלום,

אתייחס לשאלה במישור דיני אגודות שיתופיות- חבר אגודה, וקל וחומר יו"ר הנהלת האגודה, צריך לפעול בהתאם להוראות תקנון האגודה והחלטותיה.

על יו"ר הנהלת אגודה מוטלות חובות זהירות ונאמנות (בדומה במובנים מסויימים לחובות המוטלות על דירקטור בחברה).

באם יו"ר האגודה מצוי במצב אשר אינו מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו כאמור, ניתן לפנות להנהלת האגודה בעניין ולבקש התערבותה.

באם האגודה אינה "משתפת פעולה" ניתן לעשות שימוש בכלי התביעה הנגזרת הלקוח מחוק החברות והוחל גם על אגודות שיתופיות.

נשמח להרחיב בעניין ככל ונדרש.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'הודיה שלום,
תיאור המעשה מטה אכן מגלה לכאורה התנהלות בלתי תקינה.

בתיאור מועלים מס' נושאים אשר כל אחד מהם מחייב התנהלות בכלים משפטיים שונים.

מוזמנת לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ בעניין.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום.קיבלתי פסק דין בית קיבלתי כיורשת את זכויות הנחלה.איך מתבצע הרישום כדין?והאם מדווחים למס הכנסה ואיך? תודהמירית שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו לצורך קביעת פגישה ומתן ייעוץ בתשלום, עם זאת, נצין כי משרדנו אינו מעניק שירותי ייעוץ בתחום המיסוי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות' - משרד עורכי דין.ביום 23.6.95 נתן רשם האגודות השיתופיות החלטה עקרונית הקובעת, בין היתר, שאגודה אינה מוסמכת להשתמש ברווחים שנוצרו בענף המימון וככל שאלה נוצרו יש להחזירם לחברים.
מדובר בהחלטה עקרונית חשובה מאוד.
איפה אפשר למצוא את החלטת רשם האגודות מיום 23.6.95 ?
אני מודה לכם מראש.טומי שלום,

בהתאם לפרטים אותם מסרת ככל הנראה אתה מחפש את התיק נור נ' כפר ביאליק שמספרו 185/20/95, המפורסם באתר הנבו.

אתה מוזמן לפנות אלינו בדוא"ל על מנת שנעביר לך את קובץ ההחלטה.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שבוע טוב,
אני מודה לכם על התשובה ומעריך מאוד את נכונותכם לעזור.האם מזכיר וועד מקומי או עובד אחר מטעם הוועד המקומי ( לדוגמא: עובד אחזקה ,גנן וכו') צריך להיקלט בהליך מכרזי על ידי המועצה האזורית?
כיצד אמור להיקלט לעבודה ועל ידי מי?
אשמח להפניה לחוק ו/או פסיקה או נוהל רלוונטי.
תודה.אחדד את השאלה , על פי לשון החוק , האם המשמעות של סעיף 132ב.(ג) היא קיום הליך מכרזי על ידי המועצה? ומה אם מדובר על העברת עובדים קיימים מהאגודה החקלאית או הקהילתית לוועד המקומי?
מינוי עובדים בועד מקומי צו (מס' 2) תשס"ד-2004
132ב. (א) ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.
(ב) לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור המועצה.
(ג) מינוי עובדים לועד מקומי ייעשה על פי הוראות צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977, בשינויים המחויבים.
(ד) שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורים ובלבד שזכויותיו לגמלאות של עובד שנתקבל לעבודה לאחר יום ט"ז בכסלו התשס"ב (1 בדצמבר 2001) יבוטחו בקרן פנסיה צוברת.
(ה) הממונה רשאי, באישור השר, לקבוע את המספר המרבי של העובדים שיעסיקו ועדים מקומים ויעול שיקבע כאמור לכלל הועדים המקומיים או לסוגי ועדים; קבע הממונה כאמור לא יעסיק הועד המקומי עובדים במספר העולה על המספר שנקבע.שמוליק שלום,
דרישות החוק הן שקליטת עובדים בועד המקומי תיעשה באותו אופן כמו במועצה האזורית. קרי, באמצעות מכרז כוח אדם. המכרז יתבצע על ידי הועד המקומי ועל פניו הוא נדרש גם כלפי עובדים שהועסקו באגודה החקלאית או הקהילתית.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'מעוניין לדעת האם אגודה חקלאית שיתופית שמספקת מים במקום רשות מקומית נחשבת ספק אחר או יש סייגים לעניין תשלומים לרשות המים/מקורותיואל שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות' - משרד עורכי דין.שלום רב, אני מתגורר במושב ומשלם מידי חודש מיסי מושב בנוסף לתשלומים הקבועים למועצה הכוללים ארנונה ביבוב ,לצערי הרב לא מקבל שירות מהמושב מעבר למה שאני מקבל מהמועצה ולכן ברצוני לשאול האם אני חייב לשלם מיסי מושב?משה שלום,
באופן עקרוני, מעבר לתשלומים שגובה המועצה האזורית, יכול גם הועד המקומי, ככל והדבר אושר לו כדין, לגבות ארנונת ועד מקומי.
מעבר לכך, כאשר קיימת אגודה שיתופית ביישוב, לעיתים קרובות היא גובה מחבריה "מיסי אגודה", כאשר בהתאם לפסיקה, בנסיבות המתאימות היא רשאית לעשות כן אף מתושבים אשר אינם חברים בה.
כמובן שבחינה פרטנית באשר לחוקיות התשלומים הנגבים ממך ניתן יהיה לבצע רק במסגרת חוות דעת ולאחר קבלת כלל הפרטים והנסיבות.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'עקב סכסוך עם שכנים- גורמים לי נזק ברכוש ומטחים בי האשמות כזב.
באותו עיתוי מציבים מצלמות מביתו של השכן לכיוון הרחוב המוביל לכניסת ביתי ללא ידעתי בטענה כי זה לא מכוון אלי- הפרשות של כלבים מפריעים לו מחפש את בעלי הכלבים.
האם מותר לו ע"פ חוק הגנת הפרטיות?
אודה להתייחסות בהקדם!דנה שלום,

על פניו, חוק הגנת הפרטיות בס' 2(3) קובע מפורשות כי צילום אדם כשהוא ברשות היחיד מהווה פגיעה בפרטיות. לכן ככל והצילום עולה בגדר הגדרה זו ניתן לתבוע את המצלם. יחד עם זאת לעניין צילום בשטח ציבורי ישנו כלל שונה. לפי ההנחיה של רשם מאגרי המידע, שאיננה מחייבת משפטית אך מהווה סטנדרט רצוי להתנהגות, צילום בשטח ציבורי הוא מותר, ואולם נציין כי לפי ההנחיות, הקלטת הצילומים ושמירתם אסורה ברוב המקרים, ותלויה בתכלית אותה הצלם מבקש להשיג, ולאן מועבר המידע המצולם.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'.שלום רב,
על-פי איזה סדרי דין פועל ומחויב רשם האגודות ו/או מי מטעמו בעת ומוציא לפניו החלטה מעין שיפוטית?
כמו כן, מדוע הרשם אינו כפוף למשרד המשפטים ככל הרשמים?, ובהם רשם התאגידים, החברות, הירושות, וכו'.
תודה, יצחקיצחק שלום,

סדרי הדין לפיהם דן הרשם קובעים בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שהותקנו מכוחה, כאשר תלוי מכוח איזו סמכות דן הרשם בנושא. כך לדוגמא כשדן הרשם בתיק כבורר בסכסוך, הוא דן על פי סדרי הדין הקבועים בתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972.

כמו כן, נושא האגודות השיתופיות השתייך הסטורית למשרד העבודה שלימים הפך למשרד הכלכלה. אגודה שיתופית היא יותר מסתם תאגיד כמו חברה או שותפות שכן היא מבטאת גם עקרונות וערכים חברתיים של קאופורציה.

בברכה,
איתן מימוני ושות'«   «הבא   | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: